ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
COVİD-19 Pandemisinde Hemşirelerin Damgalanma Durumları ile Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişki [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 175-187 | DOI: 10.5505/ktd.2022.36776

COVİD-19 Pandemisinde Hemşirelerin Damgalanma Durumları ile Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişki

Fadime Çınar1, Özlem Akman2
1Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, İstanbul,Türkiye
2İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik Bölümü İstanbul,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: 2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını, uluslararası endişe duyulan bir halk sağlığı acil durumudur ve psikolojik dayanıklılığa karşı bir zorluk oluşturmaktadır. Salgın sırasında olumsuz psikolojik etkileri ve psikiyatrik semptomları azaltmak için kanıta dayalı stratejiler geliştirmek için araştırma verilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki Covid-19 salgının ilk aşamasında hemşirelerin damgalanma durumları ile kişisel iyi oluşları arasındaki ilişkinin belirlemesidir. Elde edilen sonuçlar ile şuan ve gelecekteki salgın hastalıklarda insan davranışlarının doğru yönetilmesine katkı sağlayarak politika yapıcılara yol gösterceceği düşünülmektedir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 21-15 mayıs 2020 tarihleri arasında İstanbul ilinde faaliyette bulunan iki ayrı kamu hastanesinin cerrahi klinikleri ile ameliyathanelerinde görev yapan toplam 301 hemşire oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeyerek evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi. Ancak vardiyalı çalışma sistemi ve izinli olma, araştırmaya katılmayı istememe nedenleriyle 82 hemşire kapsam dışı bırakıldı. Araştırma 219 katılımcı hemşire ile gerçekleştirildi.Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan demografik soruların yer aldığı Bireysel Bilgi Formu ve Pandemilerde Sitigma ölçeği ile toplandı. Verlerin değerlendirilmesinde SPPS 25.0 istatistik paket programı kullanıldı.
BULGULAR: Katılımcı hemşirelerin COVID-19 pandemisinde Pandemilerde Sitigma ölçeği puan ortalamasının X̄ = 3.38±0,8 ve Kişisel İyi Oluş Ölçeği puan ortalamasının X̄ = 68,75±5,5 “olarak orta düzeydeydi. Ayrıca hemşirelerin bulaştırma veya bulaşma korkusu ile sosyal izolasyon alt boyutları puanlarının yüksek,yazılı ve sözlü saldırıya maruz kalma alt boyutu puanının düşük olduğu saptandı.Yapılan korelasyon analizi sonucuna göre Covid-19 pandemisinde hemşirelerin damgalanma durumları ile kişisel iyi oluşları arasındaki ilişki negatif yönlü düşük düzeyde ilişki olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin COVID-19 salgınında kendilerini toplum tarafından orta düzeyde damgalanmış hissetmekte ve bu durum öznel iyi oluşlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: damgalanma, hemşireler, kişisel iyi oluş, Covid-19, pandemi

The Relationship Between Stigmatization of Nurses and Their Personal Well-being in the COVID-19 Pandemic

Fadime Çınar1, Özlem Akman2
1Nisantasi University, School of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul, Turkey
2Istanbul Aydın University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The 2019 coronavirus disease (Covid-19) outbreak is a public health emergency of international concern and poses a resilience challenge. Research data are needed to develop evidence-based strategies to reduce adverse psychological effects and psychiatric symptoms during the epidemic. This study aims to determine the relationship between nurses’ stigma and personal well-being in the first stage of the Covid-19 epidemic in Turkey. It is thought that the results obtained will contribute to the correct management of human behavior in current and future epidemics and will guide policymakers.
METHODS: A total of 301 nurses working in the surgical clinics and operating rooms of two separate public hospitals operating in Istanbul between 1 -15 May 2020. It was aimed to reach the whole population by not choosing a sample. However, 82 nurses were excluded due to the shift work system, being on leave, and not participating in the study. The research was carried out with 219 participating nurses. Data were collected with the Individual Information Form, which included demographic questions created by the researchers, and the Stigma in Pandemics scale. SPPS 25.0 statistical package program was used to evaluate the data.
RESULTS: The mean score of the Stigma Scale in Pandemics of the nurses was X̄ = 3.38±0.8, and the mean score of the Personal Well-Being Scale was X̄ = 68.75±5.5 “as moderate. In addition, it was determined that nurses’ fear of contagion or contagion and social isolation sub-dimensions scores were high, and the scores of being exposed to written and verbal attacks were low.According to the results of the correlation analysis, the relationship between the stigma of nurses and their well-being in the Covid-19 pandemic is negative and at a low level.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nurses feel moderately stigmatized by the society in the Covid-19 pandemic, which negatively affects their subjective well-being.

Keywords: stigmatization, nurses, personal well-being, Covid-19, pandemic

Fadime Çınar, Özlem Akman. The Relationship Between Stigmatization of Nurses and Their Personal Well-being in the COVID-19 Pandemic. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 175-187

Sorumlu Yazar: Fadime Çınar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale