Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Comparison of the Systemic Immune Inflammatory Index with the Neutrophil Lymphocyte and Platelet Lymphocyte Ratio in terms of Success in Predicting Appendicitis. Single Center Experience [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 130-137 | DOI: 10.5505/ktd.2022.21957

Comparison of the Systemic Immune Inflammatory Index with the Neutrophil Lymphocyte and Platelet Lymphocyte Ratio in terms of Success in Predicting Appendicitis. Single Center Experience

Emre Gönüllü1, Ahmet Tarık Harmantepe1, Zülfü Bayhan2, İbrahim Furkan Küçük1, Recayi Çapoğlu1, Enis Dikicier2
1Sakarya Training and Research Hospital, General Surgery Department, Sakarya, Turkey
2Sakarya University Faculty of Medicine, General Surgery Department, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: Appendicitis is one of the most common causes of acute abdomen in General Surgery practice. Although ultrasonography and abdominal tomography have high sensitivity and specificity for Appendicitis, their use may not be appropriate in all cases. Neutrophil/lymphocyte ratio and platelet/lymphocyte ratio can be used to predict Appendicitis. This study aims to compare the less studied novel Systemic immune-inflammatory index’s success in predicting Appendicitis with the neutrophil/lymphocyte and Platelet/lymphocyte ratios.
METHODS: The data of patients who were operated on for Appendicitis in our clinic between 2005-2021 were reviewed retrospectively. We divided the patients into two groups regarding the histopathologic examinations as those with Appendicitis or not. Neutrophil/lymphocyte, Platelet/lymphocyte ratio, Systemic inflammatory index were calculated for each patient. Receiver operator characteristic curve analysis was used to assess the performances of the test scores for Appendicitis.
RESULTS: A total of 205 patients were included in the study. There were 105 patients in the appendicitis group and 100 patients in the non-appendicitis group. SII (AUC: 0.713) and NLR (AUC: 0.764) were found to be valuable for predicting Appendicitis, but PLR (AUC: 0.442) was not.
DISCUSSION AND CONCLUSION: NLR and SII are valuable markers that can assist physical examination in predicting Appendicitis in cases where imaging methods cannot be used.

Keywords: neutrophil to lymphocyte ratio, platelet to lymphocyte ratio, systemic immune inflammatory index, appendicitis

andisit Öngörme Başarısı Açısından Nötrofil/Lenfosit, Trombosit/Lenfosit Oranı ile Sistemik İmmün İnflamatuar İndeksin Karşılaştırılması. Tek Merkez Deneyimi

Emre Gönüllü1, Ahmet Tarık Harmantepe1, Zülfü Bayhan2, İbrahim Furkan Küçük1, Recayi Çapoğlu1, Enis Dikicier2
1Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Apandisit, Genel Cerrahi pratiğinde en sık görülen akut karın nedenlerinden biridir. Ultrasonografi ve karın tomografisi, Apandisit için yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olmasına rağmen, her durumda kullanımları uygun olmayabilir. Apandisit tahmininde nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranı kullanılabilir. Bu çalışma, daha az çalışılan yeni Sistemik immün- inflamatuar indeksin Apandisit öngörmedeki başarısını nötrofil/lenfosit ve Trombosit/lenfosit oranları ile karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2005-2021 yılları arasında kliniğimizde Apandisit nedeniyle ameliyat edilen hastaların verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastaları histopatolojik inceleme sonuçlarına göre apandisit saptanan ve sapanmayan hastalar olarak iki gruba ayırdık. Her hasta için nötrofil/lenfosit, Trombosit/lenfosit oranı, Sistemik inflamatuar indeks hesaplandı. Apandisit test puanlarının performanslarını değerlendirmek için alıcı Receiver operator characteristic curve analysis kullanıldı.
BULGULAR: Toplam 205 çalışmaya dahil edilmiştir. Apandisit grubunda 105, apandisit olmayan grupta 100 hasta vardı. SII (AUC: 0.713) ve NLR (AUC: 0.764) Apandisit öngörmede değerli bulundu, ancak PLR (AUC: 0.442) değildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: CNLR ve SII, görüntüleme yöntemlerinin kullanılamadığı durumlarda Apandisit tahmininde fizik muayeneye yardımcı olabilecek değerli belirteçlerdir.

Anahtar Kelimeler: nötrofill lenfosit oranı, platelet-lenfosit oranı, sistemik immün inflamatuar indeks, apandisit

Emre Gönüllü, Ahmet Tarık Harmantepe, Zülfü Bayhan, İbrahim Furkan Küçük, Recayi Çapoğlu, Enis Dikicier. Comparison of the Systemic Immune Inflammatory Index with the Neutrophil Lymphocyte and Platelet Lymphocyte Ratio in terms of Success in Predicting Appendicitis. Single Center Experience. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 130-137

Corresponding Author: Emre Gönüllü, Türkiye
Manuscript Language: English