ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli İli Gölcük Bölgesinde İdrar Yolu Enfeksiyonu, Antibiyotik Direnci ve İlişkili Faktörler [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 232-237 | DOI: 10.5505/ktd.2022.01336

Kocaeli İli Gölcük Bölgesinde İdrar Yolu Enfeksiyonu, Antibiyotik Direnci ve İlişkili Faktörler

Eda Altun1, Memnune Sena Ulu1, Erkan Şengül2
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı bölgemizde toplum kökenli idrar yolu enfeksiyonu (İYE) olan hastalardan izole edilen bakteriyel mikroorganizmaların sıklığını ve antibiyotik duyarlılık paternlerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2019-Kasım 2020 tarihleri arasında Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Nefroloji polikliniğinde idrar kültüründe üreme saptanan 294 hasta çalışmaya dahil edildi. Hasta bilgileri geriye dönük olarak hastane otomasyon sisteminden kaydedildi.
BULGULAR: En sık izole edilen patojenin E.coli (%76,2) olduğu ikinci sırada Klebsiella spp. (%10,5) olduğu ve bunu Pseudomonas ve Enterococcus suşlarının izlediği saptandı. Diabetes mellitus insidansı %41,5, hipertansiyon insidansı %53 idi. Hastaların %3,1'inde üriner kateter mevcuttu ve kadın hastaların %9,5'i (28) gebe idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bölgemizde toplum kökenli İYE'lerde baskın bakteriyel patojeninin E.coli olduğu belirlendi. Seftriakson, seftazidim, sefiksim, amoksisilin-klavulanik asit, trimetoprim-sülfametoksazole karşı direncin hem genel popülasyonda hem de diabetes mellitus'lu hastalarda en sık gözlendiği, nitrofurantoin ve fosfomisine karşı ise direnç oranının oldukça düşük olduğu gözlendi. Bölgelere göre antibiyotik direnç oranlarının periyodik değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerden elde edilen bilgilerin doğru ampirik tedavi seçiminde kullanılması gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: idrar yolu enfeksiyonu, bakteriüri, antibiyotik direnci

The Pattern of Urinary Tract Infection, Antimicrobial Resistance and Associated Factors in Gölcük of Kocaeli Region

Eda Altun1, Memnune Sena Ulu1, Erkan Şengül2
1University of Bahcesehir, Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Derince Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Kocaeli, Turkey.

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate antibiotic susceptibility patterns of bacterial microorganisms isolated from patients with community-acquired urinary tract infections (UTIs) in our region.
METHODS: Between November 2019 and November 2020, 294 patients whose urine culture was positive in the Nephrology outpatient clinic of Gölcük Necati Çelik State Hospital were included in the study. Patient information was recorded from medical files retrospectively
RESULTS: Escherichia coli (E. coli) was the most common isolated pathogen in culture (76.2%) with Klebsiella spp. ranking second, (10.5%), followed by Pseudomonas and Enterococcus. The incidence of diabetes mellitus (DM) among the 294 patients was 41.5%; the incidence of hypertension was 53%; 3.1% had urinary catheters, and 9.5% (28) of the woman patients were pregnant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study determined that E.coli was the predominant bacterial pathogen of community-acquired UTIs in our region. We have found that resistance against ceftriaxone, ceftazidime, cefixime, amoxycillin-clavulanic acid, and trimethoprim-sulfamethoxazole was most frequently observed both in the general population as well as in patients with diabetes mellitus. However, resistance against nitrofurantoin and fosfomycin was found to be very low. We believe that the evaluation of antibiotic resistance by the district against microorganisms should be done periodically, and the information obtained from these evaluations should be used when initiating the proper empirical treatment.

Keywords: urinary tract infection, bacterıuria, antibiotic resistance

Eda Altun, Memnune Sena Ulu, Erkan Şengül. The Pattern of Urinary Tract Infection, Antimicrobial Resistance and Associated Factors in Gölcük of Kocaeli Region. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 232-237

Sorumlu Yazar: Eda Altun, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale