ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Akademik Personelin Karidyovaküler Risk Farkındalıkları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 31-38 | DOI: 10.5505/ktd.2020.15010

Akademik Personelin Karidyovaküler Risk Farkındalıkları

Dilek Efe Arslan1, Nazan KILIÇ AKÇA2
1Yozgat Bozok Univeritesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalım Dalı
2İzmir Bakırçay Üniversitesi,Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalım Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) ortaya çıkan semptom ve komplikasyonlarla hastaların yaşam kalitelerini azaltan ve ülke ekonomisine ciddi bir ekonomik yük oluşturan önemli bir sağlık sorunudur. Tanımlayıcı ve ilişkisel tipte yürütülen bu araştırmanın amacı risk altında yer alan akademisyenlerin KVH risk faktörleri hakkındaki bilgi durumları belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın dahil edilme ölçütlerine uyan 329 bireyin 272’sine (%73.71) ulaşılmış olup bu grup araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında içinde araştırmacı tarafından oluşturulan; Birey Bilgi Formu ve KARRİF-BD ölçeği kullanıldı. Anket formu akademik personele dağıtılmış ve işaretlemeleri için yaklaşık 20 dk süre verilmiştir. Daha sonra araştırmacı tarafından toplanmıştır.
BULGULAR: Akademik personelin KARRİF-BD toplam puanlarının ortalaması 20.23± 3.49 bulundu. Akademik personelden kadınların KVH’dan korunma alt boyut puanı erkeklere göre istatistiksel olarak daha yüksek bulundu. Kardiyovasküler hastalık risk faktörleri biliyorum diyenlerin KARRIF-BD ölçek toplam puanlarının diğer gruba göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı. Akademik personelin bel çevresi ile KVH’ın özellikleri puanlarının ortalaması arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akademik personelin kalp hastalıklar konusunda bilgi durumlarının ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Ancak grupta santral obezite açısından riskli bireylerin olduğu görülmüştür. Bu riskleri azaltmak için çalıştıkları ortamlarda spor yapabilecekleri ortamlar sağlanması, beslenme programları düzenlemesi ve danışmanlık verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akademik, Kardiyovasküler, Hemşirelik, Farkındalık

Caridyovacular Risk Awareness of Academic Staff

Dilek Efe Arslan1, Nazan KILIÇ AKÇA2
1Yozgat Bozok University, Faculty of Health Science Department of Nursing, İnternal Medicine Nursing,
2İzmir Bakırçay University,Faculty of Health Science Department of Nursing, İnternal Medicine Nursing,

INTRODUCTION: The cardiovascular diseases (CVD) are an important health problem, which impairs the quality of life of the patients due to the emerging symptoms and complications and cause a serious economic burden on the national economy. The objective of this descriptive and relational study was to determine the level of knowledge of academicians under risk about CVD risk factors.
METHODS: 272 of 329 individuals (73.71%), who meet the inclusion criteria of study and we were able to access constituted our study sample. The Individual Information Form, which was prepared by the investigator, and KARIFF-BD scale were used for the collection of the study data. The questionnaire was forwarded to the academic personnel and they were asked to fulfill it within 20 minutes.
RESULTS: The mean value of the total score of the KARRIF-BD was 20.23±3.49. The protection from CVD subscale scores of female academicians was significantly higher compared to male academicians. We also determined that the total score of the KARRIF-BD scale of participants, who stated that they were informed about the CVD risk factors, was significantly higher than the other group. We found a positive correlation between the waist circumference of the academic personnel and the mean score of the CVD characteristics.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We determined that the knowledge level of the academicians about the cardiac diseases was above average. However, we also observed that some of the participants were at risk of central obesity. We recommend, to provide places for physical exercise, to organize nutrition programs and provide counseling to decrease the risks.

Keywords: Academic, Caridyovacular, Nursing, Awareness.

Dilek Efe Arslan, Nazan KILIÇ AKÇA. Caridyovacular Risk Awareness of Academic Staff. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 31-38

Sorumlu Yazar: Dilek Efe Arslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale