ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Sağlıkla İlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinde Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 273-283 | DOI: 10.5505/ktd.2021.22438

Sağlıkla İlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinde Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

Aysun Kazak1, Fatma Başaran2, Nuran Coşkun3, Serdar Karakullukçu4
1Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane, Türkiye
2Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Ağrı, Türkiye
3Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
4Toplum Sağlığı Merkezi, Bayburt, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, sağlıkla ilgili bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan araştırma Şubat- Mayıs 2020 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma, üç farklı devlet üniversitesinde sağlıkla ilgili bölümlerde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 1086 öğrenci ile tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında, Tanıtıcı Bilgi Formu, Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II kullanılmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği’nden aldığı puanların ortalaması 36,2±8,3 ve %41,3’ü yeterli sağlık okuryazarlığına sahiptir. Öğrenciler Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II puan ortalaması ise 125,3±24,0’dir ve orta düzeydedir. Cinsiyet, gelir durumu, sağlık algısı, anne ve babanın eğitim durumu, öğrenim görülen fakülte ve bölüm gibi bazı özelliklerin öğrencilerin ölçeklerden aldıkları puanlar üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Sağlık okuryazarlığı yüksek olan bireylerin daha fazla sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına sahip oldukları belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerin sağlık okuryazarlığı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları düzeyinin arttırılması büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: sağlık okuryazarlığı, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, üniversite öğrencileri, sağlıkla ilgili bölümler.

Evaluatıon of Health Literacy and Healthy Lifestyle Behaviors of Unıversıty Students that Study in Health-Related Department

Aysun Kazak1, Fatma Başaran2, Nuran Coşkun3, Serdar Karakullukçu4
1Gümüşhane University, Vocational School Of Health Services, Gumushane, Turkey
2Ağrı İbrahim Çeçen University, School Of Health, Department Of Nursing, Ağrı, Turkey
3Ankara University, Faculty Of Nursing, Department Of Nursing, Ankara, Turkey
4Community Health Center, Bayburt, Turkey

INTRODUCTION: This study is carried out to determine the health literacy and healthy lifestyle behaviors of university students studying in health-related departments.
METHODS: The descriptive and cross-sectional study was carried out between February and May 2020. The research was completed with 1086 students studying and accepting to participate the research in health-related departments at three different state universities. During collecting the data, “Questionnaire Form”, Health Literacy Scale” and “The Healthy Lifestyle Behaviors Scale II” are used.
RESULTS: The average score of the students from Turkish Health Literacy Scale was 36.2 ± 8.3 and 41.3% of them have sufficient health literacy. The students' “Healthy Lifestyle Behaviors Scale II” mean score is 125,3 ± 24,0 and is at an intermediate level. It was observed that some characteristics such as gender, income level, perception of health, education status of parents, the faculty and department of education were effective on the scores obtained by the students from the scales. It has been determined that individuals with high health literacy scores have more healthy lifestyle behaviors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is of great importance to increase the level of health literacy in students studying health sciences in order to develop and maintain healthy lifestyle behaviors.

Keywords: health literacy, healthy lifestyle behaviors, university students, health-related sections.

Aysun Kazak, Fatma Başaran, Nuran Coşkun, Serdar Karakullukçu. Evaluatıon of Health Literacy and Healthy Lifestyle Behaviors of Unıversıty Students that Study in Health-Related Department. Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 273-283

Sorumlu Yazar: Nuran Coşkun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale