ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Deliryum ile Ortaya Çıkan Serebral Amiloid Anjiopati İlişkili Subaraknoid Kanama [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 1-4 | DOI: 10.5505/ktd.2021.20981

Deliryum ile Ortaya Çıkan Serebral Amiloid Anjiopati İlişkili Subaraknoid Kanama

Fettah Eren1, Recep Aygül2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye

Serebral amiloid anjiopati (SAA) ilişkili intrakranial kanamalar lokalizasyon ve boyut olarak farklılık göstermektedir. Özellikle spontan lober hemorajiler görülmektedir. Leptomeningeal damarlarda yoğun amiloid tutulumuna rağmen SAA ilişkili subaraknoid kanama (SAK) nadirdir. 84 yaşında erkek hasta ani baş ağrısı, bilinç bozukluğu, halüsinasyon ve ajitasyon yakınması ile başvurdu. Bilgisayarlı tomografide beynin arka tarafında interhemisferik fissür çevresinde ve sol frontal lobda parankimal kanama alanları izlendi. İnterhemisferik fissürde de SAK düşündüren hiperdansite belirlendi. Manyetik rezonans görüntülemede periventriküler hiperintensite ve mikrohemoraji ile uyumlu hipointensite belirlendi. Bu klinik ve radyolojik durum SAA ilişkili hemoraji lehine değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: subaraknoid kanama, hemorajik inme, amiloid anjiopati

Delirium with Subarachnoid Hemorrhage Related-Cerebral Amyloid Angiopathy

Fettah Eren1, Recep Aygül2
1University of Health Sciences, Konya Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Konya, Turkey
2Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Konya, Turkey

Intracranial hemorrhages associated with cerebral amyloid angiopathy (CAA) may be different localization and size. Especially, spontaneous lobar hemorrhages are occur. CAA associated subarachnoid hemorrhage (SAH) is rare despite intense amyloid involvement in leptomeningeal vessels. 84-year-old male patient presented with acute headache, confusion, hallucination and agitation. Parenchymal hemorrhage was detected around interhemispheric fissure of posterior brain area and on the left frontal lobe at computed tomography. Also, hyperdensity was seen like SAH in interhemispheric fissure. Periventricular hyperintensity and hypointensity like microhemorrhagia was detected in magnetic resonance imaging. This clinical and radiological condition was evaluated as SAA-associated haemorrhage.

Keywords: subarachnoid hemorrhage, hemorrhagic stroke, amyloid angiopathy

Fettah Eren, Recep Aygül. Delirium with Subarachnoid Hemorrhage Related-Cerebral Amyloid Angiopathy. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 1-4

Sorumlu Yazar: Fettah Eren, Türkiye
LookUs & Online Makale