Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Postoperative Histopathology Findings of Ultrasonographically diagnosed Gallbladder Polyp [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 11-15

Postoperative Histopathology Findings of Ultrasonographically diagnosed Gallbladder Polyp

Adem Yüksel1, Murat Coşkun2, Hamdi Taner Turgut2, Mehmet Özyıldız2, Murat Burç Yazıcıoğlu2, Selim Yiğit Yıldız2
1Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Gastrointestinal Surgery, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli Derince Training And Research Hospital, General Surgery, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Gallbladder polyps are lesions with risk of malignancy. This risk cannot be determine with ultrasonography (USG) exactly though it is the most commonly used tests in the diagnosis of gallbladder disease. This situation is still a major problem in clinical practice. In this study, we aimed to evaluate the compatibility of characteristics of polyps detected with ultrasonography preoperatively with the histopathological examination findings.
METHODS: 55 patients who had a laparoscopic cholecystectomy operation for gallbladder polyps in our clinic, were included in this study. The decision of surgery was given according to polyp size of ≥10 mm, or <10 mm but who has risk factors (solitary or sessile polyps, patients aged ≥ 50 years, accompanying with gallstones or increasing of polyp size during follow-up and symptomatic patients).
RESULTS: The mean age of the patients were 48.6 ± 12.2 (24-83) years. The preoperative polyps size were 6.7 ± 2.9 (2-15) mm. Histopathologic examination revealed that no malignancy was observed in any patients and only 5.4% (3/55) of cases had a real polyp. The size of all polyps which were accepted as real polyp, were ≥ 10 mm.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most important criteria for surgical treatment decision of gallbladder polyp is the polyp size, must be greater or equal to 10 mm. In patients who has <10 mm polyp, surgical treatment should be advised more selectively to patients who had risk factors.

Keywords: Gallbladder polyp, laparoscopic cholecystectomy, Ultrasound

Ultrasonografide Safra Kesesinde Polip Saptanan Hastaların Postoperatif Histopatolojik Bulgularının Analizi:

Adem Yüksel1, Murat Coşkun2, Hamdi Taner Turgut2, Mehmet Özyıldız2, Murat Burç Yazıcıoğlu2, Selim Yiğit Yıldız2
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Safra kesesi polipleri, malignite riski taşıyan lezyonlardır. Bu risk safra kesesi hastalıklarının tanısında en sık kullanılan tetkik olan ultrasonografi(USG) ile net belirlenememektedir. Bu durum klinikte önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, preoperatif USG de saptanan polip özelliklerinin histopatolojik inceleme sonrası elde edilen bulgularla uyumluluğunu değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde safra kesesi polipi nedeni ile laparoskopik kolesistektomi uygulanan 55 hasta çalışmaya dahil edildi. Cerrahi, polip boyutu ≥10 mm olan veya <10 mm polip olup risk faktörlerinin (soliter veya sesil polip, hasta yaşı ≥ 50, eşlik eden safra kesesi taşı, takiplerde polip boyutunda artış saptanan, semptomatik hastalar) eşlik ettiği hastalara ve hasta isteğine bağlı olarak uygulandı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 48,6 ± 12,2 (24-83) idi. Preoperatif polip boyutu 6,7±2,9 (2-15) mm idi. Histopatolojik incelemede hiçbir hastada malignite gözlenmedi ve hastaların sadece % 5,4 (3/55) ünde gerçek polip saptandı. Gerçek polip saptanan hastaların tamamında polip boyutu ≥ 10 mm idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Safra kesesi poliplerinde cerrahi tedavi kararında dikkate alınması gereken en önemli kriter polip boyutunun ≥ 10 mm olmasıdır. Risk faktörlerinin eşlik ettiği <10 mm poliplerde cerrahi kararında daha seçici davranılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Safra kesesi polipi, laparoskopik kolesistektomi, ultrasonografi

Adem Yüksel, Murat Coşkun, Hamdi Taner Turgut, Mehmet Özyıldız, Murat Burç Yazıcıoğlu, Selim Yiğit Yıldız. Postoperative Histopathology Findings of Ultrasonographically diagnosed Gallbladder Polyp. Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 11-15

Corresponding Author: Adem Yüksel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish