Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Tumor-infiltrating lymphocytes may predict prognosis in breast cancer patients receiving neoadjuvant chemotherapy [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 269-275 | DOI: 10.5505/ktd.2023.91298

Tumor-infiltrating lymphocytes may predict prognosis in breast cancer patients receiving neoadjuvant chemotherapy

Seda Duman Öztürk1, Çiğdem Öztürk2, Oguzhan Okcu2, Gokce Askan3, Bayram Şen4, Recep Bedir2
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Kocaeli, Turkey
2Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Rize, Türkiye
3Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Pathology, İstanbul, Turkey
4Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Rize, Turkey

INTRODUCTION: Investigation of the histopathological features in core biopsies can predict the chemotherapy responses and thus provide information about the prognosis of breast cancer patients. Tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) have been reported as a prognostic factor in many tumors. We investigated the relationship between TILs and clinicopathological parameters and patients’ survival status.
METHODS: 74 breast cancer patients who underwent core biopsy between 2010 and 2021 and were operated on after neoadjuvant chemotherapy were included in our study. The relationship between TIL in core biopsy materials of the cases and pathological response to treatment in resection materials and clinicopathological features of the cases were evaluated.
RESULTS: No significant relationship was found between TIL and treatment response. TIL was low in cases with high ER expression (p: 0.012). Most of the cases with low TIL were in the Luminal A+B groups (p: 0.013). Low TIL was associated with short disease-free survival (DFS), and TIL was a prognostic factor for DFS in multivariate analysis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Breast cancer is an immunogenic tumor, and TIL before neoadjuvant therapy has predictive value on disease prognosis.

Keywords: Breast Neoplasms, Tumor infiltrating Lymphocytes, Neoadjuvant Therapy

Neoadjuvan tedavi alan meme kanserli hastalarda tümörü infiltre eden lenfositler prognozu öngörebilir

Seda Duman Öztürk1, Çiğdem Öztürk2, Oguzhan Okcu2, Gokce Askan3, Bayram Şen4, Recep Bedir2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
3İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme karsinomlarında tedavi öncesi alınan iğne biyopsi örneklerindeki histopatolojik özellikler hastaların kemoterapi yanıtlarını öngörebilir ve böylece meme kanseri hastalarının prognozu hakkında bilgi sağlayabilir. Tümör infiltre eden lenfositler (TIL), birçok tümörde prognostik bir faktör olarak rapor edilmiştir. Bu çalışmada neoadjuvan tedavi alan hastalara ait tedavi öncesi iğne biyopsi örneklerindeki TIL ile klinikopatolojik parametreler ve hastaların sağkalım durumu arasındaki ilişkiyi araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010-2021 yılları arasında kor biyopsi yapılan ve neoadjuvan kemoterapi sonrası opere edilen 74 meme karsinomlu hasta çalışmamıza dahil edildi. Olguların kor biyopsi materyallerinde TIL ile rezeksiyon materyallerinde tedaviye patolojik yanıt ve olguların klinikopatolojik özellikleri arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: TIL ile tedavi yanıtı arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. ER ekspresyonunun yüksek olduğu durumlarda TIL düşüktü (p: 0.012). Düşük TIL'li olguların çoğu Luminal A+B gruplarındaydı (p: 0.013). Düşük TIL, kısa hastalıksız sağkalım (DFS) ile ilişkilendirildi ve TIL, çok değişkenli analizde DFS için prognostik bir faktördü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Meme kanseri immünojenik bir tümördür ve neoadjuvan kemoterapi öncesi iğne biyopsi örneklerindeki TIL miktarı hastalığın prognozu üzerinde prediktif değere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Meme neoplazileri, tümörü infiltre eden lenfositler, neoadjuvan tedavi

Seda Duman Öztürk, Çiğdem Öztürk, Oguzhan Okcu, Gokce Askan, Bayram Şen, Recep Bedir. Tumor-infiltrating lymphocytes may predict prognosis in breast cancer patients receiving neoadjuvant chemotherapy. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 269-275

Corresponding Author: Seda Duman Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: English