ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Akromegali Hastalarında Hematolojik İndeksler ve Tedavi ile İlişkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 5-11 | DOI: 10.5505/ktd.2021.35219

Akromegali Hastalarında Hematolojik İndeksler ve Tedavi ile İlişkisi

Özlem Zeynep Akyay1, Alev Selek2, Adnan Batman3, Berrin Çetinarslan2, Zeynep Cantürk2, İlhan Tarkun4
1Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Anadolu Sağlık Merkezi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nötrofil/lenfosit oranı (NLR), monosit/lenfosit oranı (MLR), eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve trombosit dağılım genişliği (PDW) popüler inflamasyon markerlarıdır. Bu çalışma akromegali hastalarında NLR, MLR, RDW ve PDW'yi değerlendirmeyi ve akromegali tedavisinin bu parametreler üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 89 akromegalik hastanın retrospektif NLR, MLR, RDW ve PDW verileri yaş, cinsiyet, hipertansiyon ve diyabet varlığı açısından eşleştirilmiş 60 kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Ayrıca hastaların postoperatif sonuçları, medikal tedavi ile hastalık kontrolü sağlanan hastalarda medikal tedavi sonrası sonuçlar ve kontrolsüz hastaların tedavi sonrası verileri preoperatif verileri ile karşılaştırıldı
BULGULAR: Ameliyat öncesi aktif akromegali hastalarında NLR ve MLR kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti. PDW ve RDW kontrol grubuyla benzerdi. Postoperatif kür sağlanan hastalarda NLR'de anlamlı azalma vardı. MLR'de de azalma sağlandı, ancak fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. PDW ve RDW preoperatif değerlerle benzerdi. Remisyon sağlanamayan hastalarda preoperatif değerler medikal tedavi sonrası değerlerle benzerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: NLR, akromegali için yararlı bir inflamasyon belirteci olarak düşünülebilir. Postoperatif kür, akromegali hastalarında inflamasyonda önemli bir azalma sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: akromegali, hematolojik indeksler, inflamasyon

Hematological Indices and Their Relationship with Treatment in Acromegaly Patients

Özlem Zeynep Akyay1, Alev Selek2, Adnan Batman3, Berrin Çetinarslan2, Zeynep Cantürk2, İlhan Tarkun4
1Department of Endocrinology and Metabolism, Sanlıurfa Mehmet Akif İnan Education and Research Hospital, Sanliurfa, Turkey
2Department of Endocrinology and Metabolism, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey
3Department of Endocrinology and Metabolism, Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Endocrinology and Metabolism, Anadolu Medical Center, Department of Endocrinology and Metabolism, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), monocyte/lymphocyte ratio (MLR), erythrocyte distribution width (RDW) and platelet distribution width (PDW) have been more popular inflammation markers. The present study aims to evaluate NLR, MLR, RDW and PDW in acromegalic patients and to investigate the effect of acromegaly treatment on these parameters.
METHODS: NLR, MLR, RDW and PDW values were compared using retrospective data 89 acromegalic patients and 60 controls matched with respect to age, gender, the presence of hypertension and diabetes mellitus. In addition, patients’ postoperative outcomes, outcomes following medical treatment in patients in whom disease control was achieved with medical therapy and post-treatment data of uncontrolled patients were compared using preoperative data.
RESULTS: During the preoperative active acromegaly phase, NLR and MLR were significantly higher compared to the control group. PDW and RDW were comparable with the control group. Patients who were cured postoperatively had a significant reduction in NLR. Reduction was also achieved in MLR but the difference was not statistically significant. PDW and RDW were similar with preoperative values. In patients in whom remission could not be achieved, preoperative values and values following medical treatment were comparable.
DISCUSSION AND CONCLUSION: NLR can be considered a useful inflammation marker for acromegaly. Postoperative cure can constitute a significant reduction inflammation in acromegaly patients.

Keywords: acromegaly, haematological indices, inflammation

Özlem Zeynep Akyay, Alev Selek, Adnan Batman, Berrin Çetinarslan, Zeynep Cantürk, İlhan Tarkun. Hematological Indices and Their Relationship with Treatment in Acromegaly Patients. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 5-11

Sorumlu Yazar: Özlem Zeynep Akyay, Türkiye
LookUs & Online Makale