ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Aşı Öncesi ve Sonrası Dönemde Suçiçeği Olgularının Özellikleri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 84-89 | DOI: 10.5505/ktd.2021.04382

Aşı Öncesi ve Sonrası Dönemde Suçiçeği Olgularının Özellikleri

İsmail Topal1, Faruk Karakeçili2, Orçun Barkay2
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye.
2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Suçiçeği, duyarlı bireylerde generalize ekzantematöz döküntü ile karakterize, çocukluk döneminde sık görülen bir klinik tablodur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ülkemizde suçiçeği aşısının çocukluk çağı rutin aşılama takvimine alındığı 2013 yılından önceki ve sonraki dönemlerde gelişen olguların demografik, klinik-laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi ve kıyaslanması amaçlanmıştır.
BULGULAR: Bu çalışma, Ocak 1994-Nisan 1997 tarihleri arasında Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi’nde tanı alan 502 (1. grup), Ocak 2016-2020 tarihleri arasında Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tanı alan 170 (2. grup) suçiçeği olgusunun retrospektif incelenmesi ile yapılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İki grupta da hastaların çoğunluğu erkeklerden oluşmaktaydı (%57 vs %54.2). Ortalama yaş birinci grupta 4.4 (±3) iken ikinci grupta 6.8 (±3.6) idi. Ana gruplardaki hastalar yaşlarına göre 0-4, 5-10, 11-15 yaş grubu olmak üzere 3’er alt gruba ayrıldı. Buna göre; birinci ve ikinci gruptaki hastaların çoğunluğunu 0-4 yaş grubu hastalar oluşturmaktaydı. Birinci gruptan 47, ikinci gruptan ise 5 hasta hastaneye yatırılarak izlenmişti. Birinci gruptaki en sık komplikasyonlar alt solunum yolu enfeksiyonu ve deri-yumuşak doku enfeksiyonuydu. İkinci gruptaki en sık komplikasyon ise alt solunum yolu enfeksiyonuydu.
Sonuç: Bildirilen ve komplikasyon gelişen olgu sayısında aşılama sonrasında anlamlı oranda azalma saptanması, aşı karşıtlığının giderek arttığı bu dönemde ciddi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: aşı, komplikasyon, suçiçeği

Characteristics of Chickenpox Cases before and After Vaccination

İsmail Topal1, Faruk Karakeçili2, Orçun Barkay2
1Erzincan Binali Yıldırım University, Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Erzincan, Turkey.
2Erzincan Binali Yıldırım University, Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Erzincan, Turkey.

INTRODUCTION: Chickenpox is a common clinical picture in childhood, characterized by a generalized exanthematous rash in susceptible individuals.
METHODS: It was aimed to evaluate and compare the demographic, clinical-laboratory characteristics of cases that developed in our country before and after 2013 when the chickenpox vaccine was included in the routine childhood vaccination calendar.
RESULTS: This study was conducted by retrospective examination of 502 chikenpox cases diagnosed at Dr. Sami Ulus Child Health and Diseases Center between January 1994-April 1997 (1st group) and 170 cases at Mengücek Gazi Training and Research Hospital between January 2016-2020 (2nd group).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Most of the patients were males in both groups (57% vs 54.2%). The mean age was 4.4 (± 3) in the first group and 6.8 (± 3.6) in the second group. The patients in the main groups were divided into 3 subgroups, as 0-4, 5-10, and 11-15 age groups. According to this; most of the patients in the first and second groups were in the 0-4 age group. 47 patients from the first group and 5 patients from the second group were hospitalized. The most common complications in the first group were lower respiratory tract infection and skin-soft tissue infection and in the second group was lower respiratory tract infection.
Conclusion: The significant decrease in the number of reported cases and complications after vaccination is really important in this period of anti-vaccination thoughts are gradually increasing.

Keywords: chickenpox, complication, vaccination

İsmail Topal, Faruk Karakeçili, Orçun Barkay. Characteristics of Chickenpox Cases before and After Vaccination. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 84-89

Sorumlu Yazar: Faruk Karakeçili, Türkiye
LookUs & Online Makale