ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Transnazal Biyopsi ile Histopatolojik Değerlendirme Yapılan Nazofaringeal Lezyonlu Hastaların Klinik, Patolojik ve İmmünohistokimyasal Analizi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 168-175 | DOI: 10.5505/ktd.2021.36744

Transnazal Biyopsi ile Histopatolojik Değerlendirme Yapılan Nazofaringeal Lezyonlu Hastaların Klinik, Patolojik ve İmmünohistokimyasal Analizi

Büşra Yaprak Bayrak1, Aziz Hakkı Civriz1, Çiğdem Vural1, Murat Öztürk2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Farklı nazofaringeal benign veya malign patolojiler mevcut olsa da çoğunluğu benzer semptomlarla ortaya çıkar ve nazofarinkste şüpheli bir lezyonun biyopsisi yapılarak histopatolojik tanı konulması gerekmektedir.Bu çalışmada, nazofarinkste şüpheli lezyon/kitle nedeniyle biyopsi yapılan hastaların yaş, cinsiyet ve klinik bulgularının ve histopatolojik verilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi;bening-malign tanı oranının saptanması ve sonuçta histopatolojik tanıların dağılımının ortaya konulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2017-2019 yılları arasında biyopsi alınan nazofaringeal lezyonlu olguların yaş,cinsiyet,başvuru semptomu bilgileri kaydedilmiş, histopatolojik örnekleri retrospektif olarak incelenmiştir.Hastalar 18 yaş altı ve üstü olmak üzere iki gruba ayrılarak gruplara göre cinsiyet dağılımı, malignitelerdeki semptomların sıklıkları, benign ve malign patolojilerin oranları belirlenmiştir.Tüm vaka örneklerine rutin hematoksilen-eozin boyama dışında immünohistokimyasal boyamalar yapılmıştır.
BULGULAR: Tamamı biyopsi ile değerlendirilen 253 hasta dahil edildi. Vakaların 157'si (%62,1) erkek, 96'sı (%37,9) kadındı. Hastaların yaş aralığı 2 ila 88 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 39,0±18,4 yıl olarak saptandı. Hastaların çoğu (%90,9) 18 yaşın üzerindeydi. Malign hastalarda en sık rastlanılan semptom %37,9 ile boyunda kitle iken, ikinci sırada %27,6 ile efüzyonlu otitis media semptom ve bulguları yer aldı. Olguların %88,6’sında benign, %11,4’ünde malign lezyonlar saptandı. Maligniteler arasında en sık görülen lezyon %62,1 ile andiferansiye nazofaringeal karsinoma iken, ikinci sıklıkta %20,7 ile lenfomalar idi. En sık görülen lenfoma alt tipi %83,3 oranı ile diffüz büyük B hücreli lenfoma olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Şüpheli nazofaringeal lezyonların, gerek maligniteyi tanımak gerekse maligniteyi ekarte etmek için histopatolojik olarak değerlendirilmesi gerekir.Malign lezyonlara beklenenden daha fazla oranda (%11,4) rastlanmıştır.Sonuç olarak kesin tanıya ulaşılması için hastaların klinik, radyolojik ve histopatolojik değerlendirmelerin yapılması, immünohistokimyasal özelliklerinin ortaya konulması ve alt tipleri ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: biyopsi, histopatoloji, malignite, nazofarinks.

Clinical, Pathological and Immunohistochemical Analysis of Patients with Nasopharyngeal Lesions Histopathologically Examined by Transnasal Biopsy

Büşra Yaprak Bayrak1, Aziz Hakkı Civriz1, Çiğdem Vural1, Murat Öztürk2
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: There are different nasopharyngeal benign or malignant pathologies,however,they often emerge with similar symptoms and histopathological diagnosis should be set by biopsy of a suspicious lesion in nasopharynx.In this study,it was aimed to retrospectively evaluate age,gender,clinical findings,histopathological data of patients who underwent biopsy for suspicious lesions/masses in nasopharynx;to determine rate of benign-malignant diagnosis and to reveal the distribution of histopathological diagnoses.
METHODS: Age, gender, initial symptoms of patients with nasopharyngeal lesions biopsied between 2017-2019 were recorded and histopathological samples were analyzed retrospectively.Patients were divided into two groups as under 18 years of age and above, and gender distribution,frequency of symptoms in malignancies,and rates of benign and malignant pathologies were determined.Samples of all cases were stained with routine hematoxylin-eosin,immunohistochemical staining.
RESULTS: All evaluated by biopsy,253 patients were included in study.157(62.1%) of cases were male;96(37.9%) were female.Age range of patients were 2-88 years,with a mean of 39.0±18.4 years.Most of patients (90.9%) were over 18-years old.Most common symptom in malignant patients was neck mass(37.9%),followed by otitis media with effusion symptoms,signs(27.6%).Benign lesions were found in 88.6% of cases, and malignant lesions in 11.4%.Among malignancies,most common lesion was undifferentiated nasopharyngeal carcinoma(62.1%),followed by lymphomas(20.7%).Most common lymphoma subtype was diffuse large B-cell lymphoma(83.3%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Suspicious nasopharyngeal lesions should be evaluated histopathologically,both to recognize and to rule out malignancy.Malignant lesions were detected more than expected(11.4%).In conclusion, clinical, radiological and histopathological evaluations of patients should be made,their immunohistochemical features should be revealed and their subtypes should be evaluated together in order to reach a definitive diagnosis.

Keywords: biopsy, histopathology, malignancy, nasopharynx.

Büşra Yaprak Bayrak, Aziz Hakkı Civriz, Çiğdem Vural, Murat Öztürk. Clinical, Pathological and Immunohistochemical Analysis of Patients with Nasopharyngeal Lesions Histopathologically Examined by Transnasal Biopsy. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 168-175

Sorumlu Yazar: Büşra Yaprak Bayrak, Türkiye
LookUs & Online Makale