Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Coexistence of Transverse Testicular Ectopia and Coarctation of Aorta: A New Entity or Just a Co-incidence? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 302-305 | DOI: 10.5505/ktd.2023.92593

Coexistence of Transverse Testicular Ectopia and Coarctation of Aorta: A New Entity or Just a Co-incidence?

Necla Gürbüz Sarıkaş
Kocaeli Health Sciences University, Derince Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Kocaeli, Turkey

Background: Transverse testicular ectopia (TTE) is a rare pathology resulting from the migration of both testicles into the same scrotal compartment. Although rare some cardiac anomalies had been reported with TTE but coexistence of TTE and coarctation of aorta (CoA) has not been reported before.
Case Report: Here we describe a 6-month old patient with TTE who presented with swelling in the left inguinal region, left undescended testicle, and impalpable testicle on the right side. The prenatal diagnosis of cardiac enlargement and clinical findings let us diagnose severe CoA that had to be managed immediately. The ultrasound examination showed the presence of two testicles in the left inguinal area and a laparoscopic procedure, trans-septal orchiopexy, was applied. In our patient, the right testicle had an ectopic location, while undescended testis, hernia and ectopic testis were on the left side.
Conclusion: Although rare, TTE should be considered in differential diagnosis of cryptorchidism and it might be present with other congenital abnormalities.

Keywords: transverse testicular ectopia, inguinal hernia, coarctation of aorta, transeptal orchiopexy

Transvers Testiküler Ektopia ve Aort Koarktasyonu Birlikteliği: Yeni Bir Antite mi ?

Necla Gürbüz Sarıkaş
Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi, Kocaeli, Türkiye

Amaç: Transvers testiküler ektopi (TTE), her iki testisin aynı skrotal kompartmana taşınmasından kaynaklanan nadir bir patolojidir. Nadir de olsa TTE ile bazı kardiyak anomaliler bildirilmiş ancak daha önce TTE ile birlikte aort koarktasyonu (CoA) bildirilmemiştir.
Olgu Sunumu: Burada sol inguinal bölgede şişlik, solda inmemiş testis ve sağ impalpabl testis nedeniyle başvuran 6 aylık TTE hastası sunulmaktadır. Olgunun prenatal tanı ve klinik bulgularla kardiyak genişlemesi olduğu tespit edlip, hemen tedavi edilen ciddi CoA mevcuttu. Ultrasonda, sol inguinal bölgede iki testis varlığı gösterildi. Olguya laparoskopik Trans-septal orşiopeksi prosedürü uygulandı. Hastamızda sağ testis ektopik yerleşime sahipken inmemiş testis, fıtık ve ektopik testis sol taraftaydı.
Sonuç: Nadir olmasına rağmen, TTE kriptorşidizmin ayırıcı tanısında düşünülmeli ve diğer konjenital anormallikler ile birlikteliği akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: transvers testiküler ektopi, inguinal herni, aort koarktasyonu, transseptal orşiopeksi

Necla Gürbüz Sarıkaş. Coexistence of Transverse Testicular Ectopia and Coarctation of Aorta: A New Entity or Just a Co-incidence?. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 302-305

Corresponding Author: Necla Gürbüz Sarıkaş, Türkiye
Manuscript Language: English