ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Acil Tıp Hekimlerinin Hava Ambulansı ile Kritik Hasta Nakli Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 291-298 | DOI: 10.5505/ktd.2021.06992

Acil Tıp Hekimlerinin Hava Ambulansı ile Kritik Hasta Nakli Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Asım Enes Özbek, Emre Şancı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kritik durumdaki hastalar, gerekli bakım sağlanması için hava ambulansları ile nakil gerektirebilecek hayati tehlike oluşturan yaralanmalara veya hastalıklara sahiptir. Ancak bu hastaların nakli ek riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle, kritik hastaların nakil sırasındaki yönetimi çok önemlidir. Bu çalışma, acil tıp asistanları ve uzmanlarının havadan hasta transferi konusundaki bilgi düzeylerini karşılaştırmayı ve hava tıbbi nakil konusunda daha önceki deneyimlerinin ve eğitim almalarının katılımcıların bilgi düzeylerine etkisini belirlemeyi amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Şubat 2021 ile Mart 2021 arasında gerçekleştirilen web tabanlı ileriye dönük bir anket çalışmasıydı. Üç bölümden oluşan anketin, ilk bölümünde yazılı bilgilendirilmiş onam, ikinci bölüm yaş, cinsiyet, hekimin akademik derecesi, havadan hasta transferi ile ilgili önceki eğitimi ve havadan hasta nakli ile ilgili önceki deneyimleri içeriyordu. Üçüncü bölüm, katılımcıların havadan tıbbi hasta transferi konusundaki bilgi düzeylerini anlamaya ayrılan sorulardan oluşturuldu.
BULGULAR: Çalışmaya 77 acil servis hekimi katıldı. Bunların 38'i (%49,4) asistan, 39'u (%50,6) uzmandı. Asistanlar ve uzmanlar arasında endotrakeal kaf basıncının doğru cevap oranları arasında anlamlı farklılık bulunmaktaydı [sırasıyla 3/38 (%7,9), 14/39 (%35,9)] (p<0,05), diğer soru cevaplarında katılımcılar arasında anlamlı farklılık görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız hekimlerin bu spesifik tıbbi alanda eğitim ve öğretiminin yeterli olmadığını göstermektedir. Daha fazla randomize kontrollü çalışmaların yapılması, doktorların havadan hasta transferi konusundaki bilgi düzeylerini değerlendirebilmek için gereklidir.

Anahtar Kelimeler: havadan tıbbi nakil, acil tıp, kritik bakım

Evaluation of The Knowledge Level on Aeromedical Transfer of The Critically Ill Patients Among Emergency Medicine Physicians

Asım Enes Özbek, Emre Şancı
University of Health Sciences Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Critically ill patients have life-threatening injuries or illnesses that might require transportation for adequate care. However, transport of these patients poses additional risks for these patients. Therefore, prehospital management of these patients is crucial. The study aimed to compare the knowledge level of the emergency medicine residents and specialists on aeromedical patient transfer and to determine the effects of previous experience and previous education in aeromedical transfer on the knowledge level of the participants.
METHODS: This was a prospective web-based survey study conducted between February 2021 to March 2021. The survey consisted of three parts. The first part was for the written informed consent, the second part included age, sex, the academic degree of the physician, previous education on aeromedical patient transfer, and previous experience of aeromedical patient transfer. The third part was dedicated understanding the knowledge level of the participants on aeromedical patient transfer.
RESULTS: Seventy-seven emergency physicians participated in the study. Thirty-eight (49.4%) of them were residents and 39 (50.6%) of them were specialists. The right answer rates of the endotracheal cuff pressure was significantly different between the residents and specialists [3/38 (7.9%), 14/39 (35.9%), respectively] (p<0.05) while other topics had not significant difference between participants.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Education and training of the physicians on this highly specific medical specialty is not sufficient in our findings. Further randomized controlled simulation studies should investigate the knowledge level of the physicians on aeromedical patient transfer.

Keywords: aeromedical transport, critical care, emergency medicine

Asım Enes Özbek, Emre Şancı. Evaluation of The Knowledge Level on Aeromedical Transfer of The Critically Ill Patients Among Emergency Medicine Physicians. Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 291-298

Sorumlu Yazar: Emre Şancı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale