ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Türkiye'deki Genel Cerrahların Video Tabanlı Öğrenme Alışkanlıkları: Anket Çalışması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 193-198 | DOI: 10.5505/ktd.2021.01033

Türkiye'deki Genel Cerrahların Video Tabanlı Öğrenme Alışkanlıkları: Anket Çalışması

Tevfik Kıvılcım Uprak, Sabri Alper Karataş, Mümin Coşkun
Marmara Universitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Genel cerrahi eğitiminde, multimedya tabanlı eğitim kullanımı sınırlıdır. Çoğu cerrah, özellikle cerrahi asistanlığı sonrası devam eden eğitimleri için cerrahi videoları izlemek veya yayınlamak için farklı platformlar kullanır. Bu anket çalışması ile genel cerrahlar arasında video kaynakları kullanma alışkanlıklarını incelemesi planlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Google anketiyle hazırlanan 28 soru Türk Cerrahi Derneği'nin posta duyuru sistemi aracılığıyla genel cerrahlara gönderildi. Demografik özellikler, cerrahi video ve eğitim perspektifleri, video görüntüleme platformları, ideal video özellikleri sorgulandı.
BULGULAR: Soruları 212 cerrah yanıtladı. Güncel yayınlar ve ders kitapları öğrenme için iki temel güvenilir kaynaktır.Cerrahların büyük kısmı online video kaynaklardan faydalandığını ifade etti. Websurg, web tabanlı öğrenme için bir numaralı kaynak olarak tercih edilirken ve onu Youtube ve Türk Cerrahi Derneği web sitesi takip etmekteydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, cerrahların büyük çoğunluğu bir video platformunu takip etmektedir. Ancak yeni bilgi veya teknik öğrenmek için özellikle güncel yayınları izlemektedirler. Ancak ilerleyen teknoloji ile birlikte video bazlı öğrenme önem kazanmaktadır. Anlaşılır ve güvenilir video kaynakları oluşturmak, uzmanlık sonrası devam eden eğitiminde etkili bir yöntem olabilir.

Anahtar Kelimeler: yetkinlik bazlı eğitim, genel cerrahi eğitimi, eğitim teknolojisi

Video-Based Learning Habits of General Surgeons in Turkey: A Survey Study

Tevfik Kıvılcım Uprak, Sabri Alper Karataş, Mümin Coşkun
Marmara University, Department of General Surgery, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: In general surgery training, the use of multimedia-based training is limited. Most surgeons use different platforms to watch or broadcast surgical videos for their ongoing training, particularly after surgical residency. This survey study is planned to examine the habits of using online resources (like video platforms) among general surgeons.
METHODS: Twenty-eight questions prepared with the Google survey were sent to general surgeons through the Turkish Surgical Society's mail system and announcement system. Demographic features, surgical video and educational perspectives, video viewing platforms, ideal video features were questioned.
RESULTS: Two hundred twelve surgeons answered the questions. The majority were men. About half of them employed in an academic center. Current publications and textbooks are the two main reliable resources for learning.The Websurg is the number one resource for web-based learning, followed by the YouTube and Turkish Surgical Society website.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, the vast majority of participants follow a video platform. However, they especially monitor current publications to learn new information or techniques. Recording and watching videos have gained importance. By creating understandable and reliable video resources, an effective asset can be created in surgeons' ongoing training in the post-residency process.

Keywords: competency-based education, general surgery education, educational technology

Tevfik Kıvılcım Uprak, Sabri Alper Karataş, Mümin Coşkun. Video-Based Learning Habits of General Surgeons in Turkey: A Survey Study. Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 193-198

Sorumlu Yazar: Tevfik Kıvılcım Uprak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale