ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Gebe Bilgilendirme Sınıfının Doğum Şekline Etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 156-159 | DOI: 10.5505/ktd.2021.10692

Gebe Bilgilendirme Sınıfının Doğum Şekline Etkisi

Pakize Özge Karkın1, Gözde Sezer2, Selma Şen3, Müberra Duran4
1Mani̇sa Demi̇rci̇ Devlet Hastanesi̇, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kli̇ni̇ği̇, Mani̇sa, Türki̇ye
2Manisa Demirci İlçe Sağlık Müdürlüğü, Manisa, Türki̇ye
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Manisa, Türki̇ye
4Manisa Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Manisa, Türki̇ye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebe bilgilendirme sınıfı eğitimi alan ve almayan gebelerin doğum şeklini ve gebe bilgilendirme sınıfının doğum şekline etkisini belirlemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmamızda, Ocak 2018 ve Haziran 2020 yılları arasında Demirci İlçesi Gebe Bilgilendirme Sınıfı eğitimi almış olan 145 gebe ile gebe bilgilendirme sınıfı eğitimi almamış 235 gebenin bilgileri retrospektif olarak tarandı.
BULGULAR: Gebe Bilgilendirme Sınıfında eğitim almış olan 145 gebenin yaş ortalamasının 28,99±5,39, eğitim almamış 235 gebenin yaş ortalamasının 27,81±4,36 olduğu saptandı.
Araştırmamızda, gebelerin doğum şekli incelendiğinde, eğitim almış olan grupta bulunan gebelerin %60’ının, eğitim almamış olan grupta bulunan gebelerin %41,7’sinin normal doğum yaptığı saptandı. Her iki grup arasında ki-kare analizi sonucu istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulundu (p<0,05).
Araştırmadaki gebelerden nullipar olanlar incelendiğinde, eğitim almış olan grupta bulunan gebelerin %39,5’inin sezaryen olduğu, eğitim almamış olan grupta bulunan gebelerin %58,9’unun sezaryen olduğu saptandı. Her iki grup arasında yapılan t testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulundu (p<0,05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmamızda; gebe bilgilendirme sınıfı eğitimini tamamlamış gebelerin yüksek oranlarda normal doğum yaptıkları ve eğitimin sezaryen oranlarını düşürdüğünü söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: gebe eğitimi, doğum şekli, gebe bilgilendirme sınıfı, nullipar

The Effect of Antenatal Education Class on The Type of Delivery

Pakize Özge Karkın1, Gözde Sezer2, Selma Şen3, Müberra Duran4
1Obstetrics And Gynecology Department, Mani̇sa Demi̇rci̇ State Hospi̇tal, Mani̇sa, Turkey
2Manisa Demirci District Health Directorate, Manisa, Turkey
3Manisa Celal Bayar University, Faculty Of Health Sciences, Manisa, turkey
4Manisa Akhisar District Health Directorate, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: To detect the type of delivery of pregnant women rather attending or not attending antenatal class education and to determine the effect of antenatal class education on type of birth.
METHODS: In our research, 145 participants of antenatal education class and 235 non-participants were searched retrospectively between January 2018 and June 2020.
RESULTS: The mean age of 145 antenatal education participants and 235 non-participants were found 28,99±5,39 and 27,81±4,36 respectively.
In the research, while antenatally educated group delivered 60%vaginally, non-educated group gave birth 41,7% vaginally. There was a statistical difference between two groups by chi-square analysis(p<0.05).
When nulliparous research population was studied, C-Section ratio was found 39,5% in educated group and 58,9% in non-educated group. There was a statistical difference between two groups by t-test (p<0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our search results, pregnant women attending antenatal education class had high rates of normal vaginal births also it is true to say that C-Section ratios can be lowered by antenatal education.

Keywords: pregnancy education, type of delivery, antenatal education class, nulliparous

Pakize Özge Karkın, Gözde Sezer, Selma Şen, Müberra Duran. The Effect of Antenatal Education Class on The Type of Delivery. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 156-159

Sorumlu Yazar: Pakize Özge Karkın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale