Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Our Kidney Transplant results in morbid obesity patients [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 226-229 | DOI: 10.5505/ktd.2023.93195

Our Kidney Transplant results in morbid obesity patients

Omur Memik1, Bekir Voyvoda2
1Department of Urology, University of Health Sciences Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Derince/Kocaeli/Turkey
2Department of Organ Transplant Center, Ataşehir Medicana Hospital Ataşehir/İstanbul/Turkey

INTRODUCTION: Obesity is a major cardiovascular risk factor (CVRF). Metabolic disorders such as hypertension, insulin resistance, dyslipidemia, and atherosclerosis are associated with CVRFs, Although kidney transplantation reduces the risk of death and cardiovascular events associated with dialysis, cardiovascular disease remains one of the leading causes of death in kidney transplant recipients.
METHODS: Five patients with a BMI ≥40 from 47 living donor renal transplant recipients were included in the study. 2.5 mg/kg of antithymocyte globulin (ATG) in induction and tacrolimus, steroid and mycophenolate mofetil (MMF) as maintenance therapy were given to all patients.. Operation times, end-stage renal disease etiologies, posttransplant early graft functions and hospital stay of the patients were evaluated.
RESULTS: Four patients were male and 1 was female. The kidneys of all patients were placed in to the right iliac fossa. The mean operative time was 3 hours, and the mean hospital stay was 10 days. Acute humoral rejection was observed in 1 patient in the biopsy performed due to elevated creatinine levels on the 7th postoperative day. The mean exit creatinine value was found to be 1.2 mg/dl. Lymphocele requiring drainage was detected in 2 of 5 patients in the early postoperative period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Obesity is a risk factor for the development of complications in kidney transplant patients. Kidney transplantation has a survival advantage in obese patients compared with the patients on dialysis. A public health campaign is needed to raise awareness and to emphasize the importance of self-care, increased exercise, healthy eating and weight loss in kidney transplant candidates.

Keywords: kidney transplantation, obesity, complication

Morbid Obez Hastalarda Böbrek Nakli Sonuçlarımız

Omur Memik1, Bekir Voyvoda2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Derince/Kocaeli/Türkiye
2Ataşehir Medicana Hastanesi, Organ Nakli Merkezi, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Obezite majör bir kardiyovasküler risk faktörüdür (KVRF). Hipertansiyon, insülin direnci, dislipidemi ve ateroskleroz gibi metabolik bozukluklar KVRF'lerle ilişkilidir ve böbrek nakli alıcılarının %75-80'inden fazlası en az bir KVRF'ye sahiptir. Böbrek transplantasyonu diyaliz ile ilişkili olarak ölüm ve kardiyovasküler olay riskini azaltsa da, kardiyovasküler hastalık böbrek nakli alıcılarında önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya canlı donör renal transplantasyon yapılan 47 hastadan BMI ≥40 olan 5 hasta alındı. Tüm hastalara indüksiyonda 2.5 mg/kg antitimosit globülin (ATG), idame tedavisi olarak takrolimus, steroid ve mikofenolat mofetil (MMF) verildi. Hastaların operasyon zamanları, son dönem böbrek yetmezliği etiyolojileri, posttransplant erken graft fonksiyonları ve hastanede kalış süreleri değerlendirildi.
BULGULAR: Böbrek nakli yapılan ve çok morbid obez hastaların (Body Mass Index (BMI)≥40) 4’ ü erkek 1’i kadın hastaydı. Tüm hastaların böbrekleri sağ iliak fossaya yerleştirildi. Hastaların ortalama operasyon süresi 3 saat, ortalama hastanede kalış süresi 10 gün olarak bulundu. 1 hastada postoperatif 7. günde kreatinin yüksekliği nedeniyle yapılan biyopside akut humoral rejeksiyon görüldü. Hastaların ortalama çıkış kreatinin değeri 1.2 mg/dl olarak bulundu. 5 hastanın 2’ sinde postoperatif erken dönemde drenaj gerektirecek lenfosel saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Obezite, böbrek nakli yapılan hastalarda intraoperatif ve postoperatif dönemde komplikasyon gelişimi için bir risk faktörüdür. Bununla birlikte birçok çalışma böbrek naklinin obez hastalarda diyalize devam eden hastalara kıyasla sağ kalım avantajı sağladığını göstermiştir. Böbrek nakli adaylarında farkındalık yaratmak ve öz bakım, artan egzersiz, sağlıklı beslenme ve kilo vermenin önemini vurgulamak için bir halk sağlığı kampanyasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, obezite, komplikasyon

Omur Memik, Bekir Voyvoda. Our Kidney Transplant results in morbid obesity patients. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 226-229

Corresponding Author: Omur Memik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish