ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Fonksiyonel Dispepsi Şikayeti Olan Çocuk Hastalarda Batın Ultrasonografi Bulgularının Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 211-218 | DOI: 10.5505/ktd.2022.32309

Fonksiyonel Dispepsi Şikayeti Olan Çocuk Hastalarda Batın Ultrasonografi Bulgularının Değerlendirilmesi

Sibel Yavuz1, Cemil Oktay2
1Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Dispepsi, epigastrik ağrı ya da rahatsızlık hissi, postprandial dolgunluk ve erken doyma semptomlarının bir veya daha fazlasının mevcut olduğu sindirim sisteminin üst kısmını ilgilendiren semptomlar olarak tanımlanabilir. Dispeptik hastalarda en sık kullanılan tetkikler gastroskopi ve ultrasonografidir. Çalışmamızın amacı fonksiyonel dispepsi tanılı olguların batın ultrosonografi (US) bulgularının retrospektif olarak değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Haziran 2019 - Aralık 2020 tarihleri arasında çocuk gastroenteroloji polikliniğinde fonksiyonel dispepsi tanısı alan ve batın ultrasonografisi yapılan hastalar dahil edildi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, antropometrik ölçümleri ve ultrasonografik bulguları değerlendirildi
BULGULAR: Çalışmaya 103 hasta (62 kız, 41 erkek) dahil edildi ve ortalama yaş 140.8 aydı. Hastaların %75.7’sinde (n=78) normal batın ultrasonografi bulguları mevcuttu. Kolelitiyazis %5.8 (n = 6) ile ultrasonografide saptanan en yaygın patolojiydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dispepsi, sağlık kuruluşlarına başvuru nedenleri arasında yaygın ve önemli bir sağlık sorunudur. Ultrasonografi, organik ve fonksiyonel dispepsiyi ayırt etmede etkili, pratik, ekonomik ve non-invaziv bir incelemedir.

Anahtar Kelimeler: dispepsi, ultrasonografi, çocuk

Evaluation of Abdominal Ultrasonography Findings in Pediatric Patients with Functional Dyspepsia

Sibel Yavuz1, Cemil Oktay2
1Adıyaman University Education and Research Hospital, Department of Pediatric Gastroenterology, Adıyaman, Turkey
2Adıyaman University Education and Research Hospital, Department of Radiology, Adıyaman. Turkey

INTRODUCTION: Dyspepsia is a condition involving the upper digestive tract and is characterized by one or more upper abdominal symptoms such as epigastric pain or discomfort, unusual postprandial fullness, bloating, nausea, heartburn, and early satiety. Gastroscopy and ultrasonography are the most frequently used examinations in dyspeptic patients. The aim of our study is to retrospectively evaluate the abdominal ultrasonography (US) findings of cases with functional dyspepsia.
METHODS: Patients who were diagnosed with dyspepsia and had abdominal ultrasonography between June 2019 and December 2020 in the pediatric gastroenterology outpatient clinic were included in the study. The patients’ ages, genders, anthropometric measurements and ultrasonographic findings were evaluated.
RESULTS: 103 patients (62 girls, 41 boys) were included in the study and the mean age was 140.8 months. Normal abdominal ultrasonography findings were present in %75.7 (n=78) of the patients. Cholelithiasis was the most common pathology detected in ultrasonography with %5.8 (n=6).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Dyspepsia is a common and important health problem among the reasons for applying to health institutions. Ultrasonography is an effective, practical, economical and non-invasive examination in distinguishing organic and functional dyspepsia.

Keywords: dyspepsia, ultrasonography, children

Sibel Yavuz, Cemil Oktay. Evaluation of Abdominal Ultrasonography Findings in Pediatric Patients with Functional Dyspepsia. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 211-218

Sorumlu Yazar: Sibel Yavuz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale