ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Impact of Hysteroscopic Polypectomy on Pregnancy Rates and Pregnancy Outcomes in Infertile Patients [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 129-137 | DOI: 10.5505/ktd.2022.04657

Impact of Hysteroscopic Polypectomy on Pregnancy Rates and Pregnancy Outcomes in Infertile Patients

Çağlayan Ateş1, Tuğba Koç1, Nilufer Akgün1, Berna Dilbaz2
1Health Sciences University Etlik Zübeyde Hanım Gynecology Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turkey
2Health Sciences University Etlik Zübeyde Hanım Gynecology Training and Research Hospital, Reproductive Endocrinology and Infertility Department, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to retrospectively examine pregnancy rates and pregnancy outcomes of infertile patients who had undergone hysteroscopic polypectomies.
METHODS: 174 subfertile and infertile women were retrospectively examined who were admitted to our hospital's reproductive endocrinology and infertility clinic between January 1, 2016 and December 31, 2019. All of these patients were routinely administered transvaginal ultrasonography (TVUSG) and routine infertility tests, and their partners were screened for the male factor (according to the World Health Organization classification). Patients diagnosed with endometrial polyps were included in the study.
RESULTS: Of the 174 cases studied, 151 (86.8%) had infertility, 16 (9.2%) as well as infertility had abnormal uterine bleeding and 2 (1.1%) had recurrent pregnancy loss complaints.The most common cause of infertility seen in patients was unexplained infertility (103/174, 59.7%).The average pre-pregnancy infertility period was found to be 39.72 ± 38.96 months, the polyp size was 9.35 ± 3.63 mm and the polyp number was 1.1 ± 0.5.In 72.4% of cases, no additional gynaecological organic pathology was foun.A total of 139 (79.8%) patients had pregnancies after a polypectomy (33.3% IVF, 19.0% IUI, and 23.6% spontaneous).The conception period was found to be 14.11 ± 10.93 months. While the rate of conception in patients with polyp sizes of > 10 mm (58.3%) was higher than in patients with polyps of < 10 mm (55.6%), this difference was not found to be statistically significant (p =.741).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Removal of endometrial polyps in subfertile women increases rates of pregnancy and live birth, regardless of the size, number, location of polyps.

Keywords: endometrial polyps, pregnancy, hysteroscopy, infertility

İnfertil Hastalarda Histeroskopik Polipektominin Gebelik Oranları ve Gebelik Sonuçlarına Etkisi

Çağlayan Ateş1, Tuğba Koç1, Nilufer Akgün1, Berna Dilbaz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Departmanı, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Departmanı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Histeroskopik polipektomi uygulanmış infertil hastaların gebelik oranları ve gebelik sonuçlarını retrospektif olarak incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizin reprodüktif endokrinoloji ve infertilite kliniğine 01 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında başvuran 174 subfertil ve infertil kadın retrospektif olarak incelendi. Tüm bu hastalara rutin olarak transvajinal ultrasonografi (TVUSG) ve rutin infertilite testleri uygulandı ve partnerleri erkek faktörü (Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre) için tarandı. Endometrial polip tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: İncelenen 174 olgudan 151’i (%86.8) infertilite, infertilite yanısıra 16’sı (%9.2) anormal uterin kanama, 2’si (%1.1) ise tekrarlayan gebelik kaybı şikayetleri ile başvurmuştur. Hastalarda görülen en sık infertilite nedeni (103/174, %59.7) açıklanamayan infertilite idi. Gebelik öncesi ortalama infertilite süresi 39.72 ± 38.96 ay, polip boyutu 9.35 ± 3.63 mm, polip sayısı 1.1 ± 0.5 olarak bulunmuştu.Olguların % 72.4’ünde ek bir jinekolojik organik patoloji yoktu. Polipektomi sonrası toplam 139 (%79.8) hastada gebelik gerçekleşti (%33.3 IVF, %19.0 IUI, %23.6 spontan). Gebe kalma süresi 14.11 ± 10.93 ay olarak bulunmuştur (Tablo-2). Polip boyutu >10 mm olan hastalarda gebe kalma oranı (%58.3), polip <10 mm olan hastalara göre (%55.6) daha yüksek olsa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=.741).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Subfertil kadınlarda endometriyal poliplerin çıkarılması poliplerin boyutu, sayısı, lokasyonundan bağımsız olmak üzere gebelik ve canlı doğum oranlarını artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: endometriyal polipler, gebelik, histeroskopi, infertilite

Çağlayan Ateş, Tuğba Koç, Nilufer Akgün, Berna Dilbaz. Impact of Hysteroscopic Polypectomy on Pregnancy Rates and Pregnancy Outcomes in Infertile Patients. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 129-137

Corresponding Author: Çağlayan Ateş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale