Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
A Patient with Human Immune Deficiency Virus Mimicking Systemic Lupus Erythematosus [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 63-67 | DOI: 10.5505/ktd.2022.27136

A Patient with Human Immune Deficiency Virus Mimicking Systemic Lupus Erythematosus

Neslihan Gökçen1, Hacer Kaya2, Fatma Tuncer1, Ayten Yazıcı1, Ayşe Cefle1
1Kocaeli University, Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases, Department of Rheumatology, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli University, Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases, Kocaeli,Turkey

Background: Human immunodeficiency virus (HIV) can cause rheumatological manifestations due to infectious itself or treatment. Among these findings take part arthralgia, arthritis, photosensitivity, oral ulcer, sicca syndrome, fever, hypergammaglobulinemia, cytopenia, neuropathy and anti-nuclear antibody (ANA) positivity, which have been also observed in systemic lupus erythematosus (SLE). Not only does HIV imitate SLE, but also it might coexist with.
Case Report: A 40-year-old man who presented with oral lesions, blurry vision, vertigo, speech difficulty and ataxic gait admitted to the clinic. Cerebellar tests were abnormal. He could not walk in tandem gait. After observing leukopenia, lymphocytopenia and mildly increased liver function tests in laboratory and encephalitis on magnetic resonance imaging (MRI), autoantibodies and viral panel were requested. While autoantibodies were negative, HIV Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) was found positive.
Conclusion: HIV can lead to systemic autoimmune and autoinflammatory conditions. Notably, ruling out HIV in patients who have rheumatological findings is necessary.

Keywords: cytopenia, human immune deficiency virus, oral ulcer, systemic lupus erythematosus

Sistemik Lupus Eritematozusu Taklit Eden İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Pozitif Bir Olgu

Neslihan Gökçen1, Hacer Kaya2, Fatma Tuncer1, Ayten Yazıcı1, Ayşe Cefle1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Amaç: İnsan immune yetmezlik virüsünün (HIV) kendisi veya HIV tedavisinde kullanılan ajanlar romatizmal bulgulara neden olabilir. Bu bulgular arasında, sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalarında da görülen artalji, artrit, fotosensitivite, oral ülser, sikka sendromu, ateş, hipergamaglobulinemi, sitopeni, nöropati ve anti-nükleer antikor (ANA) pozitifliği yer almaktadır. HIV, sadece SLE’yi taklit etmez, ayrıca SLE ile birlikte de olabilir.
Olgu: Oral ülser, bulanık görme, vertigo, konuşma bozukluğu ve ataksik yürüme şikayetleri olan 40 yaşındaki hasta kliniğimize başvurdu. Serebellar testleri anormaldi ve tandem yürüyüşü yapamıyordu. Laboratuvarda lökopeni, lenfopeni, karaciğer fonksiyon testlerinde ılımlı yükseklik saptanması ve manyetik rezonans görüntülemede (MRG) ensefalit izlenmesi üzerine otoantikor ve viral panel istendi. Otoantikorlar negatif bulunurken, HIV enzim bağlı immunosorbent assay (ELISA) pozitifti. Sonuç: HIV, sistemik otoimmün ve otoinflamatuvar durumlara neden olabilir. Bu nedenle, özellikle romatizmal bulgular ile başvuran hastalarda HIV dışlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: sitopeni, insan immune yetmezlik virüsü, oral ülser, sistemik lupus eritematozus

Neslihan Gökçen, Hacer Kaya, Fatma Tuncer, Ayten Yazıcı, Ayşe Cefle. A Patient with Human Immune Deficiency Virus Mimicking Systemic Lupus Erythematosus. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 63-67

Corresponding Author: Neslihan Gökçen, Türkiye
Manuscript Language: English