ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Farklı hormonların ve hücre hatlarının bir Üropatojen E. coli suşunun üremesi üzerine etkileri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 68-76 | DOI: 10.5505/ktd.2020.13540

Farklı hormonların ve hücre hatlarının bir Üropatojen E. coli suşunun üremesi üzerine etkileri

Defne Gümüş1, Fatma Kalaycı Yüksek1, Gül İpek Gündoğan2, Mine Anğ Küçüker1
1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bir infeksiyon sürecinde patojenlerin önemli biyolojik özelliklerinin konak faktörleri tarafından etkilendiği bilinmektedir. Bu çalışmada, çeşitli memeli hormonlarının farklı hücre hatları varlığında bir üropatojen E. coli (UPEC) suşunun üremesi üzerine olası etkileri araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hücre hatlarının (HEK293, A549, L929, Ishikawa) kültürü yapılmıştır. Fizyolojik seviyelerine göre her bir hormonun iki farklı konsantrasyonu (20 ve 200µIU insulin; 0,0017 ve 0,04µg/mL norepinefrin; 0,1 ve 0,4ng/mL östradiol; 2 ve 20ng/mL progesteron; 6 ve 60pg/mL melatonin) deneylerde kullanılmıştır. Bakteri ve hormonlar her bir hücre kültürüne inoküle edilmiştir. Üremeler, üç saatlik inkübasyon sonucunda 600nm’de absorbans ölçümü ile belirlenmiştir.
BULGULAR: UPEC suşunun üremesi yüksek düzey östradiol, yüksek düzey norepinefrin ve her iki düzey melatonin varlığında anlamlı derecede azalmıştır (p<0,05). Bununla birlikte farklı hormon konsantrasyonları varlığında üreme üzerine en etkili bulunan hücre hatları HEK293 ve Ishikawa olmuştur. Ishikawa hücre hattının progesteron hariç diğer tüm hormonlar ile birlikteliği UPEC’in üremesini arttırmıştır (p<0,05). HEK293+insulin ve HEK293+östradiol birlikteliği üremeyi baskılarken, HEK293+melatonin ve HEK293+progesteron üremeyi anlamlı düzeyde arttırmıştır (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Memeli hormonları ve farklı konak koşulları birer çevre faktörü olarak mikroorganizmaların davranışlarını ve dolayısı ile infeksiyon hastalıklarının patojenitesini belirlerler.

Anahtar Kelimeler: UPEC, üreme, hormonlar, hücre kültürü, alemler arası iletişim

The alterations on growth of a Uropathogenic E. coli with the effects of both different hormones and cell lines

Defne Gümüş1, Fatma Kalaycı Yüksek1, Gül İpek Gündoğan2, Mine Anğ Küçüker1
1İstanbul Yeni Yüzyıl University, Medical Faculty, Department of Medical Microbiology, İstanbul, Turkey
2İstanbul Yeni Yüzyıl University, Medical Faculty, Department of Histology And Embryology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: It is well known that, biologically important processes of pathogens can be affected from host factors during infectious processes. We aimed to investigate the possible effects of various mammalian hormones in different cell lines on growth of a uropathogenic E. coli (UPEC) strain.
METHODS: Cell monolayers (HEK293, A549, L929, Ishikawa) were cultivated. Two different concentrations of each hormone were analyzed (20 and 200µIU insulin; 0.0017 and 0.04µg/mL norepinephrine; 0.1 and 0.4ng/mL estradiol; 2 and 20ng/mL progesterone; 6 and 60pg/mL melatonin) according to their physiological levels. Bacterium and hormones were inoculated onto each cell cultures. After three hours incubation growths were determined by optical density measurement at 600 nm.
RESULTS: Growth of UPEC has been decreased significantly in the presence of high level estradiol, high level norepinephrine and all levels melatonin (p< 0.05). Besides, HEK293 and Ishikawa cell lines were found to be the most effective on growth of pathogen in the presence of different hormones. The coexistence of Ishikawa and all types of hormones except progesterone were shown to be enhanced the growth of UPEC (p< 0.05). The coexistence of HEK293+insulin and HEK293+estradiol reduced the growth of UPEC; whereas HEK293+melatonin and HEK293+progesteron enhanced the growth significantly (p< 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Mammalian hormones and different host conditions determine the pathogenicity of infectious diseases as environmental factors because which could affect microorganisms’ behaviors.

Keywords: UPEC, Growth, Hormones, Cell culture, Interkingdom-communication

Defne Gümüş, Fatma Kalaycı Yüksek, Gül İpek Gündoğan, Mine Anğ Küçüker. The alterations on growth of a Uropathogenic E. coli with the effects of both different hormones and cell lines. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 68-76

Sorumlu Yazar: Defne Gümüş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale