ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Çocuklarda Yanık; 145 Hasta İle Güncellenen Veriler [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 86-92 | DOI: 10.5505/ktd.2020.31549

Çocuklarda Yanık; 145 Hasta İle Güncellenen Veriler

Mustafa Alper Akay1, Murat Güven2, Hayrünisa Kahraman Esen3, Osman Esen4, Zekeriya İlce5
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
2Serbest Hekim, Genel Cerrahi Uzmanı
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
4İstanbul Onkoloji Hastanesi, Anestezi Ve Reaminasyon Kliniği
5Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada, 3 yıllık süre boyunca, 3. basamak bir yanık tedavi merkezine yatırılarak takip ve tedavi edilen, 0-18 yaş grubundaki hastaların tüm verilerinin sunulması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Olgular yaş, cinsiyet, yanık nedenleri, yanığın meydana geldiği ortam, toplam yanık yüzey alanı, yanık lokalizasyonları, enfeksiyon oranı ve ajanları, yoğun bakım gereksinimleri, operasyon sayıları ve çeşitleri, yatış süreleri ve mortalite oranları dikkate alınarak incelendi.
BULGULAR: Yüzkırkbeş çocuk hastanın 77’si kız, 68’i erkek idi. Yanık en sık 67 (%46) hasta ile 1-3 yaş grubunda meydana gelmişti. Hastaların % 88’inde (131) 2. derece yanık mevcuttu. Tüm vakaların %60’ında yoğun bakım ve %88’inde operasyon gerekti. Otuzaltı hastada enfeksiyon dökümente edildi. En sık izole edilen ajan Acinetobacter Boumani idi. Toplam 1192 adet operasyon yapılırken splitt thickness deri grefti en fazla yapılan operasyon idi. Toplam 3 hasta kaybedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma, İngilizce literatürü taradığımızda, çocuk yaş grubu yanıklarında yapılan bu kadar ayrıntılı bir çalışma için en yüksek hasta sayılarından birine sahip olması ile öne çıkmaktadır. Hastalar arasında ev ortamında sıcak su ile haşlanma en sık yanık sebebi idi. Bu da çocuk yaş grubu yanıklarının çoğunun basit koruma eğitimleri ve programları ile engellenebilir olduğunu gösterdi. Tüm vakaların %60’ında yoğun bakım ve %88’inde operasyon ihtiyacı olması yanık sonrası takip ve tedaviler ise mutlaka profesyonel merkezlerde yapılması gerektiğini ortaya çıkardı. Yanık merkezlerin sayısı artırılması ve eğitimli yardımcı sağlık personeli ile mortalite ve morbidite oranı düşürülebileceği sonucuna ulaşıldı

Anahtar Kelimeler: Çocuk, yanık, etyoloji, enfeksiyonlar, operasyonlar.

Burns in Children: Data Update With 145 Patients

Mustafa Alper Akay1, Murat Güven2, Hayrünisa Kahraman Esen3, Osman Esen4, Zekeriya İlce5
1Kocaeli University Medical School, Department Of Pediatric Surgery
2Freelance Physician, General Surgery
3Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
4Istanbul Oncology Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation
5ÜmraniyeTraining and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

INTRODUCTION: We present the data for pediatric patients who were hospitalized, treated, and followed-up in a tertiary center for burn treatment for three years.
METHODS: The cases were examined for age, gender, causes of burns, the environment where the injury occurred, total burn surface area, the infection rate and agent, intensive care requirements, the number and types of operations and mortality rates.
RESULTS: Of the 145 children, 77 were female, and 68 were male. Second-degree burns were present in 131 patients (88%). Intensive care was required in 60% of the cases and surgical treatment was required in 88%. Infection was documented in 36 patients (24.8%). The most frequently isolated agent was Acinetobacter baumannii. A total of 1,192 operations were performed and split-thickness skin grafts were the most common operation. Three of the patients died.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study represents a detailed analysis of one of the largest samples of burn cases for this age group in the literature. Scalding with hot water at home was the most common cause of burns, which suggests that simple preventive measures and training programs can prevent most of the pediatric burns. The need for intensive care in 60% of the cases and for surgical treatment in 88% of the cases revealed that treatment and follow-up after burns should be done in specialized centers. It was concluded that increasing the number of healthcare centers equipped for caring burns may reduce the morbidity and mortality related to burns.

Keywords: Children, burns, etiology, infections, operations.

Mustafa Alper Akay, Murat Güven, Hayrünisa Kahraman Esen, Osman Esen, Zekeriya İlce. Burns in Children: Data Update With 145 Patients. Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 86-92

Sorumlu Yazar: Mustafa Alper Akay, Türkiye
LookUs & Online Makale