ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Türk Hemşirelik Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ve İlişkili Faktörler [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 203-210 | DOI: 10.5505/ktd.2022.33341

Türk Hemşirelik Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ve İlişkili Faktörler

Rukiye Pınar Bölüktaş
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelik bireylerle doğrudan teması ve yüz yüze iletişimi gerektiren bir meslektir. Bununla birlikte, son yıllarda hemşireler ve hemşirelik öğrencileri arasında sosyal medya bağımlılığı giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Sosyal medyada geçirilen etkin olmayan zamanın verilen hemşirelik hizmetlerinin kalitesini negatif yönde etkileyeceği aşikardır. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerine eğitimleri sırasında, bilgi teknolojileri bağlamında, sosyal medyayı etkin kullanmaları konusunda dersler verilmesi önerilmektedir. Bunun için öncelikle hemşirelik öğrencilerinde sosyal medya kullanımında bağımlılık sorununun olup olmadığının ortaya konması gerekir. Bu eksiklikten yola çıkarak planlanan mevcut çalışmada hemşirelik öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tanımlayıcı araştırmanın örneklemini 197 hemşirelik öğrencisi oluşturmuş; veriler Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği ile toplanmıştır. İstatistiksel test olarak bağımsız eşleştirilmemiş t testi, one way ANOVA, ki-kare testi ve Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%74.6) sosyal medya bağımlısı olup, sosyal medyaya çoğunlukla akıllı telefonlar yoluyla bağlanmaktadırlar. Sosyal medyada harcanan zaman arttıkça bağımlılık artmakta (P=0.000); sosyal medya bağımlılığı akademik başarıyı (P=0.000); olumsuz yönde etkilemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı yaygındır. Teorik, laboratuvar ve klinik hemşirelik eğitiminde mobil telefonların kullanımının sınırlandırılması sosyal medya bağımlılığını önleme ve en aza indirmede yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: akademik başarı, hemşirelik öğrencileri, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı, sosyal ağ

Social Media Addiction and Related Factors among Turkish Nursing Students

Rukiye Pınar Bölüktaş
Istanbul Sabahattin Zaim University, Health Sciences Faculty, Department of Nursing, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Nursing is a profession which is in direct contact with people and requires face-to-face communication. However, in recent years, social media addiction (SMA) has become widespread among nurses and nursing students. It is obvious that the inactive time spent on social media will negatively affect the quality of the nursing service provided. For that reason, nursing students should be taught to use social media effectively in the context of information technology during their education. To do this, first of all, it is necessary to determine whether there is an addiction problem in the use of social media in nursing students. Therefore, this study aims to investigate SMA and the affecting factors among Turkish nursing students.
METHODS: In this descriptive study, 197 nursing students were completed the Social Media Addiction Scale. Independent unpaired t-tests, one-way ANOVA test, chi-square test, and Pearson’s correlation coefficient were used as statistical tests.
RESULTS: In this descriptive study, 197 nursing students were completed the Social Media Addiction Scale. Independent unpaired t-tests, one-way ANOVA test, chi-square test, and Pearson’s correlation coefficient were used as statistical tests.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Social media addiction was commong among nursing students. The limitation of the use of mobile telephones in theoretical, laboratory and clinical practice in nursing education may be a useful to prevent or minimize SMA.

Keywords: academic success, nursing students, social media, social media addiction, social networking sites

Rukiye Pınar Bölüktaş. Social Media Addiction and Related Factors among Turkish Nursing Students. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 203-210

Sorumlu Yazar: Rukiye Pınar Bölüktaş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale