ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
İntrapartum Fetal Kafa Derisi Laktat Seviyesinin Fetus ve Yenidoğan Sonuçlarını Öngörmedeki Yeri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(2): 24-29

İntrapartum Fetal Kafa Derisi Laktat Seviyesinin Fetus ve Yenidoğan Sonuçlarını Öngörmedeki Yeri

Pınar Çakır1, Gülseren Yücesoy2, Eray Çalışkan3, Özgür Çakır4
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Kocaeli
3Bahçeşehir Üniversitesi,Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Kocaeli
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Faültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Perinatal hipoksik stres, yenidoğanda mortalite, morbidite ve nörolojik sekellerin gelişiminde en önemli etyolojik faktörüdür. Yenidoğan hipoksisi her yıl 130 milyon doğumun 4 milyonunda görülmekte ve bir milyon yenidoğan asfiksi ya da ciddi sekeller sonucunda ölmektedir. İntrapartum fetal izlem yönetim yöntemleri fetal pulse oksimetre ve eksternal kalp atım oranlarını içermektedir. Bu testlerin bazı avantaj ve dezavantajları vardır ve bu metodlardan hiçbirisi yüksek duyarlılık ve özgüllük oranına sahip değildir. Çalışmamızın amacı intrapartum fetal skalp laktat seviyesinin ölçülerek fetal ve yenidoğan mortalite ve morbidite oranlarını öngörmedeki yerinin analiz edilmesidir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 95 gebe çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar misoprostol ile indüklenmiş olup eksternal fetal kalp atım hızı, fetal pulse oksimetre ve fetal skalp kan laktat seviyeleri takip edilmiştir. Umblikal arteriel kan oksijen testi ölçülerek kaydedilmiştir
BULGULAR: Fetal oksijen satürasyonu, hastaların 24'ünde( %25) %30'un altında, fetal skalp kan laktat seviyesi hastaların 15'inde (%16) 4.8 mmol/lt'nin üzerinde idi. Bu sonuçlar, yenidoğan asidozu ile yoğun bakım ünitesinin gerekliliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon olduğunu gösterdi (p <0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Fetal skalp laktat izlemi, sadece anlık laktat seviyesini yansıtan invaziv bir yöntem olduğu için, tekrarlama ihtiyacı ve hipoksik fetus için zaman kaybı anlamına gelen zaman ve emek ihtiyacı, klinikte yer almasının zor nedenlerinden biridir Uygulama. Fetal skalp laktat izleminin klinikte yer almasının güç olmasınınsebepleri, anlık laktat seviyesini yansıtan invaziv bir yöntem olması, tekrarlama ihtiyacı ve hipoksik fetus için vakit kaybı anlamına gelen zaman ve emek ihtiyaçlarıdır. Bu yöntemin rutin pratikte kullanılması daha pratik ve noninvaziv teknolojik yöntemler geliştirilene kadar pek olası değildir.

Anahtar Kelimeler: Fetal, skalp, laktat, hipoksi,

Assessment of Fetal Scalp Lactat Levels for the Determination of Fetal and Neonatal Well-being

Pınar Çakır1, Gülseren Yücesoy2, Eray Çalışkan3, Özgür Çakır4
1Department of Gynecology and Obstetrics, Derince Training And Research Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Gynecology and Obstetrics, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology, Bahcesehir University School of Medicine, Kocaeli, Turkey
4Department of Radiology, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Perinatal hypoxic stress is the most important etiological factor of newborn mortality, morbidity and norological sequellae. Every year newborn asphyxia occurs in approximately four million of 130 million births and one million of newborn dies as a consequence of asphyxia, or is exposed some kind of a severe sequellae. Assessment of intrapartum fetal monitoring includes fetal pulse oksimeter and external fetal heart rate monitoring. These tests has some advantages and disadvantages and none of these methods have high sensitivity and specificity rates.The aim of our study was to investigate the reduction of fetal and neonatal mortality and morbidity rates by measuring fetal scalp lactate levels.
METHODS: A total of 95 pregnant women were enrolled in the study. All the patients were misoprostol-induced and monitored with external fetal heart rate, fetal pulse oksimeter and fetal scalp lactat level. Umbilical arterial blood oxygen testing were measured and recorded.
.
RESULTS: Fetal oxygen saturation was under 30% in 24 (25%), and fetal scalp lactat level was above 4.8 mmol/l in 15 (16%) of the patients. These results indicated a statistically significant correlation between newborn acidosis and necessity of intensive care unit (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As for fetal scalp lactate monitoring is an invasive method, reflecting only the momentary lactate level, the need for repetition and the need for time and effort which means loss of time for the hypoxic fetus are the main reasons why it’s hard to take place in clinical practice. It’s not very probable for this method to be used in routine until more practical andnoninvasive methods are developed within technological improvement.

Keywords: Fetal, scalp, lactate, hypoxi

Pınar Çakır, Gülseren Yücesoy, Eray Çalışkan, Özgür Çakır. Assessment of Fetal Scalp Lactat Levels for the Determination of Fetal and Neonatal Well-being. Kocaeli Med J. 2017; 6(2): 24-29

Sorumlu Yazar: Pınar Çakır, Türkiye
LookUs & Online Makale