Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
The efficacy of holmium laser therapy together with ultra-thin semirigid ureterorenoscope in children under the age of 3 years with ureteral stones in different localizations [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 59-64

The efficacy of holmium laser therapy together with ultra-thin semirigid ureterorenoscope in children under the age of 3 years with ureteral stones in different localizations

Mehmet Sefa Altay1, Hasan Rıza Aydın2, Şenol Adanur1
1Departman Of Urology, Atatürk Universty, Erzurum, Turkey
2Departman Of Urology, University Of Health Sciences, Trabzon Kanuni Training And Research Hospital, Trabzon, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the success of semirigid (4.5 F) ureterorenoscopy in our clinic in the treatment of ureteric stones in children under 3 years of age
METHODS: We retrospectively evaluated 25 patients (12 female, 13 male) who underwent endoscopic ureteral stone treatment for ureteral stones between January 2012 and March 2017 in our clinic. There were unsuccessful Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy attempts before ureterorenoscopy treatment of the 7 patients with proximal ureteral stones. During the procedure 4.5 F semirigid ultrathin ureterorenoscopy and holmium: YAG laser as lithotripter were used. Evaluation of the stone-free status of the patients was made visually during the fragmentation and by urinal ultrasonography 1 week later.
RESULTS: 52.0% (n = 13) of the patients were male and 48% (n = 12) were female. The mean age was 2.08 ± 0.9 (range 1-3 years). 64% of the stones (n = 16) were located distally, 8% (n = 2) in the mid and 28% (n = 7) in the proximal ureter. The stones were in the left ureter in 76% of the patients (n = 19) and in the right ureter in 24% (n = 6). The stone-free rate after the first ureterorenoscopy procedure was 92% (23/25). Second ureterorenoscopy treatment was applied to 2 patients who had impacted stones in proximal ureter.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In endoscopic ureteral stone treatment with a 4.5 F ultrathin ureterorenoscopy can applied safely with high success and low complication rates even in very young patients.

Keywords: Children, Ureteral Stones, Ureterorenoscopy

Farklı Lokalizasyonlarda Üreter Taşları Olan 3 Yaş Altı Çocuklarda Ultrathin Semirijid Üreterorenoskopi Eşliğinde Holmium Lazer Tedavisinin Etkinliği

Mehmet Sefa Altay1, Hasan Rıza Aydın2, Şenol Adanur1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Suam Üroloji, Trabzon,

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde kullandığımız semirijit (4.5 F) üreterorenoskopun 3 yaş altı çocuklarda üreter taşı tedavisindeki başarısını değerlendirmeyi hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2012 Ocak-2017 Mart yılları arasında kliniğimizde üreter taşı nedeniyle endoskopik üreter taşı tedavisi yapılan 12’i kız, 13’si erkek toplam 25 hastanın verileri retrospektif değerlendirildi. Proksimal üreter yerleşimli taşı olan 7 hastanın Üreterorenoskopi tedavisinden önce başarısız Vücut dışı şok dalga litotripsinin girişimi mevcuttu. İşlem esnasında 4,5 F semirijid ultrathin Üreterorenoskopi ve litotiriptör olarak holmium: YAG lazer kullanıldı. Hastaların taşsızlık oranlarının değerlendirilmesi fragmantasyon esnasında vizüel olarak ve 1 hafta sonra üriner ultrasonografi ile yapıldı.
BULGULAR: Hastaların %52.0’i (n=13) erkek olup, %48’i (n=12) kız hastaydı. Yaş ortalaması 2.08±0.9 (1–3 yaş aralığı) idi. Taşların %64’ü (n=16) distal üreter, %8’i (n=2) orta üreter, %28’i (n=7) proksimal üreter yerleşimli idi. Hastaların %76’inde (n=19) taşlar sol üreterde, %24’ünde (n=6) sağ üreterde idi. İlk üreterorenoskop prosedürü sonrası taşsızlık oranı %92 (23/25) idi. Proksimal üreterde impakte taşı olan 2 hastaya 2. seans üreterorenoskop uygulandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kalibrasyonu 4.5 F olan üreterorenoskopi ile uygulanan endoskopik üreter taşı tedavisinde, çok küçük yaştaki hastalarda bile yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları ile güvenle uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Üreter taşı, Üretorenoskopi

Mehmet Sefa Altay, Hasan Rıza Aydın, Şenol Adanur. The efficacy of holmium laser therapy together with ultra-thin semirigid ureterorenoscope in children under the age of 3 years with ureteral stones in different localizations. Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 59-64

Corresponding Author: Hasan Rıza Aydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish