ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Erektil Disfonksiyon Şikayeti ile Üroloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Kardiyovasküler Hastalıkların Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 38-43 | DOI: 10.5505/ktd.2021.00821

Erektil Disfonksiyon Şikayeti ile Üroloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Kardiyovasküler Hastalıkların Değerlendirilmesi

Fevzi Bedir1, Hasan Kocatürk2, Mehmet Sefa Altay1, Hüseyin Kocaturk1, Banu Bedir3, Turgut Yapanoglu4
1Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Erzurum, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Erzurum, Türkiye
3Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Türki̇ye
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türki̇ye

GİRİŞ ve AMAÇ: Erektil disfonskiyon (ED) şikayeti olan hastalarda kardiyovasküler hastalık (KVH) riskinin değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aralık 2018 ve Aralık 2019 tarihleri arasında ED sebebi ile başvuran 164 hasta prospektif olarak değerlendirildi. Bilinen KVH’ı olmayan bu hastalara kardiyoloji poliklinik konsültasyonu istendi. Hastaların aydınlatılmış onamı alındıktan sonra tansiyon arteriyel (TA), nabız, elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi(EKO) bakıldı. Endikasyon dahilinde uygun hastalara koşu bandı egzersiz testi, miyokard perfüzyon sintigrafisi(MPS), koroner angiografi yapıldı
BULGULAR: Hastaların %25’inde KVH, %11.6’sında (n=19) angına tespit edildi. Yapılan efor testinde hastaların %9.8’inde (n=16) patolojik bulgular izlendi. Anginası olan ve miyokard perfüzyon sintigrafisi çekilen hastaların %7.3’ünde (n=12) iskemik alanlar izlendi. Hastaların %26.2’sine (n=43) koroner anjiografi yapıldı. Koroner angiografi yapılan hastaların % 30.23’ünde (n=13) korener arterlerde plak formasyonu izlendi. Hastaların %34.88’inde (n=15) left anterior descending (LAD), %11.62’sinde (n=5) right coronary artery (RCA), %4.65’inde (n=2) circumflex arter (Cx), %11.62’sinde (n=5) RCA ve LAD, % 6.97 (n=3) hastada ise LAD ve CX %80’nin üzerinde obstrüksiyon izlendi ve perkütan koroner stent uygulandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ED sebebi ile başvuran hastalar, KVH erken teşhisi ve tedavisi için değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: erektil disfonksiyon, kardiyovasküler hastalıklar, androloji.

The Evaluation of Cardiovascular Diseases in Patients Presenting to the Urology Outpatient Clinic with Erectile Dysfunction

Fevzi Bedir1, Hasan Kocatürk2, Mehmet Sefa Altay1, Hüseyin Kocaturk1, Banu Bedir3, Turgut Yapanoglu4
1Department of Urology, Health Sciences University, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
2Department of Cardiology, Health Sciences University, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
3Aziziye District Health Directorate, Erzurum, Turkey
4Department of Urology, Atatürk University School of Medicine, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the risk of cardiovascular disease (CVD) in patients with erectile dysfunction (ED).
METHODS: One hundred sixty-four patients presenting due to ED between December 2018 and December 2019 were evaluated prospectively. Cardiology clinic consultations were requested for these patients with no known CVD. Following receipt of informed consent, patients’ arterial blood pressure, heart rate, electrocardiography, and echocardiography were investigated. Suitable patients also underwent the treadmill exercise test, myocardial perfusion scintigraphy, and coronary angiography, as indicated.
RESULTS: CVD was detected in 25% of patients, angina being found in 11.6% (n=19). Pathological findings were observed in 9.8% (n=16) of patients at the effort test. Ischemic areas were detected in 7.3% (n=12) of patients with angina and undergoing MPS. Coronary angiography was performed on 26.2% (n=43) of patients. Plaque formation was observed in the coronary arteries of 30.23% (n=13) of patients who underwent coronary angiography. Obstruction was observed in the left anterior descending artery (LAD) in 34.88% (n=15) of patients, in the right coronary artery (RCA) in 11.62% (n=5), in the circumflex artery (Cx) in 4.65% (n=2), in the RCA and LAD in 11.62%, and in the LAD and Cx in 6.97% (n=3), and percutaneous coronary stents were installed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients presenting with ED must be evaluated for early diagnosis and treatment of CVD.

Keywords: erectile dysfunction, cardiovascular diseases, andrology

Fevzi Bedir, Hasan Kocatürk, Mehmet Sefa Altay, Hüseyin Kocaturk, Banu Bedir, Turgut Yapanoglu. The Evaluation of Cardiovascular Diseases in Patients Presenting to the Urology Outpatient Clinic with Erectile Dysfunction. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 38-43

Sorumlu Yazar: Mehmet Sefa Altay, Türkiye
LookUs & Online Makale