ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Pankreasın İntraduktal Onkositik Papiller Neoplazmı; Olgu Sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(1): 32-36

Pankreasın İntraduktal Onkositik Papiller Neoplazmı; Olgu Sunumu

Çağrı Tiryaki1, Hamdi Taner Turgut1, A. Oktay Yirmibeşoğlu2, Zülfü Bayhan3, Erdem Okay2, Mehmet Özyıldız1, Murat Coşkun1
1Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
3Çankırı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, Çankırı, Türkiye

Pankreasın kistik neoplazmları görüntüleme tekniklerindeki ilerlemeler nedeniyle günümüzde daha sık karşılaştığımız klinik olgular haline gelmiştir. Hastamızın karın ağrısı nedeniyle yapılan tomografisinde pankreasta, içerisinde çok sayıda kist içeren 7 cm’lik kitle saptanmıştır. Kitle operasyonla total olarak çıkarılmış ve hasta sorunsuz bir şekilde taburcu edilmiştir. Patolojik incelemede, lezyonun literatürde de çok az sayıda yayınlanmış olan intraduktal papiller müsinöz neoplasmın onkositik varyantı olduğu saptanmıştır. Cerrahi rezeksiyon sınırındaki kanal epitelinde bir alanda mikroskopik boyutta tümör hücrelerine rastlanmıştır. Hasta yakın takibe alınmış ve iki yıl süreyle herhangi bir nüks gelişmemiştir.
İntraduktal papiller müsinöz neoplasmın onkositik varyantı, benign ya da düşük grade’li malign tümör olarak tanımlanmaktadır. Gerek büyük boyut gerekse solid-kistik özellikler gösteren heterojen yapıdaki lezyonlarda malignite olasılığı göz ardı edilmemeli ve cerrahi yaklaşım tercih edilmelidir. Olgumuzda olduğu gibi postoperatif cerrahi sınır pozitifliklerinde hastanın yaşı, durumu ve lezyonun tipi değerlendirilerek klinik izlem yönünde karar vermek yanlış olmayacaktır.

Anahtar Kelimeler: İntraduktal onkositik papiller neoplazm, pankreas

Intraductal Oncocytic Papillary Neoplasm Of Pancreas; A Case Report

Çağrı Tiryaki1, Hamdi Taner Turgut1, A. Oktay Yirmibeşoğlu2, Zülfü Bayhan3, Erdem Okay2, Mehmet Özyıldız1, Murat Coşkun1
1Derince Education And Research Hospital, Department Of General Surgery, Kocaeli, Türkiye
2Department Of General Surgery, Kocaeli University, Kocaeli, Türkiye
3Çankırı State Hospital,department Of General Surgery, Çankırı, Türkiye

Cystic neoplasms of the pancreas are less often seen clinical entities. But due to improvements in imaging and surgical techniques and decreased mortality rates, incidence of these lesions increased substantially. CT scan of the pancreas in our patient because of abdominal pain, in a 7 cm mass with multiple cysts were determined. The mass was totally removed surgically, and the patient was discharged without any problems. Pathological examination of the lesion in the literature, intraductal papillary mucinous neoplasm with a very small number of oncocytic variant was found to be published. Surgical resection of microscopic-sized tumor cells were found in an area bordering the epithelium of the channel. The patient has been followed closely for a period of two years and no recurrence has developed.
One of the types is intraductal papillary mucinous neoplasm and its very rarely seen oncocytic variant. These are benign or low-grade malignant tumors. Although surgery is not indicated for management of benign tumors and follow-up is sufficient, malignant or premalignant tumors like intaductal oncocytic papillary neoplasm must be treated surgically.In our case, post-operative surgery the tumor is diagnosed as borderline cases, the patient's age, condition and type of the lesions would not be wrong to decide the direction of clinical follow-up evaluation.

Keywords: Intraductal Oncocytic Papillary Neoplasm, Pancreas

Çağrı Tiryaki, Hamdi Taner Turgut, A. Oktay Yirmibeşoğlu, Zülfü Bayhan, Erdem Okay, Mehmet Özyıldız, Murat Coşkun. Intraductal Oncocytic Papillary Neoplasm Of Pancreas; A Case Report. Kocaeli Med J. 2013; 2(1): 32-36

Sorumlu Yazar: Çağrı Tiryaki, Türkiye
LookUs & Online Makale