ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
5-HTT Geninin 5-HTTLPR (S) ve VNTR (10) Alel Kombinasyonlarının Adenotonsiller Hipertrofiye Karşı Koruyucu Etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 6-15 | DOI: 10.5505/ktd.2021.04557

5-HTT Geninin 5-HTTLPR (S) ve VNTR (10) Alel Kombinasyonlarının Adenotonsiller Hipertrofiye Karşı Koruyucu Etkisi

Sami Engin Muz1, Sibel Özdaş2, Talih Özdaş1, Mahmut Huntürk Atilla1, Sibel Baştimur1, Işılay Öz1, İpek Canatar2
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
2Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Adana, Türkiye
3Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: 5HTT geni tarafından kodlanan serotonin taşıyıcı protein, serotoninin presinaptik geri alımından sorumludur. Bu çalışmada pediatrik olgularda 5-HTT genindeki promotör (5-HTTLPR) ve ikinci intron (VNTR) bölgedeki polimorfizmler ile adenotonsiller hipertrofi (ATH) arasındaki ilişkiyi araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 197 çocuğun 5-HTT gen promotor 5-HTTLPR ve intronic VNTR’si Snap Shot ile genotiplendirilerek, polimorfizmlerin birbiri ve fenotip arasındaki etkileşimler Çok Faktörlü Boyut Azaltma (Multifactor Dimensionality Reduction; MDR) programı ile analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya ATH tanısı almış 119 hasta (48 kız, 71 erkek yaş aralığı: 3-10 yıl; ortalama yaş: 5.38 yıl) ve 78 sağlıklı çocuk (27 kız, 51 erkek, yaş aralığı: 4-13 yıl; ortalama yaş: 6.76 yıl) dahil edildi. 5-HTTLPR (S) ve VNTR (10) allelinin tüm kalıtım modellerinde genotipik frekanslar açısından, ATH’li ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (tümü için P> 0.05). Bununla birlikte, 5-HTTLPR (S) allel ve VNTR_5-HTTLPR (10 / S) haplotip ve (10/10 + S / S) diplotipinin sıklığı ATH olgularına göre kontrol grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla, P= 0.048, P = 0.041, P = 0.13).
TARTIŞMA ve SONUÇ: 5-HTT geninin S / S genotipi, 10 / S haplotipi ve 10/10 + S / S diplotipinin ATH’ye karşı koruyucu etkisi olabilir.

Anahtar Kelimeler: adenotonsiller hipertrofi, serotonin taşıyıcı, VNTR, 5-HTTLPR, snap-shot

Protective Effect of 5-HTTLPR (S) and VNTR (10) Allele Combinations of 5-HTT Gene Against Adenotonsillary Hypertrophy

Sami Engin Muz1, Sibel Özdaş2, Talih Özdaş1, Mahmut Huntürk Atilla1, Sibel Baştimur1, Işılay Öz1, İpek Canatar2
1Yıldırım Beyazıt University, Yenimahalle Education and Research Hospital, Otolaryngology Clinic, Ankara, Turkey
2Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University, Faculty of Engineering, Department of Bioengineering, Adana, Turkey
3Adana City Training and Research Hospital, Health Science University, Adana, Turkey.

INTRODUCTION: Serotonin transporter protein which is coded by 5HTT gene is responsible for presynaptic reuptake of serotonin. In this study, we investigated the relationship between polymorphisms in the promoter region (5-HTTLPR) and in the second intron (VNTR) in the 5-HTTgene and adenotonsillar hypertrophy (ATH) in pediatric cases.
METHODS: Genotyped of the 5-HTT gene promotor 5-HTTLPR and intronic VNTR of in 197 children were analyzed using Snap Shot, Multifactor Dimensionality Reduction (MDR) software and carried out to assess the interactions among two polymorphisms and phenotype.
RESULTS: A total of 119 children with ATH (48 girls, 71 boys age range: 3-10 years; mean age: 5.38 years) and 78 healthy children (27 girls, 51 boys, age range: 4-13 years; mean age: 6.76 years) were included in this study. The frequencies of the genotype in all of inheritance models of the 5-HTTLPR and the VNTR (10) allele showed no significant differences between ATH patient and healthy controls (for all P> 0.05). However, frequency of the 5-HTTLPR (S) allele and VNTR_5-HTTLPR (10/S) haplotype and (10/10+S/S) diplotype were significantly higher in the control group compared to ATH cases (P= 0.048, P= 0.041, P= 0.13).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, we observed that S/S genotype, 10/S haplotype and 10/10 + S/S diplotype of 5-HTT gene could have protective effect against ATH.

Keywords: adenotonsillar hypertrophy, serotonin transporter, VNTR, 5-HTTLPR, snap-shot

Sami Engin Muz, Sibel Özdaş, Talih Özdaş, Mahmut Huntürk Atilla, Sibel Baştimur, Işılay Öz, İpek Canatar. Protective Effect of 5-HTTLPR (S) and VNTR (10) Allele Combinations of 5-HTT Gene Against Adenotonsillary Hypertrophy. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 6-15

Sorumlu Yazar: Sibel Özdaş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale