ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Akciğer Tüberküloz Olgularımızın Klinik, Radyolojik Bulguları ve Yan Etki ProfillerininDeğerlendirilmesi, Tek Merkez Sonuçları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 14-21 | DOI: 10.5505/ktd.2022.15821

Akciğer Tüberküloz Olgularımızın Klinik, Radyolojik Bulguları ve Yan Etki ProfillerininDeğerlendirilmesi, Tek Merkez Sonuçları

Aysun Şengül
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Sakarya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda 2005-2011 yılları arasında Kocaeli Verem Savaş Dispanseri’nde takip edilen akciğer tüberkülozu olgularının klinik, radyolojik özelliklerini ve yan etki profillerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kocaeli Verem Savaş Dispanseri’nde 2005-2011 yılları arasında takip edilen akciğer tüberkülozu tanılı hastaların dosyaları incelendi. Başka bölgeye nakil olan, 15 yaş altı, dosyalarına ulaşılamayan, 2. grup ilaçlarla tedavi edilen hastalar çalışmaya alınmadı. Akciğer tüberkülozu tanısı alan hastalar demografik özellikleri, klinik özellikleri, yan etki varlığı, grafi bulguları ve daha önceki tedaviöyküsü bakımından değerlendirildi.
BULGULAR: Akciğer tüberkülozu tanılı 818 hastanın dosyası değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 36,9±14,6 yıl, 285’i (%34,8) kadın, 533’ü (%65,2) erkek idi. Olguların 81’i (%9,9) daha önce tedavi görmüş olgu idi. En sık görülen şikayet olan öksürük 555 (%67,8) hastada mevcut idi, 264 hastada (%32,3) sistemik bulgular izlendi. Radyolojik bulgular değerlendirildiğinde olguların 508 ‘inde (%62,1) tek zon tutulumu, 90’ında (%11) aynı akciğerde multizon tutulumu, 220 (%26,9) olguda bilateral tutulum izlendi. 84 hastada izole alt lob tutulumu izlendi. 73 (%8,9) hastada yan etki izlendi, en sık görülen yan etki hepatotoksisite idi (%74). 76 (%9,3) hastada tüberküloz, tarama sırasında tespit edilmişti. Sistemik bulgu varlığı, yaygın radyografik tutulum ile ilişkili bulundu (p=0,021). Yaygın radyografik tutulum, ileri yaş ve ek hastalık varlığı ile ilişkili bulundu (sırasıyla p<0,001; p=0,029). Yalnız alt lob tutulumu ileri yaş, kadın cinsiyet ve ek hastalık varlığı ile ilişkili bulundu (sırasıyla p= 0,005; 0,001; 0,014). Yan etki varlığı ile yaş, cinsiyet, ek hastalık varlığı, tedavi görmüş olma ilişkisiz izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akciğer tüberkülozu hastalarımızda en sık görülen semptomlar akciğere özgü olup, sistemik bulgular yaygın radyolojik tutulum ile ilişkili bulunmuştur. İleri yaş ve ek hastalık varlığında akciğer grafisinde yaygın radyolojik tutulum ve alt lob tutulumu görüldüğünde tüberkülozun akılda tutulması gerektiğini düşünmekteyiz. Hepatotoksisite en sık görülen yan etki olup düzenli biyokimya takibinin önemli olduğu düşünülmüştür. Seçili durumlarda işe giriş ve işyeri taramalarının tüberküloz tanısında faydalı olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: akciğer tüberkülozu, radyolojik bulgular, yan etkiler

Evaluation of Clinic and Radiologic Findings and Side Effect Profiles in Pulmonary Tuberculosis Patients, A Single Center Experience

Aysun Şengül
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Sakarya, Türkiye

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the clinical and radiological signs and side effects of patients with pulmonary tuberculosis treated between years 2005 and 2011 in Kocaeli Tuberculosis Dispansary, Turkey.
METHODS: We retrospectively reviewed medical charts of patients with pulmonary tuberculosis who were treated between years 2005 and 2011 in Kocaeli Tuberculosis Dispansary, Turkey. Exclusion critera were as follows: patients who transferred out, younger than 15 years, treated with second-line drugs and whose medical charts could not be obtained.
RESULTS: Of 818 patients, 285 were females (34.8%), and 533 were males (65.2%), the mean age was 36.9±14.6 years. Of the cases, 81 received previous treatment. The most common symptom was cough and was present in 555 (67.8%) patients, systemic findings were present in 264 patients. 508 of patients (62.1%) had single zone, 90 (11%) had multizone abnormality in the same lung and 220 (26.9%) had bilateral radiologic abnormality. In 84 patients, isolated lower lobe involvement was present. During antituberculosis therapy 73 patients (8.9%) had side effects, most of those patients had liver related side effects (74%). In 76 (9.3%) patients, tuberculosis was diagnosed through radiographic screening. Expansive radiologic abnormality was related with old age and comorbidity (p<0.001; p=0.029, respectively). Isolated lower lobe abnormality was related with older age, women gender and comorbidity (p= 0.005; 0.001; 0.014, respectively). Adverse effects weren’t found related with age gender, comorbidity and to be retreatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Lung specific symptoms were most common symptoms of pulmonary tuberculosis. Systemic symptoms are related with expansive chest radiologic abnormality. Advanced age and comorbidity were related with expansive radiologic signs and lower lobe abnormality. Hepatotoxicity was the most common adverse effect of treatment and it was considered routine biochemical examination is necessary for all patients. Tuberculosis screening can be useful in some work places which have unsuitable conditions.

Keywords: pulmonary tuberculosis, radiologic findings, side effects

Aysun Şengül. Evaluation of Clinic and Radiologic Findings and Side Effect Profiles in Pulmonary Tuberculosis Patients, A Single Center Experience. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 14-21

Sorumlu Yazar: Aysun Şengül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale