ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Özel Sağlık Sektörü Çalışanlarında Huzursuz Bacak Sendromu ve Uyku Kalitesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 155-161 | DOI: 10.5505/ktd.2020.22120

Özel Sağlık Sektörü Çalışanlarında Huzursuz Bacak Sendromu ve Uyku Kalitesi

Hamit Çelik1, Ahmet Yardım2
1Özel Buhara Hastanesi Nöroloji Kliniği, Erzurum
2Özel Buhara Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda özel hastane çalışanlarında huzursuz bacaklar sendromu (HBS) sıklığını, sosyodemografik özelliklerinin saptanmasını, huzursuz bacak lar sendromu ile uyku kalitesi ve nöbet-vardiya ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 2019 Ekim ayında Özel Buhara Hastanesinde çalışan sağlık personellerinden 335 gönüllü katılımcı dahil edildi. Tüm katılımcılara Huzursuz Bacaklar Sendromu Tanı Formu, Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) uygulandı.HBS tanısı alan olgulara Huzursuz Bacaklar Sendromu Şiddet Değerlendirme Ölçeği (HBS-ŞDÖ ) uygulandı.


BULGULAR: Katılımcıların 40’ı doktor (%11,9), 125’i hemşire, ebe ve sağlık memuru (%37,3), 170’i yardımcı sağlık personeli (%50,7) idi. Toplamda 88 çalışanda HBS saptandı. Çalışmamızda HBS prevalansı % 26 saptandı. Pittsburgh Uyku Kalite İndeks skoru huzursuz bacaklar sendromu olan grupta HBS olmayan gruba göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: HBS ve HBS şiddet derecesinin artışı kötü uyku kalitesi ile ilişki saptandı. Bu nedenle gündüz uykululuğu ve uyku bozukluğu olanlarda HBS dikkatlice sorgulanmalı ve tedavi edilmelidir. HBS olanlarda nöbet-vardiya usulü çalışma uyku kalitesini bozmakta ve gündüz uykuluğuna sebep olmaktadır. İş güvenliği ve verimi artırmak için sağlık personellerinin uzun çalışma saatlerinin, çalışma koşullarının düzenlenmesi gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler: huzursuz bacaklar sendromu, nöbet-vardiya usulü çalışma, uyku bozukluğu, pittsburgh uyku kalite testi.

Restless Leg Syndrome and Sleep Quality in Private Health Care Workers

Hamit Çelik1, Ahmet Yardım2
1Private Buhara Hospital, Neurology Clinic,erzurum, Turkey
2Private Buhara Hospital, Neurosurgery Clinic,erzurum, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aim to determine the restless legs syndrome (RLS) frequency and its sociodemographic characteristics and to evaluate the relationship between the RLS, sleep quality and on shift-work.
METHODS: 335 healthcare workers of the Private Buhara Hospital voluntarily included in this study in October 2019. All participants were applied RLS Diagnostic Form, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). cases diagnosed with RLS were applied RLS Severity Evaluating Scale
RESULTS: 40 (11%) of the participants were medical doctos, 125 (%37,3) were nurses, midwives and health officers (37.3%) and 170 (50.7%) were auxiliary health personnel. A total 88 healtycare worker were diagnosed with RLS and its prevalence was calculated as 26%. PSQI score was significantly higher in cases with RLS than non-RLS participants.
DISCUSSION AND CONCLUSION: RLS and higher RLS severity were found to be associated with poor sleep quality. Therefore, individuals with excessive daytime sleepiness and sleeping disorder should be evaluated for RLS and treated as required. shift-work detoriorates the sleep quality and leads to excessive daytime sleepiness. To increase the occupational safety and efficiency, long working hours and conditions of the healthcare workers should be regulated.

Keywords: restless legs syndrome, shift-work study, sleep disorder, pittsburgh sleep quality test

Hamit Çelik, Ahmet Yardım. Restless Leg Syndrome and Sleep Quality in Private Health Care Workers. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 155-161

Sorumlu Yazar: Hamit Çelik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale