ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
The Effect Of Ranolazine Treatment Administered Before Coronary Artery Bypass Surgery On Perioperative Myocardial Damage In Patients With Stable Angina Pectoris [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 219-225 | DOI: 10.5505/ktd.2022.20438

The Effect Of Ranolazine Treatment Administered Before Coronary Artery Bypass Surgery On Perioperative Myocardial Damage In Patients With Stable Angina Pectoris

Mehmet Fatih Yılmaz1, Süleyman Cağan Efe2, Emrah Acar3, Çetin Geçmen2, Mehmet İnanir3, Can Yücel Karabay1, İbrahim Akın İzgi2, Cevat Kırma2
1Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital Istanbul/ Turkey
2Kartal Koşuyolu High Specialization Training And Research Hospital Istanbul /Turkey
3Bolu Abant İzzet Baysal University Cardiology Clinic Bolu / Turkey

INTRODUCTION: Ranolazine is a piperazine derivative that has been approved as an antianginal agent. It is primarily used as a second- line antianginal agent in stable coronary artery disease. The study was designed considering that the active ingredient ranalozine, which has antiischemic effects through ischemic sodium channels, can reduce ischemia in the perioperative period and reduce the frequency of perioperative myocardial infarction.
METHODS: The study included patients with stable angina pectoris who underwent coronary angiography between January 1, 2015 and June 30, 2016 at Koşuyolu Training and Research Hospital and who were diagnosed with multi-vessel disease or LMCA disease, and then for whom the joint council of Cardiology-Cardiovascular Surgery made a decision in favor of coronary artery bypass grafting.
RESULTS: The mean age was 61.2 ± 8.6 years in the ranolazine group, while the mean age of the patients receiving standard therapy was 57.9 ± 8.8 years (p = 0.073).The EuroSCOREs of the patients before the operation which were used to predict intraoperative mortality were similar. Mean troponin value of Group 1 patients at 0 hour was 1.70 (1.13-2.77), while mean troponin value of the patients in Group 2 at 0 hour was 2.76(1.69-6.20) (p=0,01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the present study, the immediate postoperative troponin 0 value was found to be lower in the ranolazine group. There was no statistical difference in terms of troponin values measured at 12 and 24 hours. In this study, we showed that early myocardial damage was significantly reduced with ranolazine treatment.

Keywords: bypass, ranolazine, myocardial damage

Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Koroner Arter Baypas Cerrahisi Öncesi Ranolazin Tedavisinin Peroperatif Miyokard Hasarı Üzerine Etkisi

Mehmet Fatih Yılmaz1, Süleyman Cağan Efe2, Emrah Acar3, Çetin Geçmen2, Mehmet İnanir3, Can Yücel Karabay1, İbrahim Akın İzgi2, Cevat Kırma2
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Stabil anjina pektoris(SAP), mortalite ve yaşam kalitesi üzerinde önemli etkisi olan kronik bir hastalıktır. Ranolazin, bir antianjinal olarak onaylanan bir piperazin türevidir. Öncelikle stabil koroner arter hastalığında ikinci basamak antianjinal olarak kullanılır. Ranolazin geç sodyum kanallarını (INa) bloke ederek etki eder ve sitosolik kalsiyumun yükselmesini önler. Çalışmamız ranalozinin, perioperatif dönemde iskemiyi azaltabileceği ve miyokard hasarını azaltabileceği düşünülerek tasarlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 1ocak 2015 ile 30 haziran 2016 tarihleri arasında Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalında koroner anjiyografi (KAG) uygulanmış ve çok damar hastalığı veya LMCA hastalığı tespit edilip, daha sonra Kardiyoloji- Kalp Damar Cerrahisi ortak konseyinde CABG kararı verilen stabil angina pektorisli hastalar alındı. CABG dışında başka bir cerrahi prosedür (mitral kapak onarımı, mitral kapak değişimi aort kapak değişimi gibi) uygulanan hastalar çalışmadan dışlandı. Araştırma protokolü için hastanemiz etik kurulundan gereken izin alındı.
BULGULAR: Ranolazin alan grupta ortalama yaş 61,2±8,6 iken standart tedavi alan hastaların ortalama yaşı 57,9±8,8 olarak saptandı. (p=0,073). Hastaların operasyon öncesi değerlendirilen ve işlem sırasındaki mortaliteyi öngörmek amacıyla kullanılan EuroSCORE’ ları benzerdi. 1.Grup hastaların ortalama 0. Saat troponin değeri 1.70 (1.13-2.77) iken 2. Grup hastaların 0. Saat troponin değeri 2.76(1.69-6.20) (p=0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda postoperatif olarak hemen bakılan troponin 0 değeri ranolazin alan grupta daha düşük saptandı. 12. Ve 24. Saatte bakılan troponin değerleri bakımından istatistiksel fark saptanmadı. Çalışmamızda erken dönem miyokard hasarının ranolozın tedavisi ile anlamlı olarak azaldığını gösterdik.

Anahtar Kelimeler: baypas, ranolazin, miyokardiyal hasar

Mehmet Fatih Yılmaz, Süleyman Cağan Efe, Emrah Acar, Çetin Geçmen, Mehmet İnanir, Can Yücel Karabay, İbrahim Akın İzgi, Cevat Kırma. The Effect Of Ranolazine Treatment Administered Before Coronary Artery Bypass Surgery On Perioperative Myocardial Damage In Patients With Stable Angina Pectoris. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 219-225

Corresponding Author: Mehmet Fatih Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale