Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Health Literacy In School Of Health Students [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 1-6

Health Literacy In School Of Health Students

Sibel Ergün
Balıkesir University, School Of Health

INTRODUCTION: Health Literacy (HL) is the degree to which individuals have the capacity to obtain, process, and understand the basic health information and services needed to make informed health decisions.This study aimed to find out the level of health literacy, and factors effecting health literacy among students at the School of Health in Balıkesir University.
METHODS: The research was a descriptive study. The universe of the study comprised 1058 nursing and midwifery students studying at the School of Health in Balıkesir University 2016-2017 academic year. The sample consisted of 718 students who accepted to participate in the study. Data was collected by applying the soci-demographic form and healthy life behaviour scale. Frequency, percentage, chi-square, t test and one-way ANOVA and Bonferroni test were used to analyse the results.
RESULTS: Mean score of TSOY-32 scale of the students was found as 26.48±16.54. Female students, midwifery students and fourth year students had higher TSOY-32 total points (p<0.01). It was found that the students had “problematic-limited health literacy level”.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was shown that students had “problematic-limited health literacy level. Students should be encouraged to understand the health literacy and practice it their daily life.

Keywords: Health literacy, health literacy level, school of health, student

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlık Okuryazarlığı

Sibel Ergün
Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Balıkesir

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık okuryazarlığı (SOY), kişilerin bilinçli sağlık kararları vermek için gerekli sağlık bilgi ve hizmetlerini anlama, edinme ve işleme kapasitesinin derecesidir. Araştırma Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeyini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte planlanan araştırmanın evrenini, Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu 2016-2017 yılında hemşirelik ve ebelik bölümünde eğitim gören 1058 öğrenci oluşturdu. Örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden 718 öğrenci oluşturdu. Veriler, sosyodemografik form ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği uygulanarak toplandı. Verilerin değerlendirmesinde frekans, yüzde, ki-kare testi, t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Benferoni testi kullanıldı.
BULGULAR: Araştırmada öğrencilerin TSOY-32 ölçeğinin genel puan ortalaması 26.48±16.54 olarak belirlendi. Kız öğrencilerin, ebelik bölümünde eğitimine devam edenlerin, 4. Sınıfların TSOY-32 ölçeği toplam puanlarının fazla olduğu saptandı (p<0.01). Araştırmada öğrencilerin sağlık okuryazarlık düzeyi “sorunlu – sınırlı sağlık okuryazarlığı” olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, bu araştırmada öğrencilerin sağlık okuryazarlık düzeyi “sorunlu–sınırlı sağlık okuryazarlığı” olarak bulundu. Öğrencilerin sağlık okuryazarlığını kavrama ve günlük hayatta uygulanım çabalarının desteklenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: sağlık okuryazarlığı, sağlık okuryazarlık düzeyi, sağlık yüksekokulu, öğrenci

Sibel Ergün. Health Literacy In School Of Health Students. Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 1-6

Corresponding Author: Sibel Ergün, Türkiye
Manuscript Language: English