ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Serum Paraoksonaz (PON1) Üzerine Elektromanyetik Alanların Etkisinin Araştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 91-96 | DOI: 10.5505/ktd.2021.24482

Serum Paraoksonaz (PON1) Üzerine Elektromanyetik Alanların Etkisinin Araştırılması

Mehmet Cihan Yavaş1, Mehmet Zülküf Akdağ2, İbrahim Kaplan3, Mustafa Salih Çelik4
1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Kırşehir, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, Diyarbakıri, Türkiye
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Diyarbakır, Türkiye
4Batman Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Batman, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Toplumda elektrikli cihazların yaygın olarak kullanılması ve bu cihazlarla yakın temas halinde olması hem endişeye hem de halk sağlığını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı günlerde yüksek gerilim kaynaklı elektromanyetik alan maruziyetinin, sıçanların serum paraoksanaz 1 aktivitesini etkileyip etkilemediğini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada, Mart 2008-Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde abdominal duvar endometriozisi tanısı alan hastaların bilgisayar tabanlı tıbbi kayıtları incelendi ve analiz edildi.
BULGULAR: Yirmi altı ve elli iki günlük yüksek gerilim maruziyet grubunda paraoksonaz (PON1) aktivitesinde kontrol grubuna göre bir azalma bulduk. Gruplar arasında ise istatistiksel olarak önemli (p<0.05) bir değişimin olduğu bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız yüksek gerilim hatlarına maruziyetlerin serum paraoksonaz 1 aktivitesinde bir azalmaya neden olabileceğini belirtmektedir. Kısa dönem maruziyetlerin uzun dönem maruziyetlerle karşılaştırılmasında paraoksonaz 1 aktivitesinde kısa dönemde bir azalmaya yol açabileceğini fark ettik. Bu nedenle çalışmamız bu konuda daha fazla araştırmanın önemine de işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik alan, Oldukça düşük frekans, Yüksek gerilim, Paraoksonaz (PON1)

Investigation of The Effects of Electromagnetic Fields on Serum Paraoxonase (PON1)

Mehmet Cihan Yavaş1, Mehmet Zülküf Akdağ2, İbrahim Kaplan3, Mustafa Salih Çelik4
1Kırşehir Ahi Evran University Medical Faculty Dept. Of Biophysics, Kırşehir-Turkey
2Dicle University Medical Faculty Dept. Of Biophysics, Diyarbakır-Turkey
3Dicle University Medical Faculty Dept. Of Biochemistry, Diyarbakır-Turkey
4Department of Nursing, School of Health, Batman University, Diyarbakır, Turkey

INTRODUCTION: The widespread use of electrical devices in the society and being in close contact with these devices cause both anxiety and affect public health. The aim of this study is to investigate whether high voltage induced electromagnetic field exposure on different days affects serum paraoxanase 1 activity of rats.
METHODS: The study included 24 adult male wistar albino rats, weighing 320 grams on average. They were randomly grouped into 3 as n: 8. Group 1: Sham-control, Group 2: 26 days High voltage (HV) and Group 3: 52 days HV. The rats in the 26-day and 52-day experimental groups (Groups I, II) received electric and magnetic fields for 8 hours each day.
RESULTS: We found a decrease in paraoxonase (PON1) activity in the 26- and 52-day high-voltage exposure group compared to the control group. A statistically significant (p=0.000) change was found between the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study suggests that the exposure to high voltage line may cause a reduction of paraoxonase 1 activity. We've noticed that short-term exposures, compared to long-term ones, may lead to lower paraoxonase 1 activity. Therefore, our study also points to the importance of further research in this regard.

Keywords: Electromagnetic field, Extremely low frequency, High voltage, Paraoxanase (PON1)

Mehmet Cihan Yavaş, Mehmet Zülküf Akdağ, İbrahim Kaplan, Mustafa Salih Çelik. Investigation of The Effects of Electromagnetic Fields on Serum Paraoxonase (PON1). Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 91-96

Sorumlu Yazar: Mehmet Cihan Yavaş, Türkiye
LookUs & Online Makale