Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Analysis of recurrent ileus admissions to an emergency department [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 390-394 | DOI: 10.5505/ktd.2023.97345

Analysis of recurrent ileus admissions to an emergency department

Mehmet Özel1, Remzi Çetinkaya1, Süleyman Alpar2, Songül Araç1
1Department Of Emergency Medicine, University Of Health Sciences, Diyarbakır Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Istanbul Beykent University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Ileus is a common surgical emergency and tends to recur like other gastrointestinal tract pathologies. Recurrent episodes of ileus cause morbidity and mortality. The aim of this study was to evaluate the clinical characteristics, outcomes, and laboratory parameters of patients who presented with initial and recurrent episodes of ileus.
METHODS: A retrospective observational study at a tertiary care hospital examined adult patients (≥18 years) diagnosed with ileus in the emergency department from January 2018 to March 2021.
RESULTS: This study was performed on 393 ileus patients in the emergency department. Of the patients, 312 (79.4%) were in the initial admission group and 81 (20.6%) were in the recurrent admission group. 144 patients (36.6%) were found to have comorbid diseases and the rate of comorbid patients in the initial group (23.7%, n=74) was significantly lower than in the recurrent group (50.7%, n=41) (p<0.001). Among 337 patients (85.8%) who were followed up on the ward and 56 patients (14.2%) who were followed up in the intensive care unit, the rate of follow-up in the intensive care unit was significantly higher for the initial group (16%, n=50) than for the recurrent group (7.4%, n=6) (p=0.048). In-hospital mortality was 11.5%, and there was no significant difference between the groups (p=0.776). WBC, CRP, CRP/albumin, and RDW/albumin ratios were lower in recurrent admissions, and a statistically significant difference was found between the groups (p=0.034, p<0.001, p=0.001, p=0.013, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In managing patients with recurrent ileus episodes, clinicians may benefit from the findings of this study.

Keywords: Ileus, Emergency department, CRP, Albumin, RDW

Acil servise başvuran tekrarlayan ileus vakalarının analizi

Mehmet Özel1, Remzi Çetinkaya1, Süleyman Alpar2, Songül Araç1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
2İstanbul Beykent Üniversitesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İleus yaygın cerrahi acil bir durum olup diğer gastrointestinal sistem patolojileri gibi tekrarlama eğilimine sahiptir ve tekrarlayan ileus atakları hastalarda morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ilk ve tekrarlayan ileus atakları ile başvuran hastaların klinik özelliklerini, sonuçlarını ve laboratuvar parametrelerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üçüncü basamak bir hastanede yapılan retrospektif gözlemsel bir çalışmada, Ocak 2018-Mart 2021 tarihleri arasında acil serviste ileus tanısı konan yetişkin hastalar (≥18 yaş) incelenmiştir.
BULGULAR: Bu çalışma acil servisde ileus tanısı alan 393 hasta üzerinde gerçekleşmiştir. Hastaların 312 tanesi (79.4%) ilk başvuru; 81 tanesi (20.6%) tekrarlayan başvuru grubundaydı. 144 hastanın (36.6%) komorbid hastalığı olduğu görüldü ve ilk başvuru grubunda eşlik eden hasta oranı (23.7%, n=74), tekrarlayan başvuru grubuna göre (50.7%, n=41) belirgin düşük olarak saptandı (p<0.001). 337 hastanın (85.8%) serviste, 56 hastanın (14.2%) yoğun bakımda takip edildiği çalışmada; ilk başvurusu olan hastaların yoğun bakımda takip edilme oranı (16%, n=50), tekrarlayan başvuruna grubuna göre (7.4%, n=6) belirgin yüksek olarak tespit edildi (p=0.048). Çalışmada hastane içi mortalite oranı 11.5% olarak tespit edildi ve gruplar arasında mortalite oranları açısından anlamlı fark görülmedi (p=0.776). Çalışmamızda WBC, CRP, CRP/albümin, RDW/albümin oranlarının tekrarlayan başvuruda daha düşük olduğu saptandı ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü (sırasıyla; p=0.034, p<0.001 p<0.001 p=0.013).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmadaki bulgular klinisyenlere tekrarlayan ileus atakları olan hastaların yönetiminde yardımcı olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: İleus, Acil servis, CRP, Albumin, RDW

Mehmet Özel, Remzi Çetinkaya, Süleyman Alpar, Songül Araç. Analysis of recurrent ileus admissions to an emergency department. Kocaeli Med J. 2023; 12(3): 390-394

Corresponding Author: Mehmet Özel, Türkiye
Manuscript Language: English