Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Investigation of Changes in Visual Functions and Fundus in Coronary Artery Bypass Grafting Operations with Cardiopulmonary Bypass [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 160-174 | DOI: 10.5505/ktd.2022.23434

Investigation of Changes in Visual Functions and Fundus in Coronary Artery Bypass Grafting Operations with Cardiopulmonary Bypass

Çağrı Düzyol1, Hüseyin Şaşkın1, Mehmet Kaplan2
1Health Sciences University, Derince Training and Research Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic, Kocaeli, Turkey
2Health Sciences University, Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The effects of cardiopulmonary bypass(CPB) on visual functions was sought by comparison of visual examinations in the preoperative and early postoperative periods of isolated coronary artery bypass grafting(CABG) operations with CPB.
METHODS: Twenty consequent patients (16 males, 4 females; average age 58.75±7.88 years; range 45-69 years) operated for isolated CABG with CPB at the same centre by the same team were enrolled. All patient data were recorded prospectively. The patients were compared regarding vision defects, retinal vascular and other structural changes by examination of vision, fundus examination for retinal pathologies and retinal photography to verify retinal structural changes in preoperative and postoperative periods. The findings on the last preoperative and seventh postoperative days were analyzed.
RESULTS: Between the preoperative and postoperative examinations, visual acuity of the left eye (p=0.042), intraocular pressure of the right eye (p=0.008) and intraocular pressure of the left eye (p=0.004) were found statistically significantly higher. Intraocular pressure showed correlation with aortic cross clamp and intubation duration, which was not accepted as clinically significant. No structural defects were detected by biomicroscope. The findings of direct examination of fundus photographed preoperatively, remained unchanged postoperatively. No differences could be detected regarding arterial and venous structures, optic papilla, macula, and peripheral retinal structure between the preoperative and postoperative periods.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Maintaining careful cannulation and proper management of CPB in coordination with anaesthesiologist, CABG operations can be performed safely with CPB, since no undesired effects on preoperative and postoperative direct fundus examinations, retinal morphology, visual functions and consequently on cerebral functions in part were detected.

Keywords: coronary artery bypass grafting surgery, cardiopulmonary bypass, visual function

Kardiyopulmoner Baypas ile Yapılan Koroner Arter Baypas Greft Operasyonlarında Görme Fonksiyonu ve Göz Dibi Değişikliklerinin Incelenmesi

Çağrı Düzyol1, Hüseyin Şaşkın1, Mehmet Kaplan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyopulmoner baypas(KPB) kullanılarak izole koroner arter baypas greftleme(KABG) ameliyatı uygulanan hastaların, preoperatif ve postoperatif erken dönemdeki göz anatomileri ve görme fonksiyonları karşılaştırılarak KPB’ın görme fonksiyonu üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, Haziran 2008–Mart 2009 tarihleri arasında aynı merkez ve cerrahi ekip tarafından KPB ile izole KABG ameliyatı uygulanan ardışık 20 hasta (16 erkek, 4 kadın; ortalama yaş 58.75±7.88 yıl; dağılım 45-69 yıl) alındı. Hastaların tüm verileri prospektif olarak kaydedildi. Preoperatif ve postoperatif dönemde görme muayenesi, retinal patolojileri değerlendirmek amacıyla göz dibi bakısı ve retinal yapısal değişimleri verifiye etmek amacıyla retinal fotograflama yapılarak, muhtemel görme kusurları, retinal vasküler ve diğer yapısal değişiklikler karşılaştırıldı. Hastaların operasyondan bir gün önce ve 7 gün sonra yapılan göz bulguları analiz edildi.
BULGULAR: Preoperatif ve postoperatif muayeneler arasında sol göz görme keskinliği(p=0.042), sağ göz intraoküler basıncı(p=0.008) ve sol göz intraoküler basıncı (p=0.004) anlamlı olarak daha yüksek tespit edildi. İntraoküler basınç ile kros klemp ve entübasyon süreleri arasında korelasyon saptanmış olmasına rağmen klinik olarak anlamlı bulunmadı. Çalışma hastalarında preoperatif ve postoperatif muayenelerinde biomikroskop ile herhangi bir yapısal bozukluk saptanmadı. Preoperatif fotoğraflanmış olan göz dibi incelemesinde saptanan bulgularla, postoperatif görüntüler arasında fark saptanmadı. Göz dibi muayenelerinde arteryel ve venöz yapılarda, optik papillada, makulada ve yapısal olarak periferik retinada preoperatif ve postoperatif muayeneler arasında farklılık bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif ve postoperatif direkt fundus incelemesi, retinal morfoloji ve görme fonksiyonu, buna bağlı olarak da kısmen serebral fonksiyonlar üzerine olumsuz etkisi saptanmayan KPB ile yapılan KABG cerrahisi, dikkatli ve özenli kanülasyon, cerrahi ve anestezi birimleri ile koordinasyon içinde doğru pompa idaresi ile güvenle yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: koroner arter baypas grefti cerrahisi, kardiyopulmoner baypas, görme fonksiyonu

Çağrı Düzyol, Hüseyin Şaşkın, Mehmet Kaplan. Investigation of Changes in Visual Functions and Fundus in Coronary Artery Bypass Grafting Operations with Cardiopulmonary Bypass. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 160-174

Corresponding Author: Çağrı Düzyol, Türkiye
Manuscript Language: English