ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
İntravenöz Trombolitik Tedavi Verilen Akut İskemik İnmeli Hastaların Değerlendirilmesi; Bir İnme Merkezinin Deneyimleri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 96-101 | DOI: 10.5505/ktd.2021.21549

İntravenöz Trombolitik Tedavi Verilen Akut İskemik İnmeli Hastaların Değerlendirilmesi; Bir İnme Merkezinin Deneyimleri

Serhan Yıldırım, Pınar Bekdik Şirinocak
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Nöroloji Kliniği,Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İntravenöz trombolitik (iv-tPA) tedavi, akut iskemik inmeli hastaların tedavisinde önerilen bir yöntemdir. Bu çalışmadaki amacımız iv-tPA’nın hastalarımızdaki etkinliğini ve yan etkilerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Merkezimizde 2018-2020 yılları arasında 0,9mg/kg dozunda iv-tPA alan hastların verileri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Merkezimizde 2018-2020 yılları arasında 49 hastanın iv-tPA ile tedavi edildiği saptandı. Iv-tPA ile tedavi edilen hastaların 24. saat NIHSS skorlarının tedavi öncesi NIHSS skorlarına göre belirgin düşük olduğu izlendi(tedavi öncesi 8,3±4,1; 24. saat 4,9±5,1, p=0,000). Hastaların 38’inde (%77,6) iyi klinik prognozun olduğu izendi. Üç (%6,1) hastada intraserebral kanama olduğu izlendi. İntraserebral kanama olan hastalarda sistolik kan basıncının(kanama olanlar: 163±59 mmHg, kanama olmayanlar: 141±25 mmHg p=0,014), serum glukoz düzeyinin(kanama olanlar: 173±117 mg/dl, kanama olmayanlar: 124±45mg/dl, p=0,007) ve kapı-iğne sürelerinin(kanama olanlar: 125±9 dk, kanama olmayanlar: 137±54 dk p=0,029) daha yüksek olduğu izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız iv-tPA’nın akut iskemik inmeli hastaların klinik bulgularını düzelttiğini gösterdi. Ayrıca yüksek serum glukoz düzeyi ve sistolik kan basıncının da intraserebral kanama riskini artırdığı izlendi.

Anahtar Kelimeler: iskemik inme, intravenöz trombolitik, alteplaz

Evaluation of Acute Ischemic Stroke Patients Treated with Intravenous Thrombolysis; Experiences of a Stroke Center

Serhan Yıldırım, Pınar Bekdik Şirinocak
Kocaeli Derince Traınıng and Research Hospital, Neurology Department,Kocaeli, Türkiye

INTRODUCTION: Intravenous thrombolytic (iv-tPA) treatment is a recommended treatment in acute ischemic stroke (AIS). We aimed to evaluate the effectiveness and side effects of this treatment on our patients.
METHODS: We retrospectively evaluated the datas of patients with AIS treated with 0,9 mg/kg iv-tPA between 2018-2020.
RESULTS: Forty-nine patients were treated with iv-tPA between 2018 and 2020. NIHSS scores at 24th hour were found significantly decreased compared with at onset(8,3±4,1 at onset, 4,9±5,1 at 24th hour, p=0,000). Thirty-eight (%77,6) patients had good clinical outcome. Intracerebral hemorrhage (ICH) was spotted in 3 (6,1%) patients. Systolic blood pressure (ICH group: 163±59 mmHg, non-ICH group: 141±25 mmHg p=0,014), serum glucose level(ICH group: 173±117 mg/dl, non-ICH group: 124±45mg/dl, p=0,007) and mean door-needle time (ICH group: 125±9 min., non-ICH group: 137±54 min. p=0,029) were found significantly increased in patients with ICH. Total 4 (8,2%) patients died after iv-tPA treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study showed that iv-tPA improves the clinical findings of AIS. Additinally high serume glucose level and systolic blood pressure may increase the risk of ICH.

Keywords: ischemic stroke, intravenous thrombolytic, alteplase

Serhan Yıldırım, Pınar Bekdik Şirinocak. Evaluation of Acute Ischemic Stroke Patients Treated with Intravenous Thrombolysis; Experiences of a Stroke Center. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 96-101

Sorumlu Yazar: Serhan Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale