Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Hypoparathyroid Pregnancy: Retrospective Analysis of Twenty Cases [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 323-330 | DOI: 10.5505/ktd.2021.34270

Hypoparathyroid Pregnancy: Retrospective Analysis of Twenty Cases

Ömercan Topaloğlu1, Burcu Çilek Balimre2, Bayram Şahin3
1Endocrinology Clinics, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Kocaeli, Turkey
2Internal Medicine Clinics, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Kocaeli, Turkey
3Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Clinics, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to reveal the clinical and laboratory features of pregnant women with permanent hypoparathyroidism.
METHODS: We retrospectively analyzed the pregnant women with permanent hypoparathyroidism and without any comorbid illness. Age, gravida, parity, etiology and duration of hypoparathyroidism, medications, and laboratory tests, history of previous hypoparathyroid pregnancy, gestational diabetes mellitus, hospitalization due to hypocalcemia, regular follow-up (presence of clinical controls or not), severe hypocalcemia at least once in pregnancy (corrected Ca(CCa)<7.5 mg/dL) were analyzed.
RESULTS: Mean age of the patients (n=20) was 35.10 (±4.83). Mean duration of hypoparathyroidism was 74.55 months. Only 1 patient had idiopathic hypoparathyroidism. Severe hypocalcemia was detected in 55% (n=11) in total, and in only 25% (n=1) of 4 patients who did not use calcitriol in pregnancy. In pregnancy, 80% (n=16) of the patients used calcitriol, 40% (n=8) cholecalciferol, 65% (n=13) calcium carbonate, and 20% (n=4) magnesium. Two patients left off calcitriol and used only CaCO3 when became pregnant. Calcitriol dosage was higher in 3rd trimester of pregnancy comparing to pregestational period (p=0.001), but no change was found in CaCO3 dosage, CCa or phosphorus level.
DISCUSSION AND CONCLUSION: To our knowledge, our study is the first to analyze such a high number of pregnant women with hypoparathyroidism. We recommend delicate dose adjustment based on the clinical background.

Keywords: Hypoparathyroid pregnancy, hypocalcemia, hypoparathyroidism, pregnancy, hypoparathyroidism in pregnancy

Hipoparatiroid Gebelik: Yirmi Olgunun Retrospektif Analizi

Ömercan Topaloğlu1, Burcu Çilek Balimre2, Bayram Şahin3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kocaeli, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz & Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kalıcı hipoparatiroidisi olan gebe kadınların klinik ve laboratuar özelliklerini ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Herhangi bir komorbid hastalığı olmayan kalıcı hipoparatiroidi tanısı olan gebe kadınları retrospektif olarak analiz ettik. Yaş, gravida, parite, hipoparatiroidi etiyolojisi ve süresi, ilaçlar, laboratuar testleri, önceki hipoparatiroid gebelik veya gestasyonel diyabet öyküsü, hipokalsemi sebebiyle hastanede yatış, düzenli takip (klinik takip olup olmadığı), gebelikte en az bir kez ciddi hipokalsemi (düzeltilmiş kalsiyum <7.5 mg/dL) olup olmadığı analiz edildi.
BULGULAR: Hastaların (n=20) ortalama yaşı 35.10(±4.83) idi, ortalama hipoparatiroidi süresi 74.55 aydı. Yalnız 1 hastada idiyopatik hipoparatiroidi tanısı mevcuttu. Toplamda hastaların %55’inde (n=11) ve gebelikte kalsitriol kullanmayan 4 hastanın 1’inde ciddi hipokalsemi tespit edildi. Gebelikte hastaların %80’i (n=16) kalsitriol, %40’I (n=8) kolekalsiferol, %65’I (n=13) kalsiyum karbonat ve %20’si (n=4) magnezyum kullanımına devam etti. İki hasta gebe kaldığında kalsitriol kullanımını bıraktı ve sadece kalsiyum karbonat kullanımına devam etti. Üçüncü trimesterde kalsitriol dozu pregestasyonel döneme göre daha yüksek saptandı (p=0.001), ancak kalsiyum karbonat dozu, düzeltilmiş kalsiyum veya fosfor düzeyleri açısından fark bulunamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bildiğimiz kadarıyla, bizim çalışmamız, bu kadar yüksek sayıda hipoparatiroidi tanılı gebe kadını analiz eden ilk çalışmadır. Biz, klinik özelliklere dayanarak gebelikte sıkı doz ayarlanmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hipoparatiroid gebelik, hipokalsemi, hipoparatiroidizm, gebelik, gebelikte hipoparatiroidizm

Ömercan Topaloğlu, Burcu Çilek Balimre, Bayram Şahin. Hypoparathyroid Pregnancy: Retrospective Analysis of Twenty Cases. Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 323-330

Corresponding Author: Ömercan Topaloğlu, Türkiye
Manuscript Language: English