Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Bilateral Subdural Hematoma After Spinal Anesthesia [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 43-46

Bilateral Subdural Hematoma After Spinal Anesthesia

Osman Esen1, Canan Balcı1, Elif Atar1, Taner Küçükcerit1, Ümit Ali Malçok2, Duygu Akalın Oysu1, Erkan Bayram1
1Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation
2Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Department Of Neurosurgery

Intracranial subdural hematoma after spinal anesthesia is a rare and serious complication that can be fatal if untreated. In our case, a fifty-year-old patient with chronic renal failure underwent trans-urethral resection of prostrate with spinal anesthesia, complained of persistent and despite analgesic usage an insatiable headache. We suspected a subdural hematoma occurance and with cranial computerized tomography imaging the diagnosis was verified. Urgent decompression was applied and the patient was discharged uneventfully. In conclusion we should suspect a subdural hematoma occurance in patients especially with concomitant disease that could cause bleeding disorders, if they suffered a persistent headache after spinal anesthesia. Early intervention should be done to these patients.

Keywords: bilateral subdural hematoma, spinal anesthesia, headache

Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Bilateral Subdural Hematom

Osman Esen1, Canan Balcı1, Elif Atar1, Taner Küçükcerit1, Ümit Ali Malçok2, Duygu Akalın Oysu1, Erkan Bayram1
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği

İntrakraniyal subdural hematom, spinal anestezi sonrası nadir görülen ve tedavi edilmediğinde öldürücü olabilen ciddi bir komplikasyondur. Bu olguda elli yaşında kronik böbrek yetmezliği olan ve spinal anestezi altında trans üretral rezeksiyon- prostat operasyonu sonrasında bilateral intrakraniyal subdural hematom gelişen hastayı sunduk. Hasta postoperatif baş ağrısı şikâyetiyle geldi ve postspinal baş ağrısı olarak değerlendirilerek tedavisi düzenlendi. Uzamış ve analjeziklerle geçmeyen baş ağrısı subdural hematomu düşündürdü. Görüntüleme yöntemi ile tanı doğrulanarak hastaya acil dekompresyon uygulandı ve sekelsiz olarak taburcu edildi. Lomber ponksiyon yapılan, uzamış baş ağrısı olan ve kanama bozukluğuna sebep açabilecek yandaş hastalığı bulunan hastalar intrakraniyal subdural hematom açısından yakın takip edilmeli ve erken dönemde müdahalede bulunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: bilateral subdural hematom, spinal anestezi, baş ağrısı

Osman Esen, Canan Balcı, Elif Atar, Taner Küçükcerit, Ümit Ali Malçok, Duygu Akalın Oysu, Erkan Bayram. Bilateral Subdural Hematoma After Spinal Anesthesia. Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 43-46

Corresponding Author: Osman Esen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish