ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
SARS-CoV-2 ile Enfekte iken Doğum Yapan Kadınlarda Postpartum Depresyon Riski Artıyor mu? Türkiye'de Bir Pilot Çalışma [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 29-34 | DOI: 10.5505/ktd.2021.11129

SARS-CoV-2 ile Enfekte iken Doğum Yapan Kadınlarda Postpartum Depresyon Riski Artıyor mu? Türkiye'de Bir Pilot Çalışma

Mehmet Murat Işıkalan, Kübra Memnune Gündoğan, Parisa Ebrahimzadeh Khiavi, Elifsena Canan Alp, Ali Acar
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı Perinatoloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Doğum sonrası depresyon, hem annenin hem de bebeğin hayatını tehdit eden önemli bir durumdur. Bu çalışmada, SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte iken doğum yapan çok özel bir hasta grubunda doğum sonrası depresyon araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Nisan 2020 ile Kasım 2020 arasında doğum yapan kadınlar arasında yürütüldü. Dışlama kriterlerinin ardından, doğum sırasında Sars-Cov-2 ile enfekte olan toplam 30 seçilmiş kadın değerlendirildi. Aynı dönemde doğum yapan ve enfeksiyon öyküsü olmayan 30 kadından oluşan kontrol grubu eşleştirildi. Kadınlar doğum sonrası dönemde demografik, obstetrik bulgular ve Edinburgh doğum sonrası depresyon ölçeği (EPDS), Beck Depresyon Envanteri (BDI) ve Beck Anksiyete Envanteri (BAI) ölçeğine göre karşılaştırıldı.
BULGULAR: Doğum sırasında Sars-Cov-2 ile enfekte olan 30 kadın (vaka grubu) ve aynı dönemde doğum yapan 30 enfekte olmayan kadın (kontrol grubu) değerlendirildi. Gruplar, demografik özellikler ve obstetrik sonuçlar açısından homojen olarak dağılmıştı. Vaka grubunda EPDS puanları anlamlı olarak daha yüksekti (13.0'a vs 6.0, p = 0.031). Vaka grubunda, EPDS kesme değeri ≥13 olan hasta sayısı anlamlı olarak daha yüksekti (% 53,3'e karşı% 13,3, p = 0,001). Ayrıca BDI ve BAI değerleri vaka grubunda daha yüksekti (sırasıyla p <0.001; 10.0'a, p = 0.002).
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 enfeksiyonu geçiriken doğum yapmak, pandemide depresyon ve anksiyete düzeylerinin yanı sıra postpartum depresyon olasılığını artırıyor görünmektedir. Bu özel hasta grubu için psikolojik destek uygun görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, COVID-19, doğum sonrası depresyon, gebelik, pandemi

Does the Risk of Postpartum Depression Increase in Women Who Gave Birth While Infected With SARS-CoV-2? A Preliminary Study in Turkey

Mehmet Murat Işıkalan, Kübra Memnune Gündoğan, Parisa Ebrahimzadeh Khiavi, Elifsena Canan Alp, Ali Acar
Obstetrics and Gynecology, Necmettin Erbakan Universitesi Meram Tip Fakultesi, Konya, Turkey.

INTRODUCTION: Postpartum depression is an important condition that threatens the life of both mother and infant. In this study, postpartum depression was investigated in a very special patient group who gave birth while infected with the SARS-CoV-2 virus.
METHODS: This study was conducted among women who gave birth between April 2020 and November 2020. After the exclusion criteria, a total of 30 eligible women infected with Sars-Cov-2 at the time of delivery were evaluated. A control group of thirty women who gave birth in the same period and had no history of infection was matched. The women were compared according to demographics, obstetric findings and the Edinburgh postpartum depression scale (EPDS), Beck Depression Inventory (BDI) and Beck Anxiety Inventory (BAI) scale in the postpartum period.
RESULTS: Thirty eligible women (case group) infected with Sars-Cov-2 at the time of delivery and 30 uninfected women who gave birth at the same time (control group) were compareded. The groups were homogeneously distributed in terms of demographic characteristics and obstetric outcomes. EPDS scores were significantly higher in the case group (13.0 vs 6.0, p=0.031). In the case group, the number of patients with an EPDS cut-off value ≥13 was significantly higher (53.3% vs 13.3%, p = 0.001). In addition, BDI and BAI values were higher in the case group (p<0.001, p=0.002, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Giving birth while suffering from COVID-19 appears to increase the risk of pandemic depression and anxiety levels, as well as the likelihood of postpartum depression. Psychological support is considered appropriate for this special patient group.

Keywords: anxiety, COVID-19, pandemic, postpartum depression, pregnancy

Mehmet Murat Işıkalan, Kübra Memnune Gündoğan, Parisa Ebrahimzadeh Khiavi, Elifsena Canan Alp, Ali Acar. Does the Risk of Postpartum Depression Increase in Women Who Gave Birth While Infected With SARS-CoV-2? A Preliminary Study in Turkey. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 29-34

Sorumlu Yazar: Mehmet Murat Işıkalan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale