Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
The Effect of Abdominal Compartment Syndrome at Different Pressures on Lung Histopathology in Fasted and Fed Rats [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 246-253 | DOI: 10.5505/ktd.2023.94803

The Effect of Abdominal Compartment Syndrome at Different Pressures on Lung Histopathology in Fasted and Fed Rats

Murat Burç Yazicioglu1, Gökhan Akbulut2, Mehmet Nuri Koşar3, Ziya Taner Özkeçeci4, Önder Şahin5, Yüksel Arıkan6, Osman Nuri Dilek7
1Kocaeli Derince Training and Research Hospital, General Surgery Clinic, Turkey
2Tınaztepe University Medical School, General Surgery Clinic, Turkey
3Anatollia Hospital, General Surgery Clinic, Turkey
4Burtom Surgery Center, Bursa, Turkey
5Istanbul Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Türkiye
6Park Hayat Hospital, General Surgery Clinic, Turkey
7Katip Çelebi University, General Surgery Clinic, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate lung tissue histopathologic changes and to find whether aspiration has an over effect on the lung tissue histopathologic changes with the increase of abdominal pressure.
METHODS: The study rats were randomly assigned into the following five groups: a sham-operated group and groups 1, 2, 3, and 4, in which the intra-abdominal pressure was increased to 15, 20, 25, and 30 mmHg for 60 min, respectively. Half of the rats of all groups were fed 2 cc methylene blue with the help of a feeding tube 30 sec before the process Lungs were harvested for histopathologic changes.
RESULTS: Total scores of lung histopathologic findings were concordant with the degree of IAB. When the total scores of histopathologic findings in lungs were compared for each applied IAB with the control group, the scores were higher in fed animals than in unfed animals. Necrosis was increased in accordance with the pressure level, especially 15 mmHg or over this value which was accepted as a cut-off value. The comparison of the scores of histopathologic findings in two groups in which the applied IAB was lower than the cut-off value was not significantly different from the control group. However, the comparison of the scores of histopathologic findings equal to or above 18 mmHg was significantly higher than the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The available findings suggest that intraabdominal pressure greater than 15 mmHg could irreversibly damage pulmonary cells. The scores of histopathologic findings were significantly higher in fed animals and pulmonary aspiration related to passive regurgitation in ACS has a substantial influence on histopathologic findings seen in this disorder.

Keywords: open abdomen, abdominal, general trauma, thoracic, thoracic and abdominal

Aç ve tok Sıçanlarda Farklı Basınçlarda oluşturulan Abdominal Kompartman Sendromu'nun Akciğer Histopatolojisi üzerine etkisi

Murat Burç Yazicioglu1, Gökhan Akbulut2, Mehmet Nuri Koşar3, Ziya Taner Özkeçeci4, Önder Şahin5, Yüksel Arıkan6, Osman Nuri Dilek7
1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Türkiye
2Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye
3Anatollia Hospital, Cerrahi Kliniği, Antalya, Türkiye
4Burtom Cerrahi Tıp Merkezi, Bursa, Türkiye
5İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Turkey
6Park Hayat Hastanesi, Cerrahi Birimi, Afyonkarahisar
7Katip Çelebi Üniversitesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı akciğer dokusundaki histopatolojik değişiklikleri değerlendirmek ve abdominal basınc artışı pasif mide içeriğinin pasif hareketi sonucu aspirasyonun akciğer dokusundaki histopatolojik değişiklikler üzerinde artı etkisinin olup olmadığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma fareleri rastgele aşağıdaki beş gruba ayrıldı: kontrol ameliyat grubu ve karın içi basıncın 60 dakika süreyle 15, 20, 25 ve 30 mmHg'ye yükseltildiği gruplar sırasıyla 1, 2, 3 ve 4. Tüm gruplardaki ratların yarısına işlemden 30 saniye önce besleme tüpü yardımıyla 2 cc metilen mavisi verildi. Histopatolojik değişiklikler için akciğer örnekleri alındı.
BULGULAR: Akciğer histopatolojik bulgularının toplam skoru İAB derecesi ile uyumluydu. Uygulanan her bir karın içi basınç için akciğerlerdeki histopatolojik bulguların toplam puanları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, beslenen hayvanlarda beslenmeyen hayvanlara göre puanlar daha yüksekti. Basınç düzeyine göre özellikle eşik değeri olarak kabul edilen 15mmHg ve üzerinde nekroz artıyordu. Histopatolojik bulgularının puanlarının karşılaştırılmasın da eşik değerin altındaki karın içi basınçlarda kontrol grubu ile arasında anlamlı fark yoktu. Ancak histopatolojik bulguların 18 mmHg ve üzeri skorlarının karşılaştırıldığında kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mevcut bulgular karın içi basıncın 15 mmHg'nin üzerinde geri dönüşümsüz olarak akciğer hücrelerine zarar verebileceğini düşündürmektedir. Histopatolojik bulguların skorları beslenen hayvanlarda anlamlı olarak daha yüksekti. Abdominal kompartman sendromunda pasif regügitasyona bağlı pulmoner aspirasyonun bu hastalıkta görülen histopatolojik bulgular üzerinde önemli etkisi vardır.

Anahtar Kelimeler: açık karın, karın, genel travma, göğüs, göğüs ve karın

Murat Burç Yazicioglu, Gökhan Akbulut, Mehmet Nuri Koşar, Ziya Taner Özkeçeci, Önder Şahin, Yüksel Arıkan, Osman Nuri Dilek. The Effect of Abdominal Compartment Syndrome at Different Pressures on Lung Histopathology in Fasted and Fed Rats. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 246-253

Corresponding Author: Murat Burç Yazicioglu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish