ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Güvenli Cerrahi Pozisyon Vermeye Yönelik Stratejiler [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 421-433 | DOI: 10.5505/ktd.2021.32748

Güvenli Cerrahi Pozisyon Vermeye Yönelik Stratejiler

Sevgi Vermişli1, Fatma Demir Korkmaz2
1Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, Endoskopi Ünitesi, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Her ameliyat hastaya pozisyon vermeyi gerektirir ve tüm cerrahi pozisyonlarda hastanın yaralanma riski bulunmaktadır. Cerrahi pozisyon vermenin amacı, ameliyat türüne uygun pozisyonu vererek cerrahi ekip üyeleri için optimum cerrahi alan açıklığını sağlamak ve olumsuz hasta sonuçlarını önlemektir. Multidsipliner ekip çalışması, risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve planlama süreci güvenli cerrahi pozisyonun önemli bileşenleri arasındadır. Pozisyon verme, hasta güvenliği kadar cerrahi ekibin güvenliği açısından da önemlidir. Hastada cerrahi pozisyona bağlı gelişebilecek komplikasyonlar arasında solunumsal ve kardiyovasküler problemler, kas-iskelet sistemine ilişkin problemler, kalıcı hasara da neden olabilen nöromüsküler, deri ve doku yaralanmaları yer almaktadır. Bu makalede; cerrahi pozisyon vermeye ilişkin değerlendirme ve planlama, cerrahi pozisyon kaynaklı yaralanmaları önlemeye yönelik hemşirelik uygulamaları, cerrahi pozisyonların sistemlere etkisi ve hemşirelik uygulamalarına yer verildi.

Anahtar Kelimeler: hasta pozisyonu, hasta güvenliği, ameliyathane hemşireliği, yaralanmalar, intraoperatif komplikasyonlar

Strategies for Safe Surgical Positioning

Sevgi Vermişli1, Fatma Demir Korkmaz2
1Bornova Türkan Özilhan State Hospital, Endoscopy-Colonoscopy Unit, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty Of Nursing, Department Of Surgical Diseases Nursing, İzmir, Turkey

The every surgery requires positioning the patient, and there is a risk of injury for the patient in all surgical positions. The purpose of surgical positioning is to provide the optimum surgical field opening for the surgical team members by giving the appropriate position for the type of surgery and to prevent negative patient outcomes. Multidisciplinary teamwork, assessment of risk factors and planning process are among the important components of a safe surgical position. The positioning is as important as patient safety for the safety of the surgical team. Respiratory and cardiovascular problems, musculoskeletal problems, neuromuscular injuries, skin and tissue injuries that can cause permanent damage are among the complications that may develop in the patient due to the surgical position. In this article, evaluation and planning of surgical positioning, nursing practices to prevent surgical position-related injuries, the effects of surgical positions on systems and nursing practices were included.

Keywords: Patient Positioning, Patient Safety, Operating Room Nursing, Injuries, Intraoperative Complications

Sevgi Vermişli, Fatma Demir Korkmaz. Strategies for Safe Surgical Positioning. Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 421-433

Sorumlu Yazar: Sevgi Vermişli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale