Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Alteration of respiratory and hemodynamic parameters following fiberoptic intubation: our experience with 50 patients [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 83-91 | DOI: 10.5505/ktd.2020.16013

Alteration of respiratory and hemodynamic parameters following fiberoptic intubation: our experience with 50 patients

Gulseren Yilmaz1, Osman Esen2
1Department of Anesthesiology & Reanimation, University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Kanuni Sultan Suleyman Hospital
2Department of Anesthesiology & Reanimation, Istanbul Oncology Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The algorithm for difficult intubation must be reviewed carefully and necessary instruments must be prepared in order to minimize morbidity and complications linked with intubation and extubation. Fiberoptic intubation by an experienced anesthesiologist can constitute a good alternative in cases necessitating urgent establishment of airway.To compare the changes in hemodynamic and respiratory parameters following endotracheal intubation with the use of flexible bronchoscope in the early stages of learning curve.

METHODS: In this retrospective study data extracted from the medical files of a total of 50 patients who were intubated with the aid of flexible bronchoscope prior to various surgical procedures was analyzed. Baseline descriptive, anthropometric measurements, anesthesiological data were noted. Alterations in these parameters before and after induction as well as subsequent to intubation were investigated.


RESULTS: We observed that mean systolic arterial pressure (SAP), diastolic arterial pressure (DAP), mean arterial pressure (MAP) and heart rate decreased significantly after induction, but it increased after intubation. Arterial oxygen saturation (saO2) level remain unchanged, and there was no significant difference between after induction and after intubation. There was a statistically significant increase in end tidal carbon dioxide (etCO2) after intubation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results indicate that fiberoptic intubation does not prolong the duration of procedure and does not lead to adverse respiratory or cardiovascular outcomes. Trainees who are in the beginning of their learning curve for FOI can perform this safe and practical procedure in normal patients before difficult airway cases.

Keywords: fiberoptic intubation, oxygen saturation, hemodynamic parameters, difficult intubation, intubation failure

Fiberoptik entübasyonun ardından solunum ve hemodinamik parametrelerin değişimi: 50 hasta ile tecrübemiz

Gulseren Yilmaz1, Osman Esen2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Onkoloji Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Zor entübasyon öncesinde algoritmalar dikkatlice gözden geçirilmeli ve entübasyon ve ekstübasyon ile bağlantılı morbidite ve komplikasyonları en aza indirmek için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Tecrübeli bir anestezi uzmanı tarafından yapılan fiberoptik entübasyon, acil havayolu kurulmasını gerektiren durumlarda iyi bir alternatif oluşturabilir. Çalışmada, öğrenme eğrisinin erken dönemlerinde fiberoptik bronkoskop kullanılarak entübe edilen hastalarda hemodinamik ve solunumsal parametrelerdeki değişimleri saptamak amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada, çeşitli cerrahi işlemlerden önce esnek bronkoskop yardımıyla entübe edilen toplam 50 hastanın tıbbi dosyalarından elde edilen veriler analiz edildi. Temel tanımlayıcı istatistikler, antropometrik ölçümler ve anesteziyolojik veriler kaydedildi.İndüksiyon öncesi ve sonrası ve fiberoptik entübasyon sonrası bu parametrelerdeki değişiklikler karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ortalama sistolik arter basıncı (SAP), diyastolik arter basıncı (DAP), ortalama arter basıncı (MAP) ve kalp atış hızının indüksiyon sonrası anlamlı şekilde azaldığı, ancak entübasyon sonrası arttığı gözlemlendi. Arteriyel oksijen satürasyonu (saO2) seviyesinde anlamlı değişiklik olmadı ve indüksiyondan sonrası ile entübasyon sonrası değerler arasında anlamlı fark tespit edilmedi. Entübasyon sonra end-tidal karbon dioksit (etCO2) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış kaydedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız fiberoptik entübasyonun işlem süresini uzatmadığını ve istenmeyen solunumsal veya kardiyovasküler sonuçlara yol açmadığını göstermektedir. Fiberoptik entübasyonun için öğrenme eğrilerinin başında olan hekimler, zorlu havayolu vakalarından önce normal hastalarda bu güvenli ve pratik prosedürü uygulayabilirler.

Anahtar Kelimeler: fiberoptik entübasyon, oksijen satürasyonu, hemodinamik parametreler, zor entübasyon, entübasyon başarısızlığı

Gulseren Yilmaz, Osman Esen. Alteration of respiratory and hemodynamic parameters following fiberoptic intubation: our experience with 50 patients. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 83-91

Corresponding Author: Osman Esen, Türkiye
Manuscript Language: English