ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Hidrojel Kontakt Lensin Kornea Biyomekaniği ve Göz İçi Basıncı Üzerine Etkileri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 22-26 | DOI: 10.5505/ktd.2021.10179

Hidrojel Kontakt Lensin Kornea Biyomekaniği ve Göz İçi Basıncı Üzerine Etkileri

Sinan Bekmez1, Erdem Eris1, Faruk Balica2, Tolga Kocatürk2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Oküler Cevap Analizörü (OCA) ve non-kontakt tonometre (NCT) kullanılarak, kontakt lens (KL) uygulamasından önce ve sonraki korneal biyomekanik parametreleri ve göz içi basıncı (GİB) ölçümlerini karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif çalışmaya 58 sağlıklı birey dahil edildi. Her bireyin sadece bir gözü rastgele seçildi. Hidrojel KL uygulamasından önce ve bir saat sonra OCA ile ölçülen kornea histerezisi (KH), kornea direnç faktörü (KDF), Goldmann-korelasyonlu GİB (GİBg), korneal kompanse GİB (GİBkk) ve NCT ile ölçülen GİB karşılaştırıldı (arka tepe gücü −3.00 Diopter) (1-Day Acuvue Moist-Etafilcon A, Johnson & Johnson). Veriler, t-testi kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya 58 katılımcının 58 gözü dahil edildi. 19 katılımcı kadın, 39 erkek idi. Katılımcıların yaş ortalaması 26.53 ± 5.09’du. İki farklı cihazın ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (KL olmadan ve KL ile ölçümlerde sırasıyla p = 0,230 ve p = 0,790). KL ile yapılan tüm ölçümler, KL olmayanlardan daha düşüktü, ancak yalnızca NCT ile ölçülen GİB, OCA ile ölçülen GİBkk ve GİBg değerleri istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktü (sırasıyla p değerleri <0.001, 0.023 ve 0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: KL ile OCA ölçümleri tüm OCA parametrelerinde daha düşük değerlere neden oldu ve bu farklılıklar GİBkk ve GİBg değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı seviyelere ulaştı. KL kullanılmasından KH ve KDF değerleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilenmedi. OCA’ya benzer şekilde, NCT ile düşük GİB ölçümleri bulundu.

Anahtar Kelimeler: Kontakt lens, oküler cevap analizörü, kornea histerezisi, kornea direnç faktörü

Effects of Hydrogel Contact Lens on Corneal Biomechanics and Intraocular Pressure

Sinan Bekmez1, Erdem Eris1, Faruk Balica2, Tolga Kocatürk2
1Department of Ophthalmology, University of Health Sciences Izmir Dr. Behcet Uz Children’s Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

INTRODUCTION: To compare the corneal biomechanical parameters and intraocular pressure (IOP) measurements with Ocular Response Analyzer (ORA) and non-contact tonometry (NCT) before and after contact lens (CL) application.
METHODS: Fifty-eight healthy individuals were included in this prospective study. Only one eye of each individual was chosen randomly in. Corneal hysteresis (CH), corneal resistance factor (CRF), Goldmann-correlated IOP (IOPg), corneal-compensated IOP (IOPcc) measured by ORA, and IOP measured by NCT were compared before and an hour after the hydrogel CL (with back vertex power of −3.00 Diopter) (1-Day Acuvue Moist-Etafilcon A, Johnson&Johnson) application. The data were analysed using a paired sample t-test.
RESULTS: Fifty-eight eyes of 58 participants were included in the study. 19 participants were female and 39 were male. The mean age of the participants was 26.53 ± 5.09. There was no statistically significant difference between the measurements of two different devices (measurements without and with CL p = 0.230 and p =0.790, respectively). All measurements with CL were lower than those without CL, but only NCT, IOPcc and IOPg values were statistically significantly lower (p values <0.001, 0.023, and 0.001, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: ORA measurements with CL caused lower values in all ORA parameters, and these differences reached statistically significant levels in IOPcc and IOPg values. CH and CRF values were not statistically significantly affected by CL wear. Similar to ORA, low IOP measurements were found with NCT.

Keywords: Contact lens, ocular response analyzer, corneal hysteresis, corneal resistance factor

Sinan Bekmez, Erdem Eris, Faruk Balica, Tolga Kocatürk. Effects of Hydrogel Contact Lens on Corneal Biomechanics and Intraocular Pressure. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 22-26

Sorumlu Yazar: Sinan Bekmez, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale