Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Chordomas of the Head and Neck Region [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 153-159 | DOI: 10.5505/ktd.2022.23230

Chordomas of the Head and Neck Region

Büşra Hayit1, Deniz Arık1, Evrim Yılmaz1, Mustafa Fuat Acikalin1, Nazlı Sena Şeker1, Emre Özkara2
1Eskisehir Osmangazi University, Medicine Faculty, Department of Pathology, Eskişehir, Turkey
2Eskisehir Osmangazi University, Medicine Faculty, Department of Neurosurgery, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: Chordomas are rare, locally aggressive low-grade malignancies that develop from notochordal embryonic residues. They show a dual epithelial-mesenchymal differentiation. Chordomas preferentially occur in the sacrum. The head and neck localization is uncommon. Here we report chordomas of spheno-occipital, and cervical region diagnosed in our department and summarize clinicopathological characteristics of these cases.
METHODS: Retrospectively, the cases diagnosed as “chordoma” were reviewed from 2002 to 2021. Clinicopathological features of cases with a tumor at spheno-occipital, and cervical region were assessed.
RESULTS: Of 9 cases (4 males, 5 females) with a mean age of 53,4 (13–88 years), eight cases were diagnosed as conventional chordoma and one case as chondroid chordoma. Mean follow-up was 37 months (3-167 months). Recurrence was detected in 2 cases and distant metastasis was determined in one case.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Chordomas are resistant to chemotherapy and radiotherapy. Given the location and invasive nature of these tumors, complete resection is difficult. In the head and neck region, chordomas should be included in the differential diagnosis of tumors especially with myxoid characteristics.

Keywords: chordoma, head and neck, recurrence

Baş ve Boyun Bölgesi Kordomaları

Büşra Hayit1, Deniz Arık1, Evrim Yılmaz1, Mustafa Fuat Acikalin1, Nazlı Sena Şeker1, Emre Özkara2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kordomalar notokordal embriyonik kalıntılardan gelişen nadir, lokal agresif düşük dereceli malignitelerdir. Dual epitel-mezenkimal farklılaşma gösterirler. Kordomalar daha çok sakrumda görülür. Baş ve boyun lokalizasyonu nadirdir. Burada kliniğimizde tanı konulan sfeno-oksipital ve servikal bölge kordomları sunulmakta, bu olguların klinikopatolojik özellikleri özetlenmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Geriye dönük olarak 2002-2021 yılları arasında “kordoma” tanısı alan olgular gözden geçirildi. Sfenooksipital ve servikal bölgede tümörlü olguların klinikopatolojik özellikleri değerlendirildi.
BULGULAR: Dokuz vaka (4 erkek, 5 kadın) bulundu. Yaş ortalaması 53,4 (13-88 yıl) olup sekiz vaka konvansiyonel kordoma ve bir vaka kondroid kordoma tanılıydı. Ortalama takip süresi 37 aydı (3-167 ay). İki olguda rekürrens, bir olguda uzak metastaz tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kordomalar kemoterapi ve radyoterapiye dirençlidir. Bu tümörlerin yeri ve invaziv doğası göz önüne alındığında, tam rezeksiyon zordur. Baş boyun bölgesinde özellikle miksoid tümörlerde, kordomalar ayırıcı tanıya dahil edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: kordoma, baş ve boyun, rekürrens

Büşra Hayit, Deniz Arık, Evrim Yılmaz, Mustafa Fuat Acikalin, Nazlı Sena Şeker, Emre Özkara. Chordomas of the Head and Neck Region. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 153-159

Corresponding Author: Deniz Arık, Türkiye
Manuscript Language: English