ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Fitobezoara Bağlı İnce Bağırsak Tıkanıklığı [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 1-6 | DOI: 10.5505/ktd.2022.01878

Fitobezoara Bağlı İnce Bağırsak Tıkanıklığı

Metin Şenol1, Mehmet Ali Gök2
1İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastrointestinal sistemde sindirilemeyen gıdaların ya da maddelerin birikmesine bezoar adı verilir. Bezoarlar, içerisinde biriken materyale göre farklı isimler alırlar. Sindirilememiş gıdalar, meyve lifleri ve çekirdeklerinin birikimine fitobezoar denir.Fitobezoara en çok neden olan meyve de (persimmon) Trabzon hurmasıdır. Bezoara bağlı ince bağırsak tıkanıklığı %0,4-4 oranında görülür. Bu çalışmanın amacı fitobezoara bağlı ince bağırsak tıkanıklığı tespit edilen ve opere edilen hastaların değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Aralık 2014 ile Ocak 2019 tarihleri arasında hastanemize ileus bulgularıyla başvuran ve yapılan tetkikleri sonucunda fitobezoara bağlı ince bağırsak tıkanıklığı tespit edilen 20 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 61,3’dü. En yaşlı hasta 77 yaşındayken en genç hasta da 35 yaşındaydı. Hastaların %55’i (11) erkek iken %45’i (9) kadındı. Sekiz hastaya (%40) operasyon öncesinde gastroskopi yapıldı. Hastaların %85’i (17) kış mevsiminde başvurmuştu ve bu hastaların hepsinde fazla miktarda, bir kış meyvesi olan Trabzon hurması yeme öyküsü vardı. Hastaların yarısının öz geçmişinde geçirilmiş mide ameliyatı vardı. İnce bağırsağında fitobezoar olan bu yirmi hastanın 11 tanesinde aynı anda midede de fitobezoar görüldü. Hastaların 9 tanesinde sadece ince bağırsakta fitobezoar vardı. İnce bağırsaktaki fitobezoarlar için en sık uygulanan yöntem sıvazlamaydı ve 14 hastaya uygulandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Trabzon hurması (persimmon) meyvesinin endemik olarak yetiştiği ve sıkça tüketildiği bölgelerde, ince bağırsak tıkanıklığı tespit edilen hastalarda; geçirilmiş mide cerrahisi öyküsü olsun ya da olmasın, tıkanıklığın nedeninin fitobezoar olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: fitobezoar, ince bağırsak tıkanıklığı, Trabzon hurması

Small Bowel Obstruction due to Phytobezoar

Metin Şenol1, Mehmet Ali Gök2
1Department of General Surgery, Istanbul Health and Technology University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Department of General Surgery, Health Sciences University, Kartal Dr Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Bezoar is the accumulation of indigestible food or material in the gastrointestinal system. Bezoars have different names according to the accumulated material. Phytobezoar is the accumulation of indigestible food, fruit fibers and seeds. Most common cause of phytobezoar is the persimmon fruit. Small bowel obstructions caused by bezoars may account for 0.4-4%of total cases. The aim of this study is to evaluate the patients who were diagnosed and operated with small bowel obstruction duo to the phytobezoar.
METHODS: In this study, data of 20 patients have been evaluated retrospectively who were operated with small bowel obstructions associated with phytobezoars in between December2014 and January 2019.
RESULTS: Median age of patients who were enrolled in the study was 61.3. Oldest patient was 77 years old whereas youngest was 35. Out of 20 patients, 11 were male and 9 were female. 17 of the patients were admitted during winter and all had a history of eating excess amount of persimmon fruit. Half of the patients had a history of gastric surgery. Of these 20 patients diagnosed with phytobezoar in their small bowels, 11 had phytobezoar also in their stomach. 9 of the patients were detected phytobezoar only in their small bowels.Milking was the common technique for small intestinal phytobezoars and done to the 14 patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Phytobezoar might be the reason of obstruction in patients who had small intestine obstruction; either with a history of previous gastric surgery or not, especially in regions where persimmon fruit is grown and consumed frequently

Keywords: phytobezoar, small bowel obstruction, persimmon

Metin Şenol, Mehmet Ali Gök. Small Bowel Obstruction due to Phytobezoar. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 1-6

Sorumlu Yazar: Mehmet Ali Gök, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale