ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hekimlerinin Mental Sağlığının Değerlendirilmesi ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 68-77 | DOI: 10.5505/ktd.2022.29795

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hekimlerinin Mental Sağlığının Değerlendirilmesi ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Onur Engin1, Başak Şenel Kara2, Ömer Faruk Dadaş3, Banu Dilek4
1Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Zonguldak, Türkiye
2Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Zonguldak, Türkiye
3Ege Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada COVID-19 pandemi sürecinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon(PMR) hekimlerinin (fiziatrist), mental sağlık durumları ve uyku düzenlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Fiziatristlere online anket aracılığı ile ulaşılmış ve demografik özellikleri, FTR ve pandemi polikliniklerindeki çalışma koşulları sorgulanmış, mental sağlık ve uyku kalitesi değerlendirmesi için sırasıyla Depresyon, Anksiyete ve Stres Skalası- Kısa Form (DASS-21) ve Uykusuzluk Şiddet İndeksi (UŞİ) uygulanmıştır.
BULGULAR: 309 FTR hekimi çalışmaya dahil edilmiştir. DASS-21 sonuçlarına göre hekimlerin %58,6 depresyon, %40,5 stress ve %54,4 anksiyete, UŞİ skorlarına göre ise %45,3 ünde insomnia semptomları saptanmıştır. Pandemi döneminde DASS- 21 depresyon, anksiteye ve stres subskalası ve UŞİ skorlarının istatistiksel anlamlı derecede arttığı tespit edilmiştir. Multipl regresyon analizleri toplam DASS-21 Skoru ile COVID-19 hakkında yeterli bilgilenme, hastaya yakın temas gerektiren işlem yapma, ailede kronik hastalık bulunması ve kadın cinsiyet arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Çalıştığı ortamın hijyeninden memnun olmanın UŞİ skorlarını anlamlı derecede azalttığı bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fiziatristlerin mental sağlığı ve uyku kalitesi pandemi döneminde belirgin etkilenmiştir. Pandemi sürecinde fiziatristlerin stres ve anksiyetesini azaltmak için gerekli destek verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: koronavirus, COVID-19, mental sağlık, insomnia, fiziksel tıp ve rehabilitasyon

Assessment of Mental Health Status and Associated Factors Among Physical and Rehabilitation Medicine Physicians Amid the Covid-19 Pandemic

Onur Engin1, Başak Şenel Kara2, Ömer Faruk Dadaş3, Banu Dilek4
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Karadeniz Eregli State Hospital, Zonguldak, Turkey
2Department of Psychiatry, Karadeniz Eregli State Hospital, Zonguldak, Turkey
3Department of Biostatistics, Ege University, Izmir, Turkey
4Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Dokuz Eylul University Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The present study analyzes the mental health status and sleep patterns of Physical Medicine and Rehabilitation (PMR) physicians (physiatrists), as well as other associated factors, during the COVID-19 pandemic.
METHODS: The physiatrists that made up the sample were reached via an online questionnaire form collecting data on their demographic characteristics and the working conditions in PMR and pandemic outpatient clinics, while the Depression, Anxiety and Stress Scale-Short Form (DASS-21) and Insomnia Severity Index (ISI) were applied to measure mental status and sleep quality, respectively.
RESULTS: The study included 309 PMR physicians. The results of the DASS-21 identified symptoms of depression in 58.6%, stress in 40.5% and anxiety in 54.4% of the physicians during the pandemic, while the results of ISI revealed insomnia symptoms in 45.3%. The DASS-21 depression, anxiety and stress subscales, and the ISI scores of the physicians were found to have increased during the pandemic at a statistically significant degree. Multiple regression analyses revealed a strong relationship between total DASS-21 score, and the adequacy of information about COVID-19, performing procedures requiring close contact with patients, the presence of a person with chronic disease in the household and the female gender. Satisfaction with workplace hygiene, in turn, was found to significantly reduce the respondents’ ISI scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The mental health and sleep quality of physiatrists have been affected significantly amid the pandemic. Necessary support should be provided to reduce the stress and anxiety experienced by physiatrists during and after the pandemic.

Keywords: coronavirus, COVID-19, mental health, insomnia, physical medicine and rehabilitation

Onur Engin, Başak Şenel Kara, Ömer Faruk Dadaş, Banu Dilek. Assessment of Mental Health Status and Associated Factors Among Physical and Rehabilitation Medicine Physicians Amid the Covid-19 Pandemic. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 68-77

Sorumlu Yazar: Onur Engin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale