ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Yumurta alerjisi olan çocuklarda kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşılama öncesinde deri testi ne kadar gerekli? Aşı ne kadar güvenli? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 220-225 | DOI: 10.5505/ktd.2019.03411

Yumurta alerjisi olan çocuklarda kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşılama öncesinde deri testi ne kadar gerekli? Aşı ne kadar güvenli?

Müjde Tuba Çöğürlü, Isil Eser Simsek
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmunolojisi Bilim Dalı, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısında bulunan kızamık virüsü civciv embriyo hücrelerinde üretilmektedir ve yardımcı madde olarak jelatin içermektedir. Jelatin veya yumurta alerjisi olan kişilerde KKK aşısı uygulaması, sağlık personeli ve ailelerde kaygı oluşturmaktadır. Çalışmamızda, yumurta alerjisi olan hastalarda Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşılamasının güvenli olup olmadığının ve aşı öncesi test yapılmasının gerekliliğinin belirlenmesi planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 2016-2018 yılları arasında prospektif olarak dizayn edildi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji polikliniğinde izlenen immunglobulin E (IgE) aracılı yumurta alerjisi tanılı hastalara, Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısı öncesi ticari yumurta beyazı ve sarısı ile prik, taze (çiğ) yumurta ile prik, jelatin ve Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısı ile prik, 1/100 sulandırılmış aşı ile intradermal deri testleri yapılması, yumurta spesifik IgE çalışılması planlandı.
BULGULAR: IgE aracılı yumurta alerjisi olup Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısı yapılacak 62 hasta çalışmaya alındı. Hastaların median yaşı 12 ay (9-24 ay) olup %28’i (n= 17)’i kızdı. Hastaların 49 (%79)’u atopik dermatit, 8 (%12)’i ürtiker, 2 (%3,2)’si anafilaksi ve 2 (%3,2)’si atopik dermatit ve ürtiker birlikteliğiyle takip ediliyordu. Bir (%1,6) hastada klinik şikayet olmadan spesifik IgE ve cilt testi pozitifliği mevcuttu. Hastaların tümünde jelatin ile yapılan prik testler, aşı ile yapılan prik ve intradermal testler negatif saptandı. Tüm hastalara aşı tam doz uygulanarak hastalar 1 saat gözlem altında tutuldu. Yumurta ilişkili ürtikeri olan, ilk Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısından sonra maküler döküntüsü olan bir hastada aşı uygulandıktan 30 dakika sonra aynı şekilde hafif maküler döküntü gelişti, tedavisiz geriledi. Diğer 61 hastada reaksiyon görülmedi. Reaksiyon oranı %1,6 (1/62) doz olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız yumurta alerjisi olan hastalarda KKK aşısı öncesi test yapılmasının gerekli olmadığını ve aşının güvenle uygulanabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yumurta alerjisi, kızamık kızamıkçık kabakulak aşısı, deri prik test, intradermal test

Is skin prik test necessary before measles-mumps-rubella vaccination in children with egg allergy? How safe is the vaccine?

Müjde Tuba Çöğürlü, Isil Eser Simsek
Kocaeli University Medical Faculty Pediatric Allergy and Immunology

INTRODUCTION: Measles virus is produced in chick embryo cells. The administration of measles-rubella-mumps vaccine creates unnecessary anxiety in children with egg allergy by the families and healthcare personnel. The aim of this study to determine whether it is safe to vaccinate measles-rubella-mumps in patients with egg allergy and whether pre-vaccination testing is necessary.
METHODS: The study was prospectively designed between 2016-2018. We administered measles-rubella-mumps vaccine to patients with egg allergy at Kocaeli University Medical Faculty Pediatric Allergy and Immunology Department. Before vaccination, prick with commercial egg white and yellow, prick with fresh (raw) food, prick with gelatin and measles-rubella-mumps vaccine, intradermal skin test with 1/100 diluted vaccine and measure of egg white and yellow specific immunglobuline E (IgE) were performed in all patients. The patients were given a full dose vaccine.
RESULTS: Sixty-two patients with IgE mediated egg allergy were included in the study. The median age was 12 months and 28% (n=17) of the cases were female. According diagnostic distribution, the patients had atopic dermatitis (n=49; 79%), urticaria (n=8; 12%), anaphylaxis (n=2; 3.2%) and atopic dermatitits with urticaria (n=2; 3.2%). One (1.6%) patient had specific IgE and skin test positivity without clinical complaints. There was no positive skin test with vaccine and jelatin or intradermal test. All patients were vaccinated at full dose, observed for 1 hour. One case had mild rash. The rate of the reaction was 1.6% (1/62).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings suggest that pre-vaccination testing is not necessary in patients with egg allergy and that the vaccine can be safely administered.

Keywords: Egg allergy, measles-rubella-mumps vaccine, skin prick test, intradermal test

Müjde Tuba Çöğürlü, Isil Eser Simsek. Is skin prik test necessary before measles-mumps-rubella vaccination in children with egg allergy? How safe is the vaccine?. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 220-225

Sorumlu Yazar: Müjde Tuba Çöğürlü, Türkiye
LookUs & Online Makale