ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Ameliyatlarında Kullanılan İmplantlar Ne Zaman Çıkarılmalı? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 338-346 | DOI: 10.5505/ktd.2021.11298

El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Ameliyatlarında Kullanılan İmplantlar Ne Zaman Çıkarılmalı?

Erdinç Acar, Uğur Bezirgan
Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji BD, El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: El cerrahisi ameliyatlarında internal fiksasyon olarak kullanılan implantların ne zaman çıkarılacağı amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, Ocak 2019 ile Şubat 2021 tarihleri arasında retrospektif olarak Ortopedi ve Travmatoloji kliniği, El cerrahisi bölümünde cerrahi uygulanan 241 hastanın implantı çıkarılan 6 hasta (%2,4) ve 7 implant (4 erkek, 2 bayan) dahil edildi. Bu hastalarda uygulanan kırık ve/veya yanlış kaynama cerrahi tedavisi ile implant çıkarım ameliyatı arasındaki geçen süre değerlendirildi. İnternal fiksasyon olarak kullanılan implantların çıkarılma endikasyonları, çıkarılan bölgeler, sonrasında gelişen komplikasyonlar ve memnuniyet dereceleri değerlendirildi. Analiz Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ve Friedman’s p korelasyon testine göre yapıldı. p<0.05 olması anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 31 (11-62) idi.. Hastaların 2’si (%33,3) bayan, 4’ü (%66,7) erkek idi. Hastalar ortalama 11,5 ay (8-18) takip edildi. İmplant çıkarım endikasyonlarına baktığımızda; 3 hastada (%50) hastanın talebi ve 3 hastada (%50) ise hareket kısıtlılığı tespit edildi. Hastaların tamamı, implant çıkarım cerrahisinden memnun kaldıklarını belirtti. Hastalarda herhangi bir komplikasyon izlenmedi. İmplantların hareket kısıtlılığı nedeni ile alınması ile ameliyat sonrası hasta memnuniyeti arasında anlamlı korelasyon saptandı (p=0.003).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İmplant çıkarım cerrahisi; komplikasyonlar yönünden dikkat edilmesi gereken bir ameliyat olmakla birlikte, özellikle el cerrahisi ameliyatları sonrası gelişebilecek hareket kısıtlılığında önemli bir yer edindiği dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: cerrahi tedavi, el cerrahisi, hareket kısıtlılığı, internal fiksasyon, implant çıkarma

What is The Right Time For Removal of İmplants İnserted During Hand and Upper Extremity Surgery?

Erdinç Acar, Uğur Bezirgan
Department of Orthopaedics and Traumatology, Ankara City Hospital, Hand and Upper Extremity Surgery Division, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In this study,we aimed to investigate the most optimal removal time for the implants placed during internal fixation in the practice of hand surgery.
METHODS: Of a total of 241 patients who underwent surgery in the Orthopedics and Traumatology,Hand Surgery Unit between January 2019 and February 2021, six (2.4%) whose implants were removed were retrospectively analyzed.There were seven implants in six patients (4 males, 2 females).Time from surgery for fractures and/or malunion to the implant removal was evaluated.Indications for implant removal, the removal sites, post-procedural complications, and patient satisfaction were assessed.Statistical analysis was performed using the SPSS software. Correlation analysis was carried out using the Friedman correlation analysis. A p value of <0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: The median age was 31 (range, 11 to 62) years.Of the patients, two (33.3%) were females and four (66.7%) were males.The median follow-up was 11.5 (range, 8 to 18) months.The implants were removed due to patient preference in three patients (50%) and limited range of motion in three patients (50%).All patients were satisfied with the implant removal procedure.No complication was observed in any of the patients.There was a significant correlation between the implant removal due to the limited range of motion and postoperative patient satisfaction (p=0.003).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Implant removal surgery is one of the most frequent operations in the practice of orthopedics with a special care to avoid complications.It can be effectively used to ameliorate limitations in the range of motion of the hand joints which occur following hand surgeries.

Keywords: Surgical treatment, hand surgery, limited range of motion, internal fixation, implant removal

Erdinç Acar, Uğur Bezirgan. What is The Right Time For Removal of İmplants İnserted During Hand and Upper Extremity Surgery?. Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 338-346

Sorumlu Yazar: Erdinç Acar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale