ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
İdrar Kültürlerinden Üretilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 16-21 | DOI: 10.5505/ktd.2021.09581

İdrar Kültürlerinden Üretilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kemal Mağden
Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Toplumda sıklıkla rastlanan üriner sistem enfeksiyonlarının oranlarındaki değişim ve başta Escherichia coliolmak üzere tüm ÜSE etkenlerinde on yıllık süreçte izolasyon ve antibiyotik direnç oranlarındaki artışın retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Ocak 2009 ileAralık 2018 tarihleriarasında yapılan idrar kültürlerive hastaların demografik özellikleri, idrar kültürünün gönderildiği yer (yoğun bakım ve yoğun bakım dışı), antibiyotik direnç oranları incelendi. İstatistiksel analizler SPSS 20.0 programı kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: İdrar kültüründe üreme olan 6916 adet sonuç retrospektif olarak değerlendirildi.Hastaların 4903’ü (%70,9) (yaş ortalaması: 67,19±15,77) kadın, 2013’ü (%29,1) (yaş ortalaması: 51,70±22,55) erkek idi. Yoğun bakımdan gönderilen 3028 (%43,8) adet idrar kültüründe daha çok Staphylococcus (%28,9), Klebsiella (%12), Pseudomonas(%12,8), Acinetobacter (%11,7), Escherichia coli (%9,4) ve candida türleri (%8,5)izole edilirken yoğun bakımdışıservisve polikliniklerden gönderilen 3888 (%56,2) adet idrar kültüründe sıklıklaE. coli(%57,2) izole edilmiştir. 18-30 yaş grubunda yaygın olarak E. coli(%53,8) izole edilirken 71-80 yaş grubunda Stafilokok türleri(%21,6),E. coli(%17,7),Pseudomonas(%12,3),Klebsiella (%11,9), candida türleri(%9,8),Acinetobacter (%8,2) veEnterokok türleri(%4) gözlemlendi. 90 yaşüzerindekihasta grubunda ise ensık olarak Staphylococcus (%19,7) ve Acinetobacter türleri (%13) izole edildi. 10 yıllık süre boyunca giderek artan bir antibiyotik direnci vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İdrar kültürlerinden sıkça izole edilen E. coli özellikle ampisiline, TMX/sulfometoksazole ve siprofloksasine karşı yüksek oranda dirençlidir. Buna karşın fosfomisin ve nitrofurantoine karşı ise daha duyarlıdır. Sonuçta bu iki antibiyotiğin tüm idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılabileceği anlaşılabilir.

Anahtar Kelimeler: üriner sistem enfeksiyonları, kültür ve antibiyogram, antibiyotik direnci, E. Coli

Microorganisms Isolated from Urine Cultures and Their Antibiotic Sensitivity

Kemal Mağden
Department of Nephrology, Gebze Fatih State Hospital, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Itwas aimed to evaluate the change in the ratesofurinary tract infections(ITU), which were isolation and increased in ratesof antibiotic resistance allUTI agents atthe population especiallyEscherichia coli, for about ten years, retrospectively.
METHODS: In this study were examined urine cultures that their antibiotic resistance rates and demographic characteristicsofthepatients,thattheysentfromdepartments(intensivecareandnon-intensivecare),fromJanuary 2009 to December 2018. Statistical analyzes were made using the SPSS 20.0 program.
RESULTS: Total of 6916 urine cultures were evaluated retrospectively, of which 4903 (70.9%) were taken in women (mean age: 67.19±15.77) and 2013(29.1%) in men (mean age: 51.70±22.55). Whereas mostly Staphylococcus(28.9%), Klebsiella(12%), Pseudomonas(12.8%), Acinetobacter(11.7%), Escherichia coli(9.4%) and candida(8.5%) were isolated in 3028(43.8%) urine culturesthatsent fromintensive care, E. coli(57.2%) was frequently isolated in 3888(56.2%) urine culturesthatsentfromnon-intensive care units and polyclinics.WhileE. coli(53.8%) was isolated the most common in the 18-30 age group, Staphylococcus species(21.6%), E. coli(17.7%), Pseudomonas(12.3%), Klebsiella(11.9%), candida species(9.8%), Acinetobacter(8.2%) and Enterococci species(4%) were observed in the 71-80 age group. Most common Staphylococcus(19.7%) and Acinetobacter(13%) were isolated in the group over the age of 90. There was increasingly antibiotic resistance during the ten years.
DISCUSSION AND CONCLUSION: E. coli is highly resistant to ampicillin, TMX / sulfomethoxazole and ciprofloxacin which is frequently isolated from urine cultures, However, it is more sensitive to fosfomycin and nitrofurantoin. As a result, it can be understood that these two antibiotics can be used in all UTIs.

Keywords: urinary tract infections, culture and antibiogram, antibiotic resistance, E. Coli

Kemal Mağden. Microorganisms Isolated from Urine Cultures and Their Antibiotic Sensitivity. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 16-21

Sorumlu Yazar: Kemal Mağden, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale