ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Temporomandibular Bozukluk ve Postüral Analiz Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 27-32 | DOI: 10.5505/ktd.2021.22043

Temporomandibular Bozukluk ve Postüral Analiz Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gizem Ergezen1, Mustafa Sahin2, Candan Zeliha Algun3
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kas ve ligamentöz yapılar temporomandibular eklemi (TME) servikal bölgeye bağlayarak fonksiyonel bir birimoluşturur. İki bölgeden birinde, TME veya servikal omurgada meydana gelen değişiklikler, kas segmentindeki değişiklikler nedeniyle diğer bölgeyi etkileyebilir. Amacımız, temporomandibular bozukluğu olan bireylerin global postural dizilimde sağlıklı bireylerden bir farklılık gösterip göstermediğini objektif değerlendirme methodu ile değerlendirip karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Grup 1 (N = 30) mixed tip temporomandibular bozukluktan (TMD), Grup 2 (N = 30) sağlıklı temporomandibular eklemden oluşmakta olup, 18-35 yaşları arasında toplam 60 kişi çalışmaya alındı. Postürü değerlendirmek için PostureScreen Mobile® (PSM) ve New York Postür Skalası (NYPS), sağlıklı eklem ve temporomandibular disfonksiyon tanısı için ise Temporomandibular Bozukluklarda Araştırma Teşhis Kriterleri (RDC / TMD) kullanıldı.
BULGULAR: Sagital düzlemde diz translasyonu Grup 1’de daha yüksekti (p <0,05). Diğer bölgelerde anlamlı postüral farklılıklar bulunmadı (p≥0,05). NYPS toplam skorları Grup 1’de anlamlı olarak düşüktü (p <0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu postural bozuklukların TMD’den kaynaklanabileceğini veya TMD’nin bu duruşa yol açabileceğini düşünmek yararlı olabilir. Bu hastalarda postüral dizilim konusunda dikkatli olmak, uygun tedavi programı ve olası bozuklukların önlenmesi için TMD hastalarına multidisipliner yaklaşım açısından önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: postür, fizyoterapi, TMD

Investigation of the Relationship between Temporomandibular Disorder and Postural Analysis

Gizem Ergezen1, Mustafa Sahin2, Candan Zeliha Algun3
1Istanbul Medipol University, Graduate School of Health Sciences, Physical Therapy and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul, Turkey
3Istanbul Medipol University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Muscular and ligamentous structures connect the temporomandibular joint (TMJ) to the cervical region to form a functional unit. Changes in one of the two regions, either TMJ or cervical spine, may affect the other region due to changes in the muscle segment. Our aim is to evaluate and compare whether individuals with temporomandibular disorders differ from healthy individuals in the global postural alignment by objective evaluation method.
METHODS: Group 1 (N=30) consist of mixed type temporomandibular disorder (TMD), Group 2 (N=30) consist of healthy temporomandibular joint, totally 60 individuals between the ages of 18-35 were included in this study. Posture Screen Mobile® (PSM) and New York Posture Scale (NYPS) were used for assessment of posture and Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) for diagnosis of TMD and healthy joints.
RESULTS: Knee translations from sagittal plane, were higher in Group 1 (p<0.05). No appreciable postural differences were found in other regions (p≥0.05). NYPS total scores were significantly lower in Group 1 (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It may be beneficial to consider that some postural disorders can be caused by TMD or that TMD can lead to this posture. Being careful about postural alignment in these patients may be important in terms of multidisciplinary approach to TMD patients for proper treatment program and prevention of possible disorders.

Keywords: posture, physiotherapy, TMD

Gizem Ergezen, Mustafa Sahin, Candan Zeliha Algun. Investigation of the Relationship between Temporomandibular Disorder and Postural Analysis. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 27-32

Sorumlu Yazar: Gizem Ergezen, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale