ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Terapötik Plazmaferez: Retrospektif Çalışma; 12 Yıllık Tek Merkez Deneyimi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 223-231 | DOI: 10.5505/ktd.2022.28003

Terapötik Plazmaferez: Retrospektif Çalışma; 12 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

Yusuf Hanazay1, Sibel Gökçay Bek2, Serkan Bakirdogen3, Necmi Eren2, Erkan Dervisoglu2, Betul Kalender2
1Kocaeli Universitesi Tip Fakultesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Universitesi Tip Fakultesi, Nefroloji Anabilim Dali, Kocaeli, Türkiye
318 Mayıs Universitesi Hastanesi, Çanakkale, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Terapötik plazmaferez yıllardır birçok sistemik hastalıkta başarıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmada hastanemizde terapötik plazmaferez uygulanan hastaların tıbbi kayıtlarını inceleyerek demografik özellikleri, klinik ve laboratuvar bulguları ile tedavi yanıtlarını değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2007 ile Aralık 2019 tarihleri arasında hastanemizde plazmaferez tedavisi gören 268 hastanın verileri analiz edildi. Demografik veriler (yaş, cinsiyet), plazmaferez endikasyonu, seans sayısı, immünosupresif veya intravenöz immünoglobulin (İVİG) kullanımı, işlem tipi, replasman sıvısı, tedaviye yanıt, işlem öncesi ve sonrası laboratuvar değerleri incelendi.
BULGULAR: 268 hastanın 178'ine terapötik plazma değişimi, 78'ine çift filtrasyon plazmaferez prosedürü ve 12'sine lipid aferez işlemi uygulandı. Terapötik plazma değişimi uygulanan 178 hastanın 92'si (%51,7) kadın, 86'sı erkekti (%48,3), çift filtrasyon plazmaferez işlemi uygulanan 78 hastanın 38'i kadın (%48,7), 40'ı erkek (%51,3), lipid aferezi yapılan 12 hastanın 5'i (%41,7) kadın, 7'si erkek (%58,3) idi. ). 23 hastada (%18,9) hipotansiyon, 5 hastada (%4,1) alerjik reaksiyon, 1 hastada (%0,8) ateş, 1 hastada (%0,8) hipokalsemi ve 1 (0.8%) hastada katetere bağlı problem saptandı. 35 farklı hastalıkta 268 hastanın terapötik aferez ile tedavi edildiği belirlendi. Terapötik aferez için en yaygın tanılar TTP, HUS, ANCA ile ilişkili vaskülit, GBS ve MG idi. Terapötik plazma değişimi uygulanan 107 hastada (%61.1) immünosupresif, 35 hastada (%20) İVİG kullanıldı. Terapötik plazma değişimi Terapötik plazma değişimi uygulanan 104 (%62,3) hastada replasman sıvısı olarak albümin, 63 (%37,7) hastada replasman sıvısı olarak taze donmuş plazma (TDP) kullanıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Terapötik aferezin diyabetik ayak, ANCA ilişkili vaskülit gibi hastalıklardaki rolü ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: plazmaferez, terapötik plazmaferez, çift filtrasyon plazmaferez

Therapetic Plasmapheresis: A Retrospective Study; 12 Years of Single Center Experience

Yusuf Hanazay1, Sibel Gökçay Bek2, Serkan Bakirdogen3, Necmi Eren2, Erkan Dervisoglu2, Betul Kalender2
1Kocaeli University Hospital, Internal Medicine, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli University Hospital, Nephrology, Kocaeli, Turkey
3Nephrology,18 Mart University Hospital, Çanakkale, Turkey

INTRODUCTION: Therapeutic plasmapheresis has been used successfully in many systemic diseases for years.In this study, we aimed to examine the medical records of patients undergoing therapeutic plasmapheresis in our hospital and to evaluate the demographic characteristics,clinical and laboratory findings and treatment responses.
METHODS: Data of 268 patients treated with plasmapheresis between 2007 and 2019 in our hospital was analyzed. Demographic data (age, sex), plasmapheresis indications, number of sessions, use of immunosuppressive or intravenous immunoglobulin (IVIG), type of procedure, replacement fluid, response to treatment, laboratory values were analyzed.
RESULTS: TPE procedure was applied to 178 of 268 patients, DFPP procedure to 78, and lipid apheresis to 12. Of 178 patients who underwent TPE procedure, 92 were female (51.7%), 86 were male (48.3%), 38 of 78 patients who underwent the DFPP procedure were female (48.7%), 40 were male (51.3%), 5 of 12 patients who underwent lipid apheresis were female (41.7%), 7 male ( 58.3%). Hypotension in 23 (18.9%), allergic reaction in 5 (4.1%), fever in 1 (0.8%), and hypocalcemia in 1 (0.8%) and catheter-related problem 1(0.8%) were detected. The most common indications for TPE were TTP, HUS, ANCA-associated vasculitis, GBS and MG. Immunosuppressive was used in 107 patients (61.1%) and IVIG was used in 35 patients (20%) who underwent TPE. Albumin was used as a replacement fluid in 104 (62.3%) patients, and fresh frozen plasma (FFP) was used as a replacement fluid in 63 (37.7%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: More studies are still needed on theraupetic plasmaphresis' role in diseases such as diabetic foot, ANCA-associated vasculitis.

Keywords: plasmapheresis, therapeutic plasma exchange, double filtration plasmapheresis

Yusuf Hanazay, Sibel Gökçay Bek, Serkan Bakirdogen, Necmi Eren, Erkan Dervisoglu, Betul Kalender. Therapetic Plasmapheresis: A Retrospective Study; 12 Years of Single Center Experience. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 223-231

Sorumlu Yazar: Sibel Gökçay Bek, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale